ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อ61-70

61.       ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้เดินทางรอบโลกไปกับเรืออะไร

(1) S.M.H. Bridge       

(2)       H.S.M. Bengi    

(3)       H.M.S. Beagle  

(4)       ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 35 ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้รับเชิญให้เดินทางรอบโลกไปกับเรือชื่อ H.M.3. Beagleโดยเริ่มออกเดินทางจากเมืองท่าของประเทศอังกฤษในวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1831 และ กลับถึงประเทศอังกฤษในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1836 รวมเวลาเดินทางรอบโลกราว 5 ปี

62.       ใครคือผู้ที่เสนอแนวคิด การเลือกสรรทางธรรมชาติ

(1) ชาร์ลส์ ดาร์วิน        

(2)       คาร์ล มาร์ก      

(3)       คาโรลัส ลินเน่  

(4)       ชาร์ลส์ ลีลล์

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 40. ประกอบ

63.       ชาร์ลส์ ดาร์วิน ใช้เวลาในการเดินทางรอบโลกกี่ปี

(1)2ปี  

(2)3ปี  

(3)       5ปี       

(4)       7ปี

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 61. ประกอบ

64.       ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้แวะที่เกาะกาลาปาโกส และเขาได้ทำการศึกษาสัตว์ประเภทใดที่เกาะนี้

(1) นกเขา        (2)       นกกระจาบ      (3)       นกขุนทอง        (4)       นกกระตั้ว

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 46. ประกอบ

65.       แนวความคิดในการเลือกสรรทางธรรมชาติ หมายถึงอะไร

(1) พืชและสัตว์มีความแตกต่างกัน     (2) ทุกชีวิตจะเพิ่มขึ้นตามแบบเรขาคณิต

(3)       ทุกชีวิตต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด        (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 36 แนวความคิดในการเลือกสรรทางธรรมชาติตามทัศนะของชาร์ลส์ ดาร์วิน มีดังนี้

1.         พืชและสัตว์ทั้งหลายจะมีความแตกต่างกัน    2. ทุกชีวิตจะเพิ่มปริมาณเป็นทวีคูณตาม

ระบบเรขาคณิต           3. ทุกชีวิตจะต้องปรับตัวและต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตรอด

66.       มนุษย์ยุคต้นโฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์ เรียกว่าอะไร

(1) ชวา            (2) ปักกิ่ง         (3) สวอนสโคมบ์         (4) โครมันยอง

ตอบ 4 หน้า 89 - 90 มนุษย์โครมันยอง (Cro-magnon) เป็นโฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์ ในยุคต้น โดยมีการค้นพบซากกระดูกของมนุษย์โครมันยองเป็นครั้งแรกที่หมู่บ้านโครมันยอง บริเวณตอนใต้ ของประเทศฝรั่งเศส มนุษย์กลุ่มนี้มีชีวิตอยู่ในระหว่างครึ่งหลังของยุคนํ้าแข็งรุ่นสุดท้ายที่มีอากาศ อบอุ่นและหนาวสลับกันไป เป็นมนุษย์ที่มีความสามารถในการทำเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยไม้ กระดูกและเขาสัตว์  ปั้นรูป ทำเครื่องปั้นดินเผา และสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมอื่น ๆ ได้ เช่น วิธีการล่าสัตว์ ศิลปะ และพิธีกรรม นอกจากนี้ยังริเริ่มพิธีการฝังศพด้วย

67.       ผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นประสาท ตับ จัดอยู่ในเซลล์ประเภทใด

(1)โครโมโซม   (2)โซมาติกเซลล์          (3) เซลล์สืบพันธุ์         (4) เซลล์ร่างกาย

ตอบ2 หน้า 47 เซลล์ในร่างกายของมนุษย์ จำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. โซมาติกเซลล์ (Somatic Cells) โดยในร่างกายของคนเรานั้นจะประกอบด้วยเนื้อเยื่อ (Tissues) หลายประเภท ที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกาย เช่น ผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นประสาท และตับ เป็นต้น ซึ่งเนื้อเยื่อ เหล่านี้เป็นที่รวมของโซมาติกเซลล์นับเป็นจำนวนหลายพันล้านเซลล์ โดยโซมาติกเซลล์จะมี การสร้างขึ้นใหม่ทดแทนเซลล์เก่าที่ตายไปในทุก ๆ 7 ปี 2. เซลล์สืบพันธุ์ (Sex Cells)จะทำหน้าที่นำรหัสที่เป็นคุณลักษณะของพ่อแม่ถ่ายทอดไปยังลูกหลานทางพันธุกรรม

68.       หน่วยของสารประเภทต่าง ๆ ประกอบกันขึ้นเป็นยีนอยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์ คืออะไร

(1) โครโมโซม  (2)       โซมาติกเซลล์  (3)       เซลล์สืบพันธุ์   (4)       เซลล์ร่างกาย

ตอบ 1 หน้า 49 โครโมโซม คือ หน่วยของสารประเภทต่าง ๆ ที่ประกอบกับขึ้นเป็นยีนอยู่ภายใน นิวเคลียสของเซลล์ โดยโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป แต่ถ้าเป็นชนิดหรือพันธุ์เดียวกันกจะมีลักษณะเหมือนกัน

69.       ข้อใดที่ไม่ใช่สารทางชีวภาพที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์

(1) คารโบไฮเดรต        (2)       กรดนิวคลิอิก   (3)       ไขมัน   (4)       ผิดทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 49 เซลล์ (Cell) ประกอบด้วยสารทางชีวภาพหลัก 4 ชนิด คือ

1.         คารโบไฮเดรต (Carbohydrates)        2. ไขมัน (Lipid)

3.         กรดนิวคลิอิก (Nucleic Acids) 4. โปรตีน (Proteins) (สำคัญที่สุด)

70.       สารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของโมเลกุลดีเอ็นเอมีกี่ตัว

(1) 1    (2)       2          (3)       3          (4)       4

ตอบ 4 หน้า 53 - 54 โมเลกุลดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic Acid DNA) เป็นสารจำพวกโปรตีนพิเศษ ที่ถือว่าเป็นตัวนำคุณลักษณะทางชีวภาพของพ่อและแม่ไปสู่ลูกหลาน ซึ่งประกอบด้วยสารเคมี 4 ตัว ได้แก่ Adenine, Guanine Cytosine และ Thymine นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของนํ้าตาลและฟอสเฟตอันเป็นตัวนำคุณลักษณะทางพันธุกรรมด้วย