ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ31-40

31.       วิธีการคำนวณใดที่ใช้หาช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิต

(1) คาร์บอน-5 

(2) คาร์บอน-14           

(3) โปเแตสเซียม-8      

(4)โปแตสเซียม-12

ตอบ 2 หน้า 24 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการคำนวณหาอายุหรือ ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตหรือซากดึกดำบรรพ์ คือ การคำนวณด้วยวิธีคาร์บอน-14 และวิธีโปแตสเซียม อาร์กอนกับซากกระดูกของมนุษย์โบราณ ซึ่งทำให้คาดคะเนกาลเวลาได้ ค่อนข้างแม่นยำ

32.       โฮมินิดเป็นคำเรียกกลุ่มสัตว์ในวงศ์ใด

(1) โฮมินอยดิก            

(2)โฮมินอยเซอิก          

(3) โฮมินิเดีย   

(4) โฮโม เซเปียนส์

ตอบ 3 หน้า 20 - 21, 73 - 74 โฮมินิด (Hominid) เป็นคำนามที่เรียกกลุ่มสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตใน วงศ์โฮมินิเดียในความหมายว่า มนุษย์ (Man) โดยลักษณะเด่นทางชีวภาพและการดำรงชีวิต ของโฮมินิด มีดังนี้   1. ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นดิบแทนการห้อยโหนบนต้นไม้

2.         ใช้ขาทั้งสองข้างเวลาเดินและใช้มือหยิบสิ่งของ

3.         เดินตัวตรงและตั้งฉากกับพื้นดินเมื่อพัฒนาถึงจุดสูงสุด

4.         มีขนาดมันสมองใหญ่ขึ้น และสามารถสร้าง วัฒนธรรมได้

33.       โฮมินิดหมายถึงอะไร       

(1) สัตว์เซลล์เดียว

(2)       มนุษย์โบราณ  

(3) มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์  

(4) มนุษย์

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 32. ประกอบ

34.       โฮโม เซเปียนล์ มีขนาดมันสมองราวกี่ ลบ.ซม.

(1) 500            (2) 1,400        (3) 1,800        (4) 2,100

ตอบ 2 หน้า 23, 83 โฮมินิดจะมีขนาดของมันสมองแตกต่างกัน ดังนี้

1.         รามาพิธิคัส (Ramapithecus) และออสตราโลพิธิคัส (Australopithecus)

มีขนาดมันสมองราว 500 ลบ.ซม.

2.         โฮโม อีเรคตัส (Homo Erectus) มีขนาดมันสมองราว 775 - 1,225 ลบ.ซม.

3.         โฮโม เซเปียนส์ (Homo Sapiens) มีขนาดมันสมองราว 1,400 ลบ.ซม.

35. มนุษย์โบราณออสตราโลพิธิคัส แอฟริกานัส (Australopithecus Africanus) มีอายุราวกี่ล้านปีมาแล้ว

(1) 6 แสนปี     (2) 1.5 ล้านปี  (3) 4.2 ล้านปี  (4) 6.7 ล้านปี

ตอบ 2 หน้า 23, 80 มนุษย์โบราณออสตราโลพิธิคัส แอฟริกานัส มีอายุราว 1.5 ล้านปีมาแล้ว โดยมีลักษณะรูปร่างดังนี้ 1. รูปร่างเล็ก โปร่งบาง 2. ความสูงเฉลี่ยราว 4 - 41/2 ฟุต

3.         น้ำหนักเฉลี่ย 60 ปอนด์ 4. ใบหน้ากลมแคบ 5. ฟันหน้าและฟันหลังมีขนาดใหญ่ 6. ขนาดของสมองราว 442 ลบ.ซม. ฯลฯ

36.       โฮโม อีเรคตัสมีขนาดมันสมองราวกี่ ลบ.ซม.

(1) 775 - 1,225          (2) 925 - 1,135          (3) 1,500 - 1,725       (4) 1,725 - 1,830

ตอบ1 ดูคำอธิบายข้อ 34. ประกอบ

37.       ออสตราโลพิธิคัสมีขนาดมันสมองราวกี่ ลบ.ซม.

(1)       300    (2) 500            (3) 700            (4) 900

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 34. ประกอบ

38.       นักมานุษยวิทยากายภาพสนใจศึกษาในด้านใด       

(1) วิวัฒนาการของมนุษย์โบราณ

(2)       ซากดึกดำบรรพ์          (3) วิวัฒนาการของมนุษย์       (4) การพัฒนาการมาเป็นมนุษย์

ตอบ 3 หน้า 16 นักมานุษยวิทยากายภาพสนใจศึกษา 2 หัวข้อใหญ่ คือ

1.         การวิวัฒนาการของมนุษย์ โดยเน้นศึกษาหมู่สัตว์ในสายโฮโมเป็นหลัก เพื่อค้นหาต้นตอ และสายการวิวัฒนาการจนกลายมาเป็นมนุษย์ปัจจุบัน

2.         ความแตกต่างในหมู่มนุษยชาติในยุคปัจจุบัน เช่น สีผิว ขนาดและโครงสร้างทางร่างกาย กลุ่มเลือด การปรับตัวของร่างกายต่อภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้เพราะเป็นความแตกต่างที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดและสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานโดยผ่านทางพันธุกรรมได้

39.       ใครคือผู้ที่มีแนวความคิดว่า สิ่งมีชีวิตมีจุดเริ่มต้นมาจากน้ำ

(1) ลูเครติอุส   (2) อริสโตเติล  (3) เฮราคลิตัส (4) ทาเลส

ตอบ 4 หน้า 27 - 28 ทาเลส (Tales) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี 640 - 546 ก่อนคริสต์ศักราช กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตมีจุดเริ่มต้นมาจากนํ้าซึ่งจากทัศนะนี้เองทำให้ทาเลสเป็นคนแรกที่นำเสนอแนวคิด ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์แทนการกล่าวตามนิยายปรัมปราดังเช่นคนร่วมสมัยอื่น ๆ ที่ชี้นำว่า สรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในโลกล้วนได้รับการสร้างขึ้นจากอำนาจเหนือธรรมชาติแทบทั้งสิ้น

40.       คาโรลัส ลินเน่ เป็นนักวิทยาศาสตร์สัญชาติใด

(1) อังกฤษ      (2) ฝรั่งเศส      (3) เยอรมนี      (4) สวีเดน

ตอบ 4 หน้า 29 - 30 คาโรลัส ลินเน่ (Carolus Linnaeus) นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1707 - 1773 ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับระบบการจำแนกพืชและสัตว์ชื่อ “Systema Naturae” โดยได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1758 ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่ทำให้ลินเน่มีชื่อเสียง อย่างมากเพราะเขาได้จำแนกพืชและสัตว์ออกเป็นกลุ่ม ๆ อย่างเป็นระบบ และตั้งชื่อเรียกพืช และสัตว์แต่ละประเภทตามสปีชี่ โดยพิจารณาถึงโครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต แต่ละชนิด ความสำเร็จของลินเน่ก่อให้เกิดคำกล่าวที่ว่า พระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งขึ้นบนโลก ส่วนลินเน่เป็นผู้จัดจำแนกอย่างเป็นระบบ