ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ข้อ41-50

41.       หนังสือใดที่มีความเกี่ยวข้องกับการจำแนกพืชและสัตว์ของลินเน่

(1) De Rerum Natura         

(2) Systema Naturae

(3) Science of Man    

(4) The Study of Man

ตอบ 2 หน้า 29 - 30 คาโรลัส ลินเน่ (Carolus Linnaeus) นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน มีชีวิตอยู ในช่วงปี ค.ศ. 1707 - 1773 ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการจำแนกพืชและสัตว์ชื่อ “Systema Naturae” โดยได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1758 ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่ทำให้ลินเน่ มีชื่อเสียงอย่างมาก จนก่อให้เกิดคำกล่าวที่ว่า พระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งขึ้นบนโลก ส่วนลินเน่เป็นผู้จัดจำแนกอย่างเป็นระบบ

42.       ลามาร์ค เป็นคนชาติใด

(1) อังกฤษ      

(2) ฝรั่งเศส      

(3) กรีก            

(4) เยอรมัน

ตอบ 2 หน้า 33 ลามาร์ค (Lamarch) นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศส มีความเชื่อว่า โครงสร้างทางร่างกาย ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่ดำรงอยู่ในลักษณะเช่นนี้เป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เกิดการคงสภาพของโครงสร้างดังที่เป็นอยู่ หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป โครงสร้างทางชีวภาพ ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆก็จะเปลี่ยนไปด้วย

43.       ผู้ที่ได้รับการขนานนามว่า บิดาแห่งการศึกษาสาขาสัตววิทยา

(1) ลามาร์ค     

(2) ชาร์ลส์ ดาร์วิน        

(3) ยอร์จ คูเวียร์           

(4) ชาร์ลส์ ลีลล์

ตอบ3 หน้า 33 ยอร์จ คูเวียร์ (George Cuvier) นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้รับการขนานนาม ว่าเป็น บิดาแห่งการศึกษาสาขาสัตววิทยาที่เชี่ยวชาญในการศึกษาด้านกระดูก โดยเขาไม่เชื่อว่าสิ่งมีขีวิตพันธุ์ใหม่ที่บังเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการวิวัฒนาการจากพันธุ์เก่า แต่เห็นว่า สิ่งที่มีชีวิตทุกกลุ่มทุกพันธุ์ได้รับการกำหนดโครงสร้างของรูปร่างให้เป็นเช่นนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ แน่นอนตายตัว แต่เมื่อโลกต้องพบกับภัยพิบัติอย่างร้ายแรง จะทำให้สิ่งมีชีวิตบางส่วน ถูกทำลายลง จากนั้นสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ก็จะอุบัติขึ้นและขยายพันธุ์ต่อไป

44.       ใครคือผู้ที่เสนอหลัก ยูนิฟอร์ม

(1) ลามาร์ค     (2) ชาร์ลส์ ดาร์วิน        (3) ยอร์จ คูเวียร์           (4) ชาร์ลส์ ลีลล์

ตอบ 4 หน้า 33 ชาร์ลส์ ลีลล์ (Charles Lyll) เป็นปักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ผู้ซึ่งเสนอหลักยูนิฟอร์ม (Uniformitarionism) ได้คัดค้านทฤษฎีภัยพิบัติของคูเวียร์ โดยกล่าวแย้งว่าชั้นหินของโลกที่ ก่อรูปมาเป็นดังเช่นทุกวันนี้ได้ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ เรื่อยมา

45.       ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้เขียนสรุปข้อคิดเห็นในเรื่องการเลือกสรรตามธรรมชาติเบื้องต้นในปี ค.ศ. ใด

(1)1811          (2) 1832         (3) 1844         (4)1859

ตอบ 3 หน้า 34 - 35 ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) นักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติชาวอังกฤษ ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1809 - 1882 ได้เขียนสรุปข้อคิดเห็นในเรื่องการเลือกสรร ตามธรรมชาติเบื้องต้นในปี ค.ศ. 1844 และในปี ค.ศ. 1859 เขาจึงได้พิมพ์เป็นหนังสือชื่อ On Origin of Species ซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่นำชื่อเสียงก้องโลกให้แก่เขา ต่อมาในปี ค.ศ. 1871 หนังสือชื่อ The Descent of Man ก็ได้รับการตีพิมพ์ตามมา

46.       ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้เลือกศึกษาเปรียบเทียบสัตว์ชนิดใดที่เกาะกาลาปาโกส

(1)สัตว์ครึ่งบกครึ่งนํ้า  (2)สัตว์เลื้อยคลาน      (3)ลิง   (4)นก

ตอบ 4 หน้า 35 ชาร์ลล์ ดาร์วิน ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบนกกระจาบ 13 ชนิด ที่อาศัยอยู่บน หมู่เกาะกาลาปาโกส ในมหาสมุทรแปซิพิก ใกล้กับประเทศโคลัมเบีย โดยพบว่า นกดังกล่าว มีความแตกต่างกันทั้ง ๆ ที่สภาพแวดล้อมของแต่ละเกาะไม่ได้แตกต่างกันทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ

47.       มิวเทชั่นหมายถึงอะไร

(1) การขยายตัวของเซลล์       (2) การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

(3) การผสมข้ามสายพันธุ์       (4) การผ่าเหล่า

ตอบ 4 หน้า 39 - 40 การผ่าเหล่า หรือมิวเทชั่น (Mutation) หมายถึง การริ่มต้นของความแตกต่าง ทางพันธุกรรมโดยที่ยีนและ/หรือโครโมโซมที่เกิดการผ่าเหล่าจะมีลักษณะแตกต่างออกไปจากยีน และ/หรือโครโมโซมตัวอื่น ๆ ซึ่งการผ่าเหล่าจะเป็นพลังที่ทำให้เกิดเป็นพันธุ์ใหม่ (New Species) ขึ้น

48.       ทาเลส มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. ใด

(1) 640 - 546 ก่อนคริสต์ศักราช         (2) 542 - 438 ก่อนคริสต์ศักราช

(3) 483 - 412 ก่อนคริสต์ศักราช         (4) 421 - 354 ก่อนคริสต์ศักราช

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 38. ประกอบ

49.       เฮราคลิตัส มีความคิดเห็นอย่างไร

(1) สิ่งมีชีวิตในโลกเกิดมาจากนํ้า        (2) พระเจ้าเป็นผู้สร้างสิ่งมีชีวิตในโลก

(3) ทุกสิ่งบนโลกสามารถเคลื่อนไหวได้           (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 28 เฮราคลิตัล (Heraclitus) กลาวว่า ทุกสิ่งบนโลกนี้สามารถเคลื่อนไหวได้ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดใหม่ที่ตรงข้ามกับแนวคิดที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมีสภาพคงที่ หยุดนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

50.       อาดัมและอีวาเป็นมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นเมื่อราวกี่ปีมาแล้ว

(1)6,000ปี     (2) 25,000ปี   (3)80,000ปี    (4) 120,000ปี

ตอบ 1 หน้า 28 เซนต์ ออกัสติน อธิบายว่า มนุษย์ทุกชีวิตในโลกสืบสายตระกูลมาจากอาดัมและอีวา ซึ่งเป็นบรรพบุรุษคู่แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นเมื่อราว 6,000 ปีมาแล้ว