ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อ21-30

21.       ข้อใดคือความหมายของคำว่า ตำนาน

(1) เรื่องที่เขียนจากเค้าความจริง         

(2) เรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์

(3) เรื่องราวที่มีและเล่าสืบกันมาแต่ปางหลัง  

(4) เรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวกับเรื่องจริงไม่อิงนิยาย

ตอบ 3 หน้า 10 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ระบุว่า 1. ตำนาน คือ เรื่องราว ที่แสดงกิจการอันมีมานานแล้วแต่ปางหลังหรือเรื่องราวนมนานที่เล่าสืบต่อกันมา 2. สารคดี คือ เรื่องที่เขียนขึ้นจากเค้าความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ 3. พงศาวดาร คือ เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศนั้น 4. นิทานท้องถิ่น คือ เรื่องที่เล่าจากปากต่อปากของชาวบ้าน

22.       ศิลาจารึกใดที่เป็นของคนไทยและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

(1) ศิลาจารึกแห่งเมืองเชียงของ          

(2) ศิลาจารึกขอม

(3) ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง            

(4) ศิลาจารึกแห่งอาณาจักรทวาราวดี

ตอบ 3 หน้า 3 ศิลาจารึก เป็นงานเขียนที่บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้บนแผ่นหินทำให้คนในยุคปัจจุบัน สามารถรับรู้เรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดี ศิลาจารึกที่เป็นของคนไทยและเป็นที่รู้จักกันอย่าง แพร่หลาย คือ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง

23.       การศึกษาตามแนว ชีววัฒนธรรมเป็นการศึกษาในข้อใด 

(1) วิวัฒนาการทางชีวภาพของมนุษย์

(2)       สิ่งแวดล้อม     

(3) วัฒนธรรมที่สร้างขึ้น          

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 13, 15 การศึกษาตามแนว ชีววัฒนธรรม" (Biocultural Approach) ของนักมานุษยวิทยา- กายภาพ เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการวิวัฒนาการทางชีวภาพของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่สร้างขึ้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของมนุษย์อย่างสมบูรณ์

24.       การพัฒนาจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมาเป็นกลุ่มสัตว์ ก่อนที่จะวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ เรียกว่าอะไร

(1) Genes  (2) Logos   (3) Primate        (4) Paleotology

ตอบ 3 หน้า 16 - 17 สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นครั้งแรกนั้นจะมีเพียงเซลล์เดียว ต่อมาก็จะมีเซลล์มากขึ้นจนกลายเป็นพืช สัตว์นํ้า สัตว์บก และพัฒนาก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มสัตว์ที่เรียกว่า ไพรเมต (Primate) ซึ่งไพรเมตนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์

25.       การศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เรียกว่าวิชาอะไร

(1)       Human Sciences     (2) Human Adaptopology

(3)       Human Ecology       (4) Human Andropology

ตอบ 3 หน้า 20, 335 มนุษยนิเวศวิทยาหรือนิเวศวิทยามนุษย์ (Human Ecology) เป็นวิทยาคาสตร์ สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งที่มีชีวิตและไมีมีชีวิต รวมทั้งในด้านโครงสร้างและการพัฒนาชุมชนหรือสังคมว่ามนุษย์ได้ปรับปรุงสภาพชีวิตของตน ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง ในสังคมวิทยาบางครั้งใช้คำนี้ในความหมายเดียวกับคำว่า “Social Ecology”

26.       หัวใจหลักของการศึกษาเกี่ยวกับวิชามานุษยวิทยากายภพคืออะไร

(1) Anthropological study

(2)       Empirical study        (3) Humanism   (4) Physical Anthropology

ตอบ 2 หน้า 21 หัวใจหลักของการศึกษาเกี่ยวกับวิชามานุษยวิทยากายภาพ คือ การเรียนรู้จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ (Empirical Study) ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการศึกษาจากข้อเท็จจริง หลักฐานที่ค้นพบ การสังเกต การวัดขนาดและการคำนวณอายุของหลักฐานที่ได้รับ

27.       กระดูกส่วนใดของมนุษย์ที่นิยมนำมาทำการศึกษามากที่สุด

(1)       กะโหลก          (2) สะโพก       (3) เล็บ            (4) ฟัน

ตอบ 4 หน้า 22 - 23 กระดูกที่นักมานุษยวิทยากายภาพนิยมนำมาใช้ในการศึกษามากที่สุดก็คือ ฟัน ทั้งนี้เพราะฟันเป็นกระดูกที่มีความคงทนและคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดที่หลงเหลืออยู่ใน ซากดึกดำบรรพ์ของไพรเมตที่เสียชีวิตมาแล้วนับหมื่นนับแสนปี (กระดูกส่วนอื่นที่พบมาก รองลงมาคือ ขากรรไกร แขน ขา หัวกะโหลก ฯลฯ)

28.       วิธี โปแตสเซียม อาร์กอนเป็นวิธีการใช้ทำอะไร   

(1) คำนวณขนาดของร่างกาย

(2)       คำนวณช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่    (3) คำนวณอายุของโครงกระดูก         (4) คำนวณหาอุณหภูมิของโลก

ตอบ 2 หน้า 24 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการคำนวนหาอายุหรือ ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตหรือากดึกดำบรรพ์ คือ การคำนวณด้วยวิธีคาร์บอน-14 และวิธีโปแตสเซียม อาร์กอน กับซากกระดูกของมนุษย์โบราณ ซึ่งทำให้คาดคะเนกาลเวลาได้ ค่อนข้างแม่นยำ

29.       การศึกษาเรื่องราวของการวิวัฒนาการ ต้องอาศัยการวิเคราะห์อะไรเป็นหลัก           

(1) เครื่องมือเครื่องใช้

(2)       ซากกระดูกและอวัยวะ            (3) สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ            (4) เครื่องประดับ

ตอบ 2 หน้า 16 นักมานุษยวิทยากายภาพศึกษาเรื่องราวของการวิวัฒนาการของมนุษย์ โดยอาศัยการวิเคราะห์ซากกระดูกและอวัยวะซึ่งเรียกว่า ซากดึกดำบรรพ์ ซากเน่าเปื่อย หรือฟอสซิล (Fossil) ของสิ่งมีชีวิตที่เคยมีชีวิตในอดีต แลัวนำมาเปรียบเทียบกับโครงสร้างกายวิภาคของสัตว์และมนุษย์ ในยุคปัจจุบัน เพื่อสืบสาวเรื่องราวเกี่ยวกับสายการวิวัฒนาการจนกลายเป็นโฮโม เซเปียนส์

30.       ส่วนใดของซากมนุษย์ที่ใช้ในการบ่งชี้เพศได้ดี

(1)       อวัยวะเพศ      (2) กะโหลก     (3) กระดูกสะโพก       (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 24 เกณฑ์ที่จะชี้ว่าซากดึกดำบรรพ์ของมนุษย์โบราณเป็นเพศใดนั้น สามารถดูได้จาก กระดูกสะโพก โดยกระดูกสะโพกของเพศหญิงจะมีโครงสร้างแบน กว้าง และอยู่ในตำแหน่งต่ำ เพื่อจะสามารถผายออกได้เมื่อตั้งครรภ์ ส่วนกระดูกสะโพกของเพศชายจะอยู่ในระดับสูงและ แคบกว่ามาก