ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ข้อ111-120

111.    ชาวอียิปต์โบราณก่อนคริสต์ศักราชได้แบ่งแยกคนออกเป็นกี่กลุ่ม (ตามสีผิว)

(1)2     

(2)3     

(3)4     

(4)5

ตอบ 3 หน้า 102 ตั้งแต่ปี 1350 ก่อนคริสต์ศักราช ชาวอียิปต์โบราณได้แบ่งแยกคนออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ชาวอียิปต์ มีผิวสีแดง        2. คนทางตะวันออก มีผิวสีเหลือง

3. คบทางเหนือ มีผิวสีขาว       4. คบทางทิศใต้ มีผิวสีดำ

112.    ในปี ค.ศ. 1951 องค์การยูเนสโกได้แบ่งมนุษย์ออกเป็นกลุ่ม ๆ อย่างไร

(1) ผิวขาว ผิวดำ ผิวดำแดง     

(2) ผิวขาว ผิวเหลือง ผิวดำ

(3) ผิวดำแดง ผิวดำ ผิวเหลือง 

(4) ผิวดำ ผิวดำแดง ผิวขาว

ตอบ 2 หน้า 103 องค์การยูเนสโก ได้จัดประชุมนักมานุษยวิทยากายภาพที่กรุงปารีสในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1951 โดยได้เห็นพ้องกันว่า กลุ่มชาติพันธุ์ของมนุษย์ในโลกนี้แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1. พวกผิวขาว (Caucacoid)          2. พวกผิวเหลือง (Mongoloid)

3. พวกผิวดำ (Negroid)

113.    กลุ่มใดที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มคนผิวเหลือง

(1)มาลายัน     

(2)เอสกิโม       

(3)อินเดียนแดง           

(4)ผิดทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 105 มนุษย์ชาติพันธุ์ผิวเหลือง อาจแยกย่อยออกได้เป็น

1.         มองโกลอยด์ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จีน ทิเบต มองโกเลีย

2.         อินเดียนแดง อยู่แถบทวิปอเมริกาทั้งตอนเหนือและตอนใต้

3.         เอสกิโม อยู่แถบเหนือสุดของทวีบอเมริกา รัฐอลาสก้า และตอนเหนือของแคนาดา

4.         มาลายัน อยู่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มลายู ชวา ไทย บาหลี

114.    ฟรานส์ โบแอส ได้ตั้งข้อสมมุติฐานของการมีสีผิวที่แตกต่างกันเพราะอะไร

(1) มีระดับความหนาบางต่างกัน        (2) อยู่ในสภาพภูมิศาสตร์ต่างกัน

(3) ระดับการปกป้องจากธรรมชาติต่างกัน     (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 105 - 106 ฟรานส์ โบแอส (Franz Boas) ได้ตั้งสมมุติฐานไว้ว่า การที่คนมีสีผิวต่างกัน เป็นเพราะระดับของการปกป้องจากธรรมชาติไม่เท่ากันซึ่งจากทถุษฎีนี้อาจนำมาใช้ในการ อธิบายความแตกต่างทางด้านสีผิวของคนผิวดำและผิวเหลืองที่อาศัยตามบริเวณเขตเส้นศูนย์สูตร หรือคนผิวขาวที่มักอาศัยตามเขตอบอุ่นและเขตหนาวได้

115.    คนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบสูงเหนือระดับนํ้าทะเลมาก ๆ จะมีอวัยวะใดใหญ่กว่าคนปกติ

(1) เท้า (2) เส้นเลือด    (3) หัวใจ          (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 109 จากการศึกษาพบว่า การดำรงชีวิตของคนที่อาศัยอยูบริเวณที่ราบสูงเหนือระดับ นํ้าทะเลมาก ๆ อวัยวะทางร่างกายจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาวะที่มีปริมาณ ออกซิเจนน้อย เช่น ขนาดของปอดและหัวใจใหญ่กว่าคนปกติที่อาศัยอยูบนพื้นราบ จำนวนเม็ดโลหิตแดงมีมากขึ้น ฯลฯ

116.    นักวิทยาศาสตร์ใช้เกณฑ์อะไรในการจัดกลุ่มเลือดของมนุษย์

(1) โครงสร้างของเม็ดเลือด     (2) ระดับโปรตีนในเม็ดเลือด

(3) ความหนาแน่นของเม็ดเลือด          (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 109 นักวิทยาศาสตร์จัดจำแนกกลุ่มเลือดของมนุษย์ออกเป็นหลายกลุ่มตามโครงสร้าง ในเม็ดเลือดและตามประเภทของสารที่เป็นองค์ประกอบในเม็ดเลือด ซึ่งการจำแนกนี้มีอยู่ หลายระบบ เช่น ABO System, p System, Lutheran System และ Kell System เป็นต้น สำหรับประเทศไทยใช้การจำแนกกลุ่มเลือดระบบ ABO System ซึ่งเป็นระบบที่ถูกค้นพบโดย คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner)

117.    ชาวแอฟริกันไนโลติกที่อาศัยอยู่บริเวณเขตร้อนมีความสูงเฉลี่ยกี่เซนติเมตรขึ้นไป

(1)140 (2)160 (3) 180            (4)200

ตอบ 3 หน้า 107 ชาวแอฟริกันเผ่าไนโลติกที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขตร้อนจะมความสูง 180 เซนติเมตรขึ้นไป ผอม เอวบาง ลำตัวและแขนขายาว ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะมีความเหมาะสมต่อการมีชีวิตอยู่ใน เขตร้อน

118.    นักมานุษยวิทยาสังคมไม่ทำการศึกษาในเรื่องใด

(1) สังคมชนบท           (2) สังคมเมือง (3) สังคมกลุ่มย่อย      (4) สังคมในอดีต

ตอบ 4 หน้า 116, (คำบรรยาย) นักมานุษยวิทยาสังคมสนใจศึกษาสังคมปัจจุบันทั้งสังคมชนบท สังคมเมือง สังคมกลุ่มย่อยที่ตั้งอยู่ในและบอกทวีปยุโรป ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้นักมานุษยวิทยาสังคม มีความแตกต่างจากนักโบราณคดีที่ศึกษาสังคมของคนที่ดำรงชีวิตในอดีตกาล

119.    วิธีการศึกษาใดที่เป็นข้อเด่นของการทำวิจัยสังคมและวัฒนธรรม

(1) การทำแบบสอบถาม         (2) การสัมภาษณ์

(3) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (4) การสังเกตการณ์แบบห่าง ๆ

ตอบ 3 หน้า 113, 116, 289 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นข้อเด่นของ การทำวิจัยสังคมและวัฒนธรรมของวิชามานุษยวิทยา โดยนักมาบุษยวิทยาจะเข้าไปอาศัยอยู่ ร่วมกับคนในสังคมที่ต้องการศึกษาเป็นเวลานานประมาณ 1 - 2 ปี เพื่อที่จะให้เข้าใจวัฒนธรรม ของคนในสังคมนั้นอย่างแท้จริง

120.    ใครคือผู้สร้าง ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่

(1) ออกัส คองท์ และเฮอร์เบอร์ท สเปนเซอร์   (2) เรดคลิฟ-บราวน์ และมาลินอฟสกี้

(3) อีมิล เดอร์ไคม์ และเรดคลิฟ แบล็ค            (4) เอ็ดเวอร์ด ไทเลอร์ และฟรานซ์ โบแอส

ตอบ 2 หน้า 258 - 259, 347 อัลเฟรด เรดคลีฟ-บราวน์ (Alfred Radcliffe-Brown) และโบรนิสลอว์ มาลินอฟสกี้ (Brownislaw Malinowski) เป็นผู้สร้างทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ (Structural and Functional Theory) ซึ่งเป็นการรวมทฤษฎีโครงสร้างและทฤษฎีหน้าที่เข้าไว้ด้วยกัน