ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อ81-90

81.       เมนเดลได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยใด

(1) ออกฟอร์ด  

(2) เวียนนา      

(3) เคมบริดจ์   

(4) ลอนดอน

ตอบ2 หน้า 57 ในขณะที่เกรเกอร์ เมนเดล เป็นพระนั้น เขาไม่อาจร่วมกิจกรรมทางศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ เพราะสุขภาพ'ไม่ดี จึงขอให้เจ้าอาวาสส่งให้ไปเป็นผู้ช่วยครูในโรงเรียนมัธยม และสามารถ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเวียนนาได้ ณ สถานศึกษาแห่งนี้เขาได้พบกับอาจารย์สาขาพฤกษศาสตร์ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่ยังผลให้เขาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทดลองวิจัย ในเวลาต่อมา

82.       เมนเดลได้ทำการทดลองผสมข้ามพันธุ์พืชชนิดใด

(1) ถั่วแขก กับถั่วปากอ้า         

(2) แอปเปิ้ลแดง กับแอปเปิ้ลเขียว

(3)       ถั่วผิวเรียบ กับถั่วผิวขรุขระ     

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 71. ประกอบ

83.       ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ได้สูญพันธุ์ในยุคใด

(1) พรีแคมเบรียน        

(2) พาลิโอโซอิก           

(3) ซีโนโซอิก    

(4) เมโสโซอิก

ตอบ 4 หน้า 63 ยุคเมโสโซอิก (ระหว่าง 225 - 65 ล้านปีมาแล้ว) เป็นยุคที่น้ำแข้งซึ่งปกคลุมโลก ได้ละลายลง ก่อให้เกิดการพังทลายของภูเขาในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยสิ่งมีขีวิต ที่เกิดขึ้นในช่วงแรก ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (ถือเป็นการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกบนโลกของ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) ในขณะที่สัตว์เลื้อยคลานได้ครองอำนาจเหนือโลก ต่อมาในช่วงกลาง จึงมีนกเกิดขึ้น และช่วงสุดท้ายก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น คือ การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ และสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่

84.       สัตว์ตระกูลไพรเมตเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคใด

(1) พรีแคมเบรียน        (2) พาลิโอโซอิก           (3)       ซีโนโซอิก         (4)       เมโสโซอิก

ตอบ 3 หน้า 63, 69 ยุคซีโนโซอิก (ระหว่าง 65 ล้านปี - 10,000 ปีมาแล้ว) มีสภาพทั่วไปเหมาะสำหรับ การดำรงชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำให้กล่าวกันว่า ยุคนี้เป็นยุคของสัดว์เลี้ยงลูกด้วยนมและมีสัตว์ในตระกูลไพรเมตเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ได้แก่ ลิงลมและค่าง หรือที่รียกว่า พรอสิเมียน (Prosimian) เมื่อราว 65 - 58 ล้านปีมาแล้ว และในช่วงสุดท้ายของยุค ระหว่าง 1.6 ล้านปี - 10,000 ปี ได้เกิดมนุษย์สายพันธุโฮโม เซเปียนส์ หรือมนุษย์สายพันธุ์เดียวกับมนุษย์ปัจจุบัน (ดูคำอธิบายข้อ 31. ประกอบ)

85.       สัตว์พวกแรกที่เป็นไพรเมตในลำดับย่อยพรอสิมี คืออะไร

(1) ค่าง            (2) อุรังอุตัง      (3)       ชะนี     (4)       ลิงเลมูร์

ตอบ 4 หน้า 71 สัตว์ที่มีวิวัฒนาการเป็นไพรเมตในลำดับย่อยพรอสิมีพวกแรก ไดแก่ ลิงลมหรือลิงเลมูร์ เป็นไพรเมตที่มีจมูกยาว มีลักษณะคล้ายสุนัขจิ้งจอก โดยมีขนาดตั้งแต่เท่าหนูไปจนถึง เท่าสุนัข มีหางใช้ในการทรงตัว แด่ไม่อาจใช้เกาะเกี่ยวกิ่งไม้ได้ ส่วนพรอสิมีลำดับย่อยที่สูงขึ้น ได้แก่ ลิงทาร์เซีย เป็นไพรเมตที่มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 8 นิ้ว มีขนปุกปุย ใบหน้าแบนและ มีนัยน์ตาโตตั้งอยู่ตรงด้านหน้า สามารถหันศีรษะได้รอบ 180 องศา ซึ่งปัจจุบันสามารถพบได้ ตามหมู่เกาะมลายูและฟิลิปปินส์

86.       สัตว์จำพวกชะนีที่มีความว่องไวมากจัดอยู่ในวงศ์ใด

(1) Pongidae      (2) Hominidae  (3) Hominid       (4) Hylobatidae

ตอบ 4 หน้า 72 - 73 วงศใหญ่โฮมินอยดี (Hominoidae) จำแนกออกเป็น 3 วงศ์ คือ

1.         Hylobatidae เป็นสัตว์จำพวกชะนีที่ว่องไวผาดโผน สามารถปีนป่ายห้อยโหนบนต้นไม้ ได้อย่างคล่องแคลว มีความสูงไม่เกิน 3 ฟุต และมีขนาดมันสมองราว 100 ลบ.ซม.ได้แก่ ลิงกิบบอน

2.         Pongidae ซึ่งอาจเรียกว่า เอปหรือวานร เป็นลิงขั้นสูงสุด มีขนาดมันสมองราว 400 - 500 ลบ.ซม. ได้แก่ ชิมแปนซี กอริลลา และอุรังอุตัง

3.         Hominidae ถือเป็นวงศ์ที่วิวัฒนาการเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์โบราณและจะกลายมาเป็น มนุษย์ปัจจุบัน

87.       ใครคือผู้ที่ค้นพบโครงกระดูกที่วิวัฒนาการจากออสตราโลพิธิคัสมาเป็นสกุลโฮโม และตั้งชื่อว่า Homo Habilis

(1) Louis Leakey         (2) Robert Broom      (3) Richard Leakey    (4) Raymond Dart

ตอบ 3 หน้า 79 ริชาร์ด ลีกกี้ (Richard Leakey) ได้ค้นพบซากโครงกระดูก ซึ่งคาดว่าได้วิวัฒนาการ สูงขึ้นจากสกุลออสตราโลพิธิคัสมาเป็นสกุลโฮโม โดยเขาตั้งชื่อว่า โฮโม ฮาบิลิส (Homo Habilis) ซึ่งมีขนาดของสมองราว 775 ลบ.ซม. และมีอายุราว 250,000 ปีมาแล้ว

88.       สกุลโฮโมวิวัฒนาการแยกออกจากสกุลออสตราโลพิธิคัสเมื่อราวกี่ปีมาแล้ว

(1) 1 แสนปี     (2) 1 ล้านปี     (3) 2 ล้านปี     (4) 5 ล้านปี

ตอบ 3 หน้า 83 สกุลโฮโมวิวัฒนาการแยกออกจากสกุลออสตราโลพิธิคัสเมื่อราว 2 ล้านปีมาแล้ว และถือกันว่าสกุลโฮโมนี้เป็นสกุลที่พัฒนาขั้นสูงขึ้นจนมาเป็นมนุษย์ในปัจจุบัน

89.       สกุลโฮโมจำแนกออกเป็น 2 สปีชี่ได้แก่อะไร

(1) Homo Habilis, Homo Robustus   (2) Homo Africanus, Homo Erectus

(3)       Homo Erectus, Homo Sapiens         (4) Homo Sapiens, Homo Fobustus

ตอบ 3 หน้า 21, 70, 73 - 74, 77, 83 กลุ่มสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตในวงศ์โฮมินิเดีย (Hominidae) ประกอบด้วย 2 สกุล คือ           1. สกุลออสตราโลพิธิคัส (Australopithecus) แยกออกเป็น 2 สปีชี่ ได้แก่ ออสตราโลพิธิคัส แอฟริกานัส (Australopithecus Africanus) และ ออสตราโลพิธิคัส โรบัสตัส (Australopithecus Robustus) 2. สกุลโฮโม (Fiomo) แยกออกเป็น 2 สปีชี่ ได้แก่ โฮโม อีเรคตัส (Homo Erectus) และโฮโม เซเปียนส์ (Homo Sapiens)

90.       โฮโม อีเรคตัส มิได้ถูกค้นพบในทวีปใด

(1) ยุโรป          (2) อเมริกา      (3) เอเชีย         (4) แอฟริกา

ตอบ 2 หน้า 84 - 85 มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของโฮโม อิเรคตัส ในทวีปเอเชีย ยุโรป และ แอฟริกา แต่ไม่พบในทวีปอเมริกาและออสเตรเลีย ซึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบนั้น ได้แก่ ซากกระดูกของมนุษย์ชวา มนุษย์ปักกิ่ง และมนุษย์ไฮเดลเบอร์ก