ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ข้อ31-40

31.       สัตว์ประเภทใดที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นสูง มีเลือดอุ่น มีกระดูกสันหลัง

(1) Genus  

(2) Primate        

(3)       Sutures    

(4)       Homo Sapiens

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 24. ประกอบ

32.       นักมานุษยวิทยากายภาพสนใจศึกษาในหัวข้อใดเป็นหลัก

(1) วิวัฒนาการของมนุษย์และลิงโบราณ        

(2) วิวัฒนาการของมนุษย์

(3) ความแตกต่างของมนุษยชาติในยุคปัจจุบัน          

(4) ข้อ 2 และ 3

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 23. ประกอบ

33.       การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการต้องอาศัยการวิเคราะห์ซากกระดูกและอวัยวะ ซึ่งเรียกว่าอะไร

(1) ซากดึกดำบรรพ     

(2) ซากเน่าเปื่อย         

(3)       ซากสัตว์          

(4)       ข้อ 1 และ 2

ตอบ 4 หน้า 16 วิชามานุษยวิทยากายภาพสนใจศึกษาเรื่องราวของการวิวัฒนาการ โดยอาศัยการวิเคราะห์ซากกระดูกและอวัยวะซึ่งเรียกว่า ซากดึกดำบรรพ์ ซากเน่าเปื่อย หรือฟอสซิล (Fossil) ของสิ่งมีชีวิตที่เคยมีชีวิตในอดีต แล้วนำมาเปรียบเทียบกับโครงสร้างกายวิภาคของสัตว์ และมนุษย์ในยุคปัจจุบัน

34.       สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นด้วยเซลล์เพียงหนึ่งเซลล์และต่อมาก็จะมีเซลล์มากขึ้นเป็นพืชและสัตว์นํ้า สัตว์บก และก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มสัตว์ที่เรียกว่าอะไร

(1) Genus  (2)       Primate    (3)       Sutures    (4)       Homo Sapiens

ตอบ 2 หน้า 16 สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นครั้งแรกนั้นจะมีเพียงเซลล์เดียว ต่อมาก็จะมีเซลล์มากขึ้นจนกลายเป็น พืช สัตว์นํ้า สัตว์บก และพัฒนาก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มสัตว์ที่เรียกว่า ไพรเมต (Primate)

35.       นักมานุษยวิทยาท่านใดที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับลิงอุรังอุตังในหมู่เกาะเบอร์เนียว

(1) เจน กูดเดลล์(2) พิลลิส ฮอลินาว

(3) ไดแอน ฟอสซี่         (4) บิรุท กอลดิกาส-บรินดามอร์

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 25. ประกอบ

36.       การศึกษากลุ่มไพรเมตในสกุลโฮโมนั้น มีชื่อเรียกว่าอะไร

(1) ไพรเมตศึกษา        (2)       ไพรเมตวิทยา   (3)       มนุษย์โบราณวิทยา     (4)       มานุษยวิทยา

ตอบ 3 หน้า 19 วิชามนุษย์โบราณวิทยา (Human Paleotology) เป็นวิชาที่ทำการศึกษากลุ่มไพรเมต ในสกุลโฮโม โดยศึกษาวิเคราะห์ซากโครงกระดูกและชิ้นส่วนกระดูกที่ค้นพบ (Fossil Remains)

37.       เซลล์และโมเลกุล ได้ถูกค้นพบในศตวรรษที่เท่าใด

(1) 18  (2) 19  (3) 20  (4) 21

ตอบ 3 หน้า 27, 54 เซลล์และโมเลกุลได้ถูกค้นพบในศตวรรษที่ 20 เช่น การค้นพบโมเลกุลดีเอ็นเอ (DNA) ในระหว่างปี ค.ศ. 1951 - 1953 และการค้นพบโมเลกุลอาร์เอ็นเอ (RNA) ในปี ค.ศ. 1978 เป็นต้น

38.       สิ่งมีชีวิตมีจุดเริ่มต้นมาจากนํ้าเป็นคำกล่าวของใคร

(1)ทาเลล         (2) ชาร์ลส์ ดาร์วิน        (3)เฮราคสิตัส  (4)ลูเครติอุส

ตอบ1 หน้า 27 - 28 ทาเลส (Tales) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี 640 - 546 ก่อนคริสต์ศักราช กล่าวว่า สิ่งมีชีวิตมีจุดเริ่มต้นมาจากนํ้าซึ่งจากทัศนะนี้เองทำให้ทาเลสเป็นคนแรกที่นำเสนอแนวคิด ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์แทนการกล่าวตามนิยายปรัมปราดังเช่นคนร่วมสมัยอื่น ๆ ที่ชี้นำว่า สรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในโลกล้วนได้รับการสร้างขึ้นจากอำนาจเหนือธรรมชาติแทบทั้งสิ้น

39.       ใครคือผู้ที่เขียนบทกลอน De Rerum Natura

(1)ทาเลส         (2)ชาร์ลส์ ดาร์วิน         (3)เฮราคลิตัส  (4)ลูเครติอุส

ตอบ 4 หน้า 28 ลูเครติอุส (Lucretius)ได้เขียนบทกลอนชื่อ “De Rerum Natura” โดยกล่าวว่า พืชจะเกิดก่อนสัตว์ สัตว์ที่มีอวัยวะของร่างกายที่อยู่ในชั้นสูงขึ้นจะมีการแยกกลุ่มตามเพศ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการวิวัฒนาการจากสัตว์ชั้นต่ำกว่า และสภาวะธรรมชาติที่ผันแปรจะก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดแปลกใหม่ที่มีสภาพร่างกายที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมใหม่นั้น

40.       เมนเดล สนใจศึกษาเรื่องใด

(1) วิวัฒนาการของไพรเมต     (2) พันธุศาสตร์

(3) วิวัฒนาการของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ            (4) การขยายพันธุ์พืช

ตอบ 2 หน้า 57, 60 เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) พระชาวออสเตรีย เป็นลูกชาวนาเกิดที่หมู่บ้านซิเลเซียน ประเทศออสเตรีย เขาได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าอาวาสเมื่อมีอายุ 46 ปี ในปี ค.ศ. 1868 และเป็นผู้ค้นพบกฎทางพันธุกรรม (พันธุศาสตร์) เป็นคนแรก