ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อ111-120

111.    กลุ่มเลือดใดที่มีลักษณะเด่น

(1) A  

(2)       AB    

(3)       O        

(4)       ข้อ 1 และ 2

ตอบ 1 หน้า 109 กลุ่มเลือด O เป็นอัลลีนที่มีคุณลักษณะด้อย (Recessive Trait) ซึ่งการที่จะปรากฎ เป็นเลือดกลุ่ม O ได้ก็ต่อเมื่อมีอัลลีนในยีน (Genotype) เป็น OO เท่านั้น แต่หากผสมกับอัลลีน A หรือ B จะทำให้เป็น AO หรือ BO คน ๆ นั้นก็จะมีกลุ่มเลือด (Phenotype) เป็น A หรือ B ทั้งนี้เพราะ A และ B เป็นอัลลีนทีมีคุณลักษณะเด่น (Dominant Trait)

112.    การจัดระบบกลุ่มเลือดของมนุษย์ตามระบบ ABO System ค้นพบในปี ค.ศ.ใด

(1) 1853         

(2)       1890   

(3)       1900   

(4)       1925

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 98.       ประกอบ

113.    ผิวสิดำของมนุษย์ สามารถสะท้อนแสงได้ราวกี่เปอร์เซ็นต์

(1) 12  

(2)       24        

(3)       36        

(4)       48

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 110. ประกอบ

114.    ที่ราบสูงแอนดิส มีความสูงราวกี่ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล

(1) 8,500        (2)       13,000            (3)       17,500            (4)       12,500

ตอบ 3 หน้า 109 บริเวณที่ราบสูงแอนดิสในทวีปอเมริกาใต้ มีความสูงราว 17,500 ฟุตเหนือระดับ นํ้าทะเล ซึ่งบริเวณที่อยู่อาศัยที่มีความสูงขนาดนี้จะมีผลต่อภาวะการเจริญพันธุ์หากคนจาก พื้นราบขึ้นไปอาศัยอยู่

115.    ใครคือผู้ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธุ์ของสมาชิกของสังคมเน้นในเรื่องแบบแผนการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ที่เกาะซามัว

(1) เจน กูดเดลส์          (2) มาร์กาเรต มีด

(3)       ฟรานซ์ โบแอส (4) เอ็ดเวอร์ด ไทเลอร์

ตอบ 2 หน้า 259, 291 มาร์กาเรต มีด (Margaret Mead)ได้ทำการวิจัยเชิงมานุษยวิทยาโดยการ ออกไปศึกษาชีวิตของเด็กสาวบนเกาะซามัวแถบทะเลใต้ ซึ่งเน้นศึกษาความสัมพันธ์ของสมาชิก ของสังคมนั้นในเรื่องแบบแผนการอบรมเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่ เช่น ฝึกการขับก่าย การให้อาหาร การรักษาความสะอาด ตลอดจนการอบรมสั่งสอนทางวัฒนธรรม (Socialisation)

116.    ใครคือผู้ที่ทำการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของวัฒนธรรมของเผ่าพิวโบล เผ่าควาคิตอล และชาวเกาะโดบู

(1) ฟรานซ์ โบแอส       (2) จอห์น เบตตี้           (3) รูธ เบนเนดิกท์        (4) เอ็ดเวอร์ด ไทเลอร์

ตอบ 3 หน้า 259, 291 รูธ เบนเนดิกท์ (Ruth Benedict) ได้ทำการวิจัยเชิงมานุษยวิทยาโดยทำการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของวัฒนธรรมของชาวอินเดียนแดงเผ่าพิวโบล เผ่าควาคิตอล และชาวเกาะโดบู ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ความแตกต่างในเรื่องของค่านิยม การมองโลก และ สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อให้เกิดรูปแบบทางวัฒนธรรมที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของชนแต่ละเผ่า

117.    หนังสือ Primitive Culture ที่เขียนโดย เอ็ดเวรร์ด ไทเลอร์ เขียนขึ้นในปี ค.ศ.ใด

(1) 1815         (2) 1887         (3) 1890         (4) 1903

ตอบ 4 หน้า 255 - 256, 295 เอ็ดเวอร์ด ไทเลอร์ (Edward B. Tylor) นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษ ได้เขียนหนังสือชื่อ “Primitive Culture” ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1903 ซึ่งถือได้ว่าเป็นความพยายาม ในการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมของมนุษย์ที่เป็นระบบและมีความสมบูรณ์ที่สุดเล่มแรกของโลก

118.    มนุษย์กลุ่มใดที่สามารถใช้ระบบสัญลักษณ์ในการสื่อสารได้เป็นครั้งแรก

(1) โฮโม อีเรคตัส         (2) โฮโม เซเปียนส์(3) นีแอนเดอร์ธอลส์(4) ออสตราโลพิธิคัส

ตอบ1 หน้า 83, 86, 95 วัฒนธรรมของโฮมิบนิดยุคโฮโม อีเรคตัส เรียกว่า วัฒนธรรมอาชูเลี่ยน (Acheulian) ซึ่งมีลักษณะสำคัญดังนี้

1.         มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่สำคัญ คือ เครื่องมือหินสำหรับลับหรือตัด ซึ่งแหล่งทำหิน ที่สำคัญก็คือ อาชูเลี่ยน

2.         สามารถสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่ได้

3.         อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

4.         ริเริ่มใช้ ไฟเป็นครั้งแรก

5.         เป็นกลุ่มแรกที่ริเริ่มการใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยใช้ระบบสัญลักษณ์ด้านภาษาพูด เพื่อบ่งบอกถึงความต้องการและความรู้สึกของตน ฯลฯ

119.    ซากกระดูกมนุษย์โครมันยองถูกค้นพบในประเทศใด

(1) อังกฤษ      (2) จีน  (3) กรีก            (4) ฝรั่งเศส

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 66. ประกอบ

120.    มนุษย์ใดที่อยู่ในขั้นสุดท้ายก่อนการวิวัฒนาการเป็นโฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์

(1) โฮโม อีเรคตัส         (2) นีแอนเดอร์ธอลส์    (3) สวอนสโคมบ์         (4) ชวา

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 94. ประกอบ