ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ข้อ111-120

111.    ดินแดนสุวรรณภูมิได้เริ่มทำการเพาะปลูกมาแล้วราวกี่ปี

(1) 5,000ปี      

(2)9,000ปี       

(3) 15,000ปี   

(4) 30,000ปี

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 110. ประกอบ

112.    ปิกมี่มีความสูงเฉลี่ยราวกี่เซนติเมตร

(1) 100            

(2)       120     

(3)       140     

(4)       150

ตอบ 3 หน้า 105 ปิกมี่หรือคนแคระ เป็นมนุษย์ชาติพันธุ์ผิวดำที่มีรูปร่างเตี้ยต่ำกว่า 140 เซนติเมตร ลงมา มักอาศัยอยู่ตามลุ่มน้ำคองโกในทวีปแอฟริกา ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ทางแหลมมลายู และบางเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

113.    คนกลุ่มใดที่มีอัตราความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งผิวหนังสูง

(1) ผิวขาว        

(2)       ผิวดำ   

(3)       ผิวเหลือง         

(4)       ผิวดำ-แดง

ตอบ 1 หน้า 106 จากการทดลองพบว่า ผิวสีดำของคนนิโกรจะสะท้อนแสงได้เพียง 24% ในขณะที่ ผิวสีขาวของคนยุโรปจะสะท้อนแสงได้ราว 64% นั่นหมายความว่า คนผิวดำจะได้เปรียบในแง่ การดูดซับความร้อนได้ดีกว่าคนผิวขาว ดังนั้นผิวขาวจึงไหม้ได้ง่ายกว่าหากถูกแสงแดดตรง ๆ และผิวขาวยังมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังมากกว่าผิวดำอีกด้วย

114.    กลุ่มเลือดใดที่มีลักษณะเด่น

(1) A  (2)       AB    (3)       O        (4)       ข้อ 1 และ 2

ตอบ 1 หน้า 109 กลุ่มเลือด O เป็นอัลลีนที่มิคุณลักษณะด้อย (Recessive Trait) ซึ่งการที่จะปรากฏ เป็นเลือดกลุ่ม O ได้ก็ต่อเมื่อมีอัลลีนในยีน (Genotype) เป็น OO เท่านั้น แต่หากผสมกับอัลลีล A หรือ B จะทำให้เป็น AO หรือ BO คน ๆ นั้นจะมีกลุ่มเลือด (Phenotype) เป็น A หรือ B ทั้งนี้เพราะ A และ B เป็นอัลลีนที่มีคุณลักษณะเด่น (Dominant Trait)

115.    การจัดระบบกลุ่มเลือดของมนุษย์ตามระบบ ABO System ค้นพบในปี ค.ศ. ใด

(1) 1853         (2) 1890         (3) 1900         (4) 1925

ตอบ 3 หน้า 109 นักวิทยาศาสตร์จัดจำแนกกลุ่มเลือดของมนุษย์ออกเป็นหลายกลุ่มตามโครงสร้าง ในเม็ดเลือดและตามประเภทของสารที่เป็นองค์ประกอบในเม็ดเลือด ซึ่งการจำแนกนี้มีอยู หลายระบบ เช่น ABO System, p System, Lutheran System และ Kell System เป็นต้น สำหรับประเทศไทยใช้การจำแนกกลุ่มเลือดระบบ ABO System ซึ่งเป็นระบบที่ถูกค้นพบโดย คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) เมื่อปี ค.ศ. 1900

116.    ผิวสีดำของมนุษย์ สามารถสะท้อนแสงได้ราวกี่เปอร์เซ็นต์

(1) 12  (2) 24  (3) 36  (4) 48

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 113. ประกอบ

117.    ที่ราบสูงแอนดิส มีความสูงราวกี่ฟุตเหนือระดับนํ้าทะเล

(1) 8,500        (2) 13,000      (3) 17,500      (4) 22,500

ตอบ 3 หน้า 109 บริเวณที่ราบสูงแอนดิสในทวีปอเมริกาใต้ มีความสูงราว 17,500 ฟุตเหนือระดับ นํ้าทะเล ซึ่งบริเวณที่อยู่อาศัยที่มีความสูงขนาดนี้จะมีผลต่อภาวะการเจริญพันธุ์หากคนจาก พื้นราบขึ้นไปอาศัยอยู่

118.    ใครคือผู้ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาขิกของสังคมเน้นในเรื่องแบบแผนการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ที่เกาะซามัว

(1) เจน กูดเดลล์          (2) มาร์กาเรต มีด

(3)       ฟรานซ์ โบแอส (4) เอ็ดเวอร์ด ไทเลอร์

ตอบ 2 หน้า 259, 291 มาร์กาเรต มีด (Margaret Mead) ได้ทำการวิจัยเชิงมานุษยวิทยาโดยการ ออกไปศึกษาชีวิตของเด็กสาวบนเกาะซามัวแถบทะเลใต้ ซึ่งเน้นศึกษาความสัมพันธ์ของสมาชิกของสังคมนั้นในเรื่องแบบแผนการอบรมเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่ เช่น ฝึกการขับถ่าย การให้อาหาร การรักษาความสะอาด ตลอดจนการอบรมสั่งสอนทางวัฒนธรรม (Socialization)

119.    ใครคือผู้ที่ทำการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของวัฒนธรรมของเผ่าพิวโบล เผ่าควาคิตอล และชาวเกาะโดบู

(1) ฟรานซ์ โบแอส       (2) จอห์น เบตตี้

(3)       รูธ เบนเนดิกท์ (4) เอ็ดเวอร์ด ไทเลอร์

ตอบ 3 หน้า 259, 291 รูธ เบนเนดิกท์ (Ruth Benedict) ได้ทำการวิจัยเชิงมานุษยวิทยาโดยทำการ ศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมของชาวอินเดียนแดงเผ่าทิวโบล เผ่าควาคิตอล และชาวเกาะโดบู ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ความแตกต่างในเรื่องของค่านิยม การมองโลก และสภาพแวดล้อมทางสังคม เป็นปัจจัยสำคัญในการก่อให้เกิดรูปแบบทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนแต่ละเผ่า

120.    หนังสือ Primitive Culture ที่เขียนโดย เอ็ดเวอร์ด ไทเลอร์ เขียนขึ้นในปี ค.ศ. ใด

(1) 1815         (2) 1887         (3) 1890         (4) 1903

ตอบ 4 หน้า 255 - 256, 295 เอ็ดเวอร์ด ไทเลอร์ (Edward B. Tylor) นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษ ได้เขียนหนังสือชื่อ "Primitive Culture” ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1903 ซึ่งถือได้ว่าเป็นความพยายาม ใบการศึกษาเรื่อง ‘‘วัฒนธรรม ของมนุษย์ที่เป็นระบบและมีความสมบูรณ์ที่สุดเล่มแรกของโลก