ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อ91-100

91.       ใครคือผู้ที่ค้นพบซากกระดูกมนุษย์ชวา

(1)       Richard Leakey        

(2) Harry Nelson        

(3) Eugene Dubois 

(4) Raymond Dart

ตอบ 3 หน้า 84 ยูยีน ดูบัว (Eugene Dubois) ชาวฮอลันดา เป็นผู้ค้นพบซากกระดูกมนุษย์ชวาเป็นคนแรก โดยในปี ค.ศ. 1891 เขาได้ค้นพบหัวกะโหลกและกระดูกโคนขาในชวาประเทศอินโดนีเซีย จึงนำมาศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดและเขียนเป็นบทความออกมาเผยแพร่ โดยได้ตั้งชื่อสิ่งที่ค้นพบว่า พิธิแคนโธรปัส อิเรคตัส” (Pethecanthropus Erectus) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า มนุษย์ชวา

92.       มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในยุคปัจจุบันคือมนุษย์อะไร

(1)       Homo Habilis

(2)       Homo Erectus 

(3) Homo Sapiens Sapiens        

(4)       Australopithecus

ตอบ 3 หน้า 63, 70, 86, 91 โฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์ (Homo Sapiens Sapiens) เป็นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นสปีชี่ย่อยของโฮโม เซเปียนส์ (Homo Sapiens) โดยเกิดขึ้น ครั้งแรกเมื่อราว 40,000 ปีมาแล้ว

93.       มนุษย์เริ่มทำการเพาะปลูกมาแล้วประมาณกี่ปี

(1)       5,000ปี          

(2) 6,000 ปี     

(3) 8,000ปี      

(4) 10,000ปี

ตอบ 4 หน้า 91 มนุษย์เริ่มทำการเพาะปลูกเมื่อ 10,000 ปีมาแล้ว โดยบริเวณแหล่งเพาะปลูกโบราณ ที่สำคัญในยุคต้น ได้แก่ ตอนเหนือของจีน เม็กซิโก และเปรู โดยมีผู้ค้นพบหลักฐานว่าดินแดน แถบสุวรรณภูมิของเรานี้เริ่มทำการเพาะปลูกเมื่อ 9,000 ปีมาแล้ว

94.       วัฒนธรรมซองโฮโม เซเปียนส์ เรียกว่าอะไร   

(1)       วัฒนธรรมอาชูเลี่ยน

(2)       วัฒนธรรมอัสสิเรียน    (3) วัฒนธรรมมุสเตอเรียน       (4)       วัฒนธรรมโอดูแวน

ตอบ 3 หน้า 87, 95 โฮโม เซเปียนส์ มีวัฒนธรรมแบบ มุสเตอเรียน” (Mousterian) โดยโฮโม เซเปียนส์ในยุคแรก (ยุคต้น) ได้แก่

1.         มนุษย์สไตน์เฮม (Steinheim) พบในประเทศเยอรมนี มีอายุราว 300,000 - 200,000 ปีมาแล้ว

2.         มนุษย์สวอนสโคมบ์ (Swanscombe) พบในประเทศอังกฤษ ใกล้กรุงลอนดอน โดยมีชีวีตอยู่ ในช่วงเดียวกับมนุษย์สตน์เฮม

3.         มนุษย์นีแอนเดอร์ธอลส์ (Neanderthals) พบในประทศอิรัก โซเวียต และจีน มีอายุราว 125,000 - 40,000 ปีมาแล้วซึ่งมนุษย์นีแอนเดอร์ธอลส์นี้มีรูปร่างใกล้เคียงกับมนุษย์สมัยใหม่ และถือเป็นมนุษย์ขั้นสุดท้ายที่อะวิวัฒนาการกลายเป็นโฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์

95.       กลุ่มใดไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ของมนุษย์ที่ยูเนสโกได้แบ่งไว้

(1) Caucasoid    (2) Mongoloid  (3) American     (4) Negroid

ตอบ 3 หน้า 103 องค์การยูเนสโก ได้จัดประชุมนักมานุษยวิทยากายภาพที่กรุงปารีสในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1951 โดยได้เห็นพ้องกันว่า กลุ่มชาติพันธุ์ของมนุษย์ในโลกนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1. พวกผิวขาว (Caucasoid)          2. พวกผิวเหลือง (Mongoloid)  3. พวกผิวดำ (Negroid)

96.       กลุ่มอารยันจัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ใด

(1) Caucasoid    (2) Mongoloid  (3) Americanoid (4) Negroid

ตอบ 1 หน้า 102 - 103 มนุษย์ชาติพันธุ์ผิวขาว (Caucasoid/Caucasian) ส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ใน ทวีปยุโรป ซึ่งมีการแบ่งแยกย่อยออกเป็น            1. อารยัน เช่น กรีก และอินเดียตอนเหนือ  2. แฮมิติก เช่น อียิปต์โบราณ       3. เซมิติก เช่น บาบิโลเนีย และอาสซิเรีย

97.       มองโกลอยด์ จัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีสีผิวอะไร

(1) ขาว            (2) เหลือง        (3) ดำ  (4) ดำ-แดง

ตอบ 2 หน้า 103, 105 มนุษย์ชาติพันธุ์ผิวเหลือง (Mongoloid) แบ่งแยกย่อยออกเป็น

1.         มองโกลอยด์ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จีน ทิเบต มองโกเลีย

2.         อินเดียนแดง อยู่แถบทวีปอเมริกาทั้งตอนเหนือและตอนใต้

3.         เอสกิโ อยู่แถบเหนือสุดของทวีปอเมริกา รัฐอลาสก้า และตอนเหนือของแคนาดา

4.         มาลายัน อยู่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มลายู ชวา ไทย บาหลี

98.       ใครคือผู้ค้นพบระบบ ABO

(1) Karl Landsteiner (2) Carl Rojer     (3) Lamark         (4) France Boas

ตอบ 1 หน้า 109 นักวิทยาศาสตร์จัดจำแนกกลุ่มเลือดของมนุษย์ออกเป็นหลายกลุ่มตามโครงสร้าง ในเม็ดเลือดและตามประเภทของสารที่เป็นองค์ประกอบในเม็ดเลือด ซึ่งกรจำแนกนี้มีอยู่ หลายระบบ เช่น ABO System, p System, Lutheran System และ Kell System เป็นต้น สำหรับประเทศไทยใช้การจำแนกกลุ่มเลือดระบบ ABO System ซึ่งเป็นระบบที่ถูกค้นพบโดย คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) เมื่อปี ค.ศ. 1900

99.       ชาวอินเดียนแดงแถบทวีปอเมริกาส่วนใหญมีกลุ่มเลือดใด

(1) A  (2) O           (3) B  (4) AB

ตอบ 2 หน้า 110 การกระจายตัวของมนุษย์ตามกลุ่มเลือดต่าง ๆ มีดังนี้

1.         กลุ่มเลือด A จะพบมากในทวีปยุโรป และพบน้อยมากในทวีปอเมริกากลางและใต้

2.         กลุ่มเลือด B จะพบมากในแถบตะวันออกกลางและตามเทือกเขาหิมาลัย และพบน้อยที่สุด ในหมู่ชาวโพลีนีเชีย

3.         กลุ่มเลือด O จะพบมากในหมู่ชาวอินเดียนแดงแถบทวีปอเมริกา ซึ่งมีความถี่สูงถึง 100% แต่ในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางมีเพียง 60 - 70%

100.    ในแถบลุ่มแม่นํ้าคองโกมีชนกลุ่มใดอาศัยอยู่

(1) ปาปัวนิวกินี           (2) อาชูเลี่ยน   (3)       ปิกมี่    (4)       ทมิฬ

ตอบ 3 หน้า 105 ปิกมี่หรือคนแคระ เป็นมนุษย์ชาติพันธุ์ผิวดำที่มีรูปร่างเตี้ยตํ่ากว่า 140 เซนติเมตร ลงมา มักอาศัยอยู่ตามลุ่มแม่นํ้าคองโกในทวีปแอฟริกา ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ทางแหลมมลายู และบางเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก