ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

0

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT 1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น

คำสั่ง   ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.         ตำนานใดต่อไปนี้ที่เขียนเป็นภาษาบาลี

(1)       พระยาเจือง     

(2) จามเทวีวงศ์           

(3) เมืองเงินยางเชียงแสน       

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 2-3 ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ นักมานุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษา เรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของไทยอย่างละเอียด และกล่าวว่าตำนานได้ให้ภาพความรู้ทาง ประวัติศาสตร์พื้นเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำนานพระยาเจือง(มีชีวีตอยูในช่วงพ.ศ. 1625 – 1705) ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตำนานเมืองเงินยางเชียงแสน และตำนานจามเทวีวงศ์ งานเหล่านี้ เขียนเป็นภาษาบาลี ยกเว้นตำนานมูลศาสนาที่เขียนเป็นภาษาไทยเหนือ (ไทยยวน) โดย ตำนานเหล่านี้จะเขียนลงบนใบลานเรียกว่า คัมภีร์บลาน และสมุดข่อยเรียกว่า คัมภีร์สมุดข่อย

2.         นักมานุษยวิทยาคนแรกของโลกคือใคร

(1)       ทาซิตัส            

(2)       อีโรโดตัส          

(3)       คาร์ปินี

(4)        ทาเลส

ตอบ 2 หน้า 4 ในช่วงปี 484 – 426 ก่อนคริสตกาล ฮีโรโดตัส (Herodotus) นักประวัติศาสตร์ชาวกรีก ได้ออกเดินทางไปยังประเทศอียิปต์ ปาเลสไตน์ บาบิโลน แม็คคาโดเนีย และตราซ แล้วทำการ จดบันทึกเรื่องราวของผู้คนที่ได้พบเห็น เช่น “…ในประเทศอียิปต์ ผู้หญิงจะเป็นผู้ทำการค้าขาย ในตลาด ในขณะที่ผู้ชายจะทอผ้าอยู่ที่บ้าน ผู้หญิงใช้หัวไหล่เพื่อแบกสิ่งของ ส่วนผู้ชายใช้ศีรษะ ลูกผู้ชายจะไม่ช่วยพ่อแม่ทำงานนอกจากลูกผู้หญิง…” ซึ่งจากผลงานเหล่านี้เองที่ทำให้ นักมานุษยวิทยาสังคมชาวอังกฤษได้ยกย่องเขาว่าเป็นนักมานุษยวิทยาคนแรกของโลก

3.         พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนิพนธ์ไว้มีจำนวนกี่ฉบับ

(1)       18        

(2)       23        

(3)       37        

(4)       43

ตอบ 4 หน้า 3-4 งานเขียนเรื่องราวของชนต่างชาติที่ได้รับความสนใจแพร่หลายที่สุด คือ พระราชนิพนธ์ไกลบ้านของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัฃกาลที 5) ซึ่ง ทรงนิพนธ์ขึ้นเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปในระหว่างปี พ.ศ. 2449 – 2450 โดยพระองศ์ ทรงเขียนเป็นพระราขหัตถเลขาถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล (สมเด็จหญิงน้อย) จำนวน 43 ฉบับ ทั้งนี้ถือว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นการเปิดโฉมหน้าของ การศึกษาสาขามานุษยวิทยาของไทยโดยแท้

4.         ชาวกรีกโบราณได้แล่นเรือไปตามเมืองต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนในศตวรรษที่เท่าใดก่อนคริสต์ศักราช

(1)       8          (2) 12              (3) 15  (4) 17

ตอบ 1 หน้า 4 ในศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสต์คักราช ชาวกรีกโบราณได้แล่นเรือไปตามเมืองต่าง ๆที่ตั้งอยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน พวกเขาได้บรรยายถึงความแตกต่างของคนและเมืองท่าต่าง ๆ ความรู้ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยซน์มหาศาลแก่พอค้าที่ทำการค้าขายระหว่างกัน

5.         ทาซิตัส” เป็นชาวอะไร

(1) กรีซ            (2) โรมัน          (3) อียิปต์        (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 4 – 5 ทาซิตัส (Tacitus) นักประวัติศาสตร์ชาวโรมัน ได้เขียนเรื่องราวของคนเถื่อน(ชนเผาเยอรมัน) ซึ่งอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของยุโรป โดยกล่าวถึงลักษณะโครงสร้างทางร่างกาย แบบบ้าน สภาพแวดล้อมทางสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างละเอียด

6.         ความหมายของคำว่า “Logos” ในภาษากรีก คืออะไร

(1) มนุษย์        (2) ศาสตร์       (3) นักปราชญ์ (4) เทพเจ้า

ตอบ 2 หน้า 6 มานุษยวิทยา (Anthropology) คือ วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ใน ทุกแง่ทุกมุม โดยคำว่า Anthropologyเป็นคำผสมที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกสองคำ คือ

1.         Anthropos แปลว่า มนุษย์หรือคน

2.         Logos แปลว่า การศึกษาหรือศาสตร์หรือความรู้ที่ได้รับการจัดให้เป็นระบบ

7.         ฮีโรโดตัส ได้เดินทางไปที่ใด

(1) จีน  (2)       หมูเกาะมาดากัสกา     (3) บาบิโลน    (4)       บอร์เนียว

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

8.         ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ เขียนเป็นภาษาอะไร

(1) บาลี           (2)       สันสกฤต         (3) ไทยเหนือ   (4)       ไทยยวน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

9.         นักประวัติศาสตร์ท่านใดที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับคนเถื่อน (ชนเผ่าเยอรมัน)

(1) คาร์ปินี       (2)       ทาซิตัส            (3) ฮีโรโดตัส    (4)       มาร์โคโปโล

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ

10.       ลุ่มแม่นํ้าใดที่เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมล้านนา

(1) ลุ่มแม่น้ำปิง           (2)       ลุ่มแม่นํ้าสาละวิน        (3) ลุ่มแม่น้ำกก           (4)       ลุ่มแม่น้ำโขง

ตอบ 3 หน้า 2 ประวัติศาสตร์ล้านนาโบราณ ในยุคเริ่มก่อตั้งชุมชนเจ้านครได้กล่าวถึงความสำคัญของ ลุ่มแม่น้ำกก” ว่าเป็นแหล่งกำเนิดแห่งแรกของอารยธรรมล้านนาที่ผู้คนสามารถควบคุมนํ้า เพื่อการเกษตรแบบนาดำ จนสามารถผลิตอาหารได้มากเพียงพอที่จะส่งมอบให้ชนชั้นปกครอง ในรูปของการภาษีอากรได้ ซึ่งบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาว่ามีขึ้นตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ 13 มาแล้ว

11.       ชาวยุโรปท่านใดที่เคยถูกจับขึ้นศาลของพวกมองโกล

(1) ทาซิตัส       

(2) ฮีโรโดตัส    

(3) คาร์ปินี       

(4) ทาเลส

ตอบ 3 หน้า 5 ในคริสต์ศตวรรษที่ 3 เมื่อพวกมองโกลขยายอาณาบริเวณมาทางภาคตะวันตกของ ทวีปเอเชีย มีชาวยุโรปสองคนชื่อ คาร์ปินีและรูโบรค ถูกจับและถูกนำขึ้นศาลของพวกมองโกล โดยชายทั้งสองได้เขียบเล่าถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่านี้และนำไปเผยแพร่ในยุโรป

12.       ชาวยุโรปท่านใดที่เคยได้รับราชการในจีนสมัยกุบไลข่าน

(1) รูโบรค        

(2) ทาซิตัส       

(3) มาร์โคโปโล            

(4) ฮีโรโดตัส

ตอบ 3 หน้า 5 ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 3 มาร์โคโบโล ผู้ซึ่งเคยรับราชการในสมัยกุบไลข่าน เป็นเวลานานถึง 17 ปี ได้เขียนเรื่องราวของคนจีนและอารยธรรมอับสูงส่งของชนในซีกโลก ตะวันออกเผยแพร่ในยุโรป ส่งผลให้ความเชื่อของชาวยุโรปที่ว่า ศูนย์กลางของอารยธรรม ของโลกมีอยู่เฉพาะในทวีปยุโรปนั้นค่อย ๆ ลดลง

13.       เปี้ยนโกฮูง” เป็นเทวดาของชนกลุ่มใด

(1)       ชาวล้านนา      

(2) ชาวเย้า      

(3) ชาวม้ง        

(4) ชาวมูเซอ

ตอบ.2 หน้า 1 – 2 นิยายปรัมปราของชาวเขาเผ่าเย้า เล่าว่า ในวันที่แปดเดือนสี่ของปีหนึ่ง ได้เกิด นำท่วมโลกเจ็ดวันเจ็ดคืน ผู้คนล้มตายจนเหลือเพียงหญิงชายคู่หนึ่งซึ่งเป็นพี่น้องกัน เทวดา องค์หนึ่งชื่อ เปี้ยนโกฮูง” ซึ่งเป็นผู้สร้างโลกและสวรรค์ และเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขาเผ่าเย้า ได้แปลงตนเป็นชายชราและบอกสองพี่น้องให้แต่งงานกันเพื่อสร้างมนุษย์ ต่อมาเมื่อน้องสาว คลอดลูกเป็นฟัก จึงมีเทวดาองค์หนึ่งเสด็จลงมาผ่าลูกฟักพร้อมกับรับสั่งว่า ให้โยนเมล็ดฟักลงบน พื้นราบ ส่วนเนื้อฟักให้โยนขึ้นบนดอย แต่พี่ชายเกิดจำคำสั่งไขว้เขว คือได้โยนเนื้อฟักลงบนพื้นราบ ต่อมาได้กลายเป็นผู้คนทำมาหากินในที่ราบ ส่วนเมล็ดฟักได้โยนขึ้นไปบนดอย และกลายเป็นชาวเขาเผ่าเย้าที่ทำมาหากินอยู่บนดอย

14.       เขตสุวรรณภูมิ มีชนเผ่าต่าง ๆ ทั้งหมดราวกี่เผ่า

(1)       35       (2) 50  (3) 65  (4) 70

ตอบ. 3 หน้า 210 อาณาบริเวณเขตสุวรรณภูมิหรือบนผืนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียอาคเนย์มีชนเผ่า ต่าง ๆ อาศัยอยู่ราว 65 เผ่า โดยจำแนกออกเป็นเผ่าต่าง ๆ ตามภาษาตระกูลมอญ-เขมร

15.       ภาษาไทยยวน เป็นภาษาที่ใช้แบบไหน         

(1) ใช้เป็นภาษาพูดของชาวล้านนา

(2)       ใช้เป็นภาษาพูดระหว่างชนเผ่าต่าง ๆ (3) ใช้เป็นภาษาเขียน  (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3หน้า 10 อาณาจักรล้านนา ได้แก่ บริเวณที่ชาวพื้นเมืองใช้ภาษาคำเมือง (ไทยเหนือ) เป็นสื่อ ในการพูดและภาษาไทยยวนเป็นภาษาเขียน โดยในยุคต้นนั้นอาณาจักรล้านนาประกอบด้วย เมืองโยนกเชียงแสน เมืองฝาง (ไชยปราการ) เมืองหริภุญชัย (ลำพูน) และเมืองเชียงราย (มังราย) ส่วนในปัจจุบันอาณาจักรล้านนาประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน

16.       เมืองใดที่อยู่ในอาณาจักรล้านนา

(1)       เชียงแสน         (2) เชียงราย    (3) ฝาง            (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 15. ประกอบ

17.       มานุษยวิทยา” ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร

(1) Humanity     (2) Homology    (3) Anthropology      (4) Sociology

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ

18.       ใครคือผู้ที่มีทัศนะว่า สิ่งที่เราศึกษาต้องมีกรอบเป็นเครื่องรองรับ จึงจะทำให้เกิดความเข้าใจ

(1) ดร.ประเสริฐ ณ นคร          (2) ดร.อานันท์ กาญจนดุลย์

(3)       พระยาอนุมานราชธน (4) พระยาประเสริฐ สุนทราศรัย

ตอบ 3 หน้า 38 พระยาอนุมานราชธน (เสถียรโกเศศ) ได้กล่าวอยู่เสมอว่า สิ่งที่เราศึกษาต้องมีกรอบ เป็นเครื่องรองรับ จึงจะทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และเป็นเหตุผลอันง่ายต่อการเสริมเติมแต่ง ความรู้ต่อไปในอนาคต” ซึ่งหมายความว่า ท่านได้เริ่มให้ความสนใจที่จะใช้กรอบความคิด และ ระเบียบวิธีศึกษาทางมานุษยวิทยาตะวันตกมาเป็นแนวทางในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม จึงเป็นผลทำให้สาขามานุษยวิทยาในประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและก้าวหน้า มาจนถึงทุกวันนี้

19.       เทวดาองค์ใดที่ชาวเขาเผ่าเย้านับถือ

(1) ตวนกู         (2) เปียนกง     (3)       ปันมุมจอม       (4)       เปี้ยนโกฮูง

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 13. ประกอบ

20.       สิ่งที่เป็นผลงานที่มนุษย์สร้างและผลิตขึ้น ตลอดจนแต่งเติมเสริมต่อสิ่งที่เป็นธรรมชาติเรียกว่าอะไร

(1) ค่านิยม      (2) นวัตกรรม   (3)       สิ่งประดิษฐ์     (4)       วัฒนธรรม

ตอบ 4 หน้า 7 เราเรียกสิ่งที่มนุษย์คิดค้นและทำขึ้นว่า วัฒนธรรม” (Culture)ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็น ผลผลิตรูปธรรมและผลงานทางนามธรรมที่มนุษย์สร้างและผลิตขึ้น ตลอดจนแต่งเติมเสริมต่อ สิ่งที่เป็นธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์

21.       ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนามีขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่เท่าไร

(1)       10        

(2) 13  

(3)       15        

(4)       16

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 10. ประกอบ

22.       ใครคือผู้ที่ทำการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ ตำนานพระยาเจือง”     

(1) ดร.ดำรงค์ ฐานดี

(2)       ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์         

(3) ดร.ประเสริฐ ณ นคร          

(4) ดร.วิคเตอร์ ริคก์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

23.       Human Evolution หมายถึงอะไร     

(1) การเจริญเติบโตของมนุษย์

(2)       การวิวัฒนาการของมนุษย์      

(3) พฤติกรรมของมนุษย์         

(4) สังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์

ตอบ 2 หน้า 6 Human Evolution หมายถึง การวิวัฒนาการของมนุษย์ ซึ่งเป็นจุดเน้นหรือขอบเขตที่วิชามานุษยวิทยานำมาใช้ในการศึกษา เพื่อตอบคำถามว่า มนุษย์มาจากไหน” “ใครคือบรรพบุรุษของมนุษย์”, “มนุษย์กับสัตว์คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร” และ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

24.       ตามคำกล่าวของฮีโรโดตัส ผู้ชายอียิปต์ส่วนใหญ่ทำอะไร

(1) ค้าขาย       (2) ออกล่าสัตว์            (3) ทำการเกษตร         (4) ทอผ้า

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

25.       วัฒนธรรม หมายถึงอะไร

(1) สิ่งมีชีวิตในโลกแต่ละกลุ่มคิดค้นขึ้นมา      (2) สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นแล้วคนนำมาใช้

(3)       สิ่งที่คนทำขึ้นเพื่อใช้สนอความต้องการ        (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 20.ประกอบ

26.       มานุษยวิทยาสังคม เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด

(1)       ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในโลก

(2)       ความสัมพันธ์ของคนในแต่ละสังคมที่ประพฤติร่วมกัน

(3)       ความสัมพันธ์ของคนและสัตว์ที่สืบสายพันธุเดียวกัน (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 8 มานุษยวิทยาสังคม (Social Anthropology) เป็นสาขาวิชาที่เน้นศึกษาเนื้อหาสาระ ด้านความสัมพันธ์ของคนในแต่ละสังคมที่ร่วมกันสร้างและประพฤติปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม ต่อกันในกิจกรรมทางสังคมในแง่ครอบครัว เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนาและความเชื่อ การศึกษา และฝึกฝนอบรมการเรียนรู้ทางสังคม และนันทนาการ

27.       มนุษย์ปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เซลล์เดียว และกลายมาเป็นสกุลโฮโม เซเปียนส์ เมื่อราวกี่ปีมาแล้ว

(1) 2,000 ปี     (2)       8,000 ปี          (3)       15,000 ปี        (4)       40,000 ปี

ตอบ4 หน้า 5 จากการศึกษาพบว่า มนุษย์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันได้วิวัฒนาการมาจากสัตว์เซลล์เดียว และกลายมาเป็นสกุลโฮโม เซเปียนส์ เมื่อราว 40,000 ปีมาแล้ว

28.       สิ่งใดที่ใช้เป็นหลักฐานในการวิเคราะห์สำหรับการศึกษาเรื่องราวของการวิวัฒนาการของมนุษย์

(1) บันทึกความจำ       (2)       ศิลาจารึก         (3)       ซากดึกดำบรรพ์           (4)       นิทานพื้นบ้าน

ตอบ 3 หน้า 16 นักมานุษยวิทยากายภาพศึกษาเรื่องราวของการวิวัฒนาการของมนุษย์โดยอาศัย การวิเคราะห์ซากกระดูกและอวัยวะซึ่งเรียกว่า ซากดึกดำบรรพ์ ซากเน่าเปื่อย หรือฟอสซิล (Fossil) ของสิ่งมีชีวิตที่เคยมีชีวิตในอดีต แล้วนำมาเปรียบเทียบกับโครงสร้างกายวิภาคของสัตว์และมนุษย์ ในยุคปัจจุบัน เพื่อสืบสาวเรื่องราวเกี่ยวกับสายการวิวัฒนาการจนกลายเป็นโฮโม เซเปียนส์

29.       นักมาบุษยวิทยากายภาพท่านใดที่ศึกษาพฤติกรรมของลิงในแถบแอฟริกาตะวันออก

(1) ไดแอน       (2)       บิรุท     (3)       เจน กูดเดลล์   (4)       ฟิลลิส ฮอลินาว

ตอบ 3 หน้า 1872 – 73 นักมานุษยวิทยากายภาพที่ทำการศึกษาพฤติกรรมของไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์ ในสภาพธรรมชาติ ได้แก่

1.         ไดแอน ฟอสซี่ ศึกษาพฤติกรรมของลิงกอริลลาในประเทศแองโกล่า

2.         เจน กูดเดลล์ ศึกษาพฤติกรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของลิงในแถบแอฟริกาตะวันออก และชิมแปนซีในประเทศยูกานดา

3.         ฟิลลิส ฮอลินาว ศึกษาพฤติกรรมของลิงแลงเกอร์ในประเทศอินเดีย

4.         บิรุท กอลดิกาส-บรินดามอร์ ศึกษาพฤติกรรมของลิงอุรังอุตังในหมู่เกาะบอร์เนียว ลิงแบมบูน ในแอฟริกา และลิงมาคัสในตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น

30.       นักมานุษยวิทยาใช้แนวการศึกษาแบบใดมาเป็นกรอบเพื่อค้นหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิวัฒนาการของมนุษย์

(1) ชีววิทยากายภาพ   (2) ชีววิทยาสังคม        (3) มานุษยวิทยา         (4) ชีววัฒนธรรม

ตอบ 4 หน้า 6-715 นักมานุษยวิทยากายภาพใช้แนวการศึกษาแบบ ชีววัฒนธรรม” (Biocultural Approach) มาเป็นกรอบเพื่อค้นหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องสรีรวิทยาของมนุษย์ ซึ่งเป็นจุดเน้น ของการศึกษาการวิวัฒนาการของมนุษย์ โดยนำเอาความรู้สาขาชีววิทยา สัตวศาศตร์ พันธุศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา และวัฒนธรรมมาผสมผสานกันเพื่อสร้างกรอบการวิเคราะห์ใหม่

31.       สัตว์ในลำดับใดเป็นลำดับก่อนที่จะวิวัฒนาการเป็นมนุษย์โบราณ

(1) ลิงลม         

(2) ค่าง            

(3) วานร          

(4) ชะนี

ตอบ 3 หน้า 176369 ไพรเมต (Primate) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นสูง มีเลือดอุ่น และมีกระดูกสันหลัง โดยไพรเมตรุ่นแรกเกิดขึ้นบนโลกในยุคซีโนโซอิกเมื่อราว 65 ล้านปีมาแล้ว ซึ่งนักมานุษยวิทยาถือว่าไพรเมตเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการการเป็นมนุษย์ โดยสัตว์ในลำดับนี้ แบ่งออกเป็น 1. ลำดับต่ำสุด ได้แก่ ลิงเลมูร์ ลิงทาร์เซีย 2. ลำดับสูง ได้แก่ ลิง ค่าง ชะนี และวานร (เซ่น ชิมแปนซี กอริลลา และอุรังอุตัง) ซึ่งต่อมาวานรได้วิวัฒนาการเป็นมนุษย์โบราณ และสุดท้ายพัฒนาเป็นโฮโม เซเปียนส์ (Homo Sapiens) หรือมนุษย์ยุคปัจจุบัน

32.       การศึกษาพฤติกรรมของไพรเมตที่มิใช่มนุษย์เรียกว่าอะไร

(1) ไพรเมตวิทยา         

(2) Primatology 

(3) Human Paleotology 

(4) ข้อ 1. และ 2

ตอบ 4 หนา 19 วิชาไพรเมตวิทยา (Primatolo§y) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาพฤติกรรมของไพรเมต ที่ไม่ใช่มนุษย์ เพื่อทำให้เข้าใจถึงโครงสร้างทางร่างกายและพฤติกรรมของพวกไพรเมตอย่าง มีเหตุมีผลได้ดียิ่งขึ้น

33.       อะไรที่นักมานุษยวิทยาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการการเป็นมนุษย์

(1) สัตว์เซลล์เดียว       

(2) สัตว์นํ้าเซลล์เดียว  

(3) ไพรเมต      

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 31. ประกอบ

34.       คาร์บอน-14 ใช้ทำอะไร

(1) สัตว์นํ้าเซลล์เดียวใช้หายใจ           (2) ใช้ปรับสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ

(3)       ใช้บอกอายุของซากดึกดำบรรพ์          (4) ใช้วิเคราะห์โครโมโซมของสัตว์

ตอบ 3 หน้า 24 วิธีการทางวิทยาคาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการคำนวณหาอายุหรือช่วงเวลา ที่มีชีวิตอยู่ของซากศึกคำบรรพ์ คือ การคำนวณด้วยวิธีคาร์บอน-14 และวิธีโปแตสเซียม อาร์กอน กับซากกระดูกของมนุษย์โบราณ ซึ่งทำให้คาดคะเนกาลเวลาได้ค่อนข้างแม่นยำ

35.       ข้อใดต่อไปนี้ที่เป็นไพรเมต

(1) สาหร่ายเซลล์เดียว            (2) พะยูน        (3) อุรังอุตัง      (4) จระเข้

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 31. ประกอบ

36.       โฮโม เซเปียบส์ มีมันสมองกี่ ลบ.ซม.

(1) 500            (2) 850            (3) 1,100        (4) 1,400

ตอบ 4 หน้า 2383 โฮมินิดจะมีขนาดของมันสมองแตกต่างกัน ดังนี้ 1. รามาพิธิคัส (Ramapithecus) และออสตราโลพิธิคัส (Australopithecus) มีขนาดมันสมองราว 500 ลบ.ซม.

2.         โฮโม อิเรคตัส (Homo Erectus) มีขนาดมันสมองราว 775 – 1,225 ลบ.ซม.

3.         โฮโม เซเปียนส์ (Homo Sapiens) มีขนาดมันสมองราว 1,400 ลบ.ซม.

37.       ข้อใดคือไพรเมตลำดับตํ่าสุด

(1) สาหร่ายเซลล์เดียว (2)       ปลาวาฬ          (3)       อุรังอุตัง           (4) ลิงเลมูร์

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 31. ประกอบ

38.       ฟิลลิส ฮอลินว ทำการศึกษาพฤติกรรมของลิงประเภทใด

(1) ลิงกอริลลา            (2)       ลิงเลมูร์            (3)       ชิมแปนซี          (4) ลิงแลงเกอร์

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ

39.       นักมานุษยวิทยาท่านใดที่เป็นนักมานุษยวิทยากายภาพ

(1) ทาเลส        (2)       เจน กูดเดลล์   (3)       ฮีโรโดตัส          (4) ชาร์ลส์ ดาร์วิน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ

40.       ไดแอน ฟอสซี่” ทำการศึกษาเกี่ยวกับอะไร

(1) ลิงอุรังอุตัง (2)       ลิงกอริลลา      (3)       ลิงชิมแปนซี     (4) ลิงบานูน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ

41.       หนังสือ Systema Naturae เขียนเกี่ยวกับอะไร        

(1) ระบบธรรมชาติวิทยา

(2)       ระบบการสืบพันธุ์ของสัตว์     

(3) ระบบการจำแนกพืชและสัตว์        

(4) ระบบพันธุกรรมศาสตร์

ตอบ 3 หน้า 29 – 30 คาโรลัส ลินเน่ (Carolus Linnaeus) นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1707 – 1773 ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับระบบการจำแนกพืชและสัตว์ชื่อ “Systema Naturae” โดยได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1758 ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่ทำให้ ลินเน่มีชื่อเสียงอย่างมากเพราะเขาได้จำแนกพืชและสัตว์ออกเป็นกลุ่ม ๆ อย่างเป็นระบบและ ตั้งชื่อเรียกพืชและสัตว์แต่ละประเภทตามสปีซี่ โดยพิจารณาถึงโครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพ ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ความสำเร็จของลินเน่ก่อให้เกิดคำกล่าวที่ว่า พระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง ขึ้นบนโลก ส่วนลินเน่เป็นผู้จัดจำแนกอย่างเป็นระบบ

42.       ใครคือผู้ที่ทำการศึกษารวบรวมเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

(1) ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์     

(2) นายแพทย์สุด แสงวิเชียร

(3)       นายแพทย์เขียน ธีรเวช           

(4) พระยาอนุมานราชธน

ตอบ 2 หน้า 24 ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร ได้รับการยกย่องว่าเป็น ปรมาจารย์ด้าน มานุษยวิทยากายภาพของไทย’’ โดยท่านได้ทำการศึกษาและรวบรวมเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ ไว้ที่พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

43.       ลักษณะใดคือลักษณะของไพรเมต

(1)       เลือดอุ่น          

(2) เลี้ยงลูกด้วยนม     

(3) มีกระดูกสันหลัง    

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ.4 ดูคำอธิบายข้อ 31. ประกอบ

44.       การปรับตัวของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อม เป็นศาสตร์แขนงใด           

(1) มานุษยวิทยาชีวภาพ

(2)       มานุษยวิทยากายภาพ           (3) มนุษยนิเวศวิทยา   (4) มานุษยวิทยาภูมิทัศน์

ตอบ 3 หน้า 20335 มนุษยนิเวศวิทยาหรือนิเวศวิทยามนุษย์ (Human Ecology) เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งในด้านโครงสร้างและการพัฒนาชุมชนหรือสังคมว่า มนุษย์ได้ปรับปรุงสภาพชีวิตของตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง ในสังคมวิทยาบางครั้งใช้คำนี้ในความหมายเดียวกับคำว่า “Social Ecology”

45.       ผู้ดศึกษาชีวิตของชิมแปนซี

(1) ทาเลส        (2) เจน กูดเดลล์          (3) ฮีโรโดตัส                (4) ชาร์ลส์ ดาร์วิน

ตอบ2 ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ

46.       ใครคือผู้ที่กล่าวว่า สิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากนํ้า

(1) Aristotle       (2) Tales    (3) Heraclitus    (4) Linnaeus

ตอบ 2 หน้า 27 – 28 ทาเลส (Tales) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี 640 – 546 ก่อนคริสต์ศักราช กล่าวว่า สิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากนํ้า” ซึ่งจากทัศนะนี้เองทำให้ทาเลสเป็นคนแรกที่นำเสนอ แนวคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์แทนการกล่าวตามนิยายปรัมปราดังเช่นคนร่วมสมัยอื่น ๆ ที่ชี้นำว่าสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในโลกล้วนได้รับการสร้างขึ้นจากอำนาจเหนือธรรมชาติ แทบทั้งสิ้น

47.       ชาร์ลส์ ดาร์วินใช้เวลาในการเดินทางรอบโลกรวมกี่ปี

(1) 2    (2) 3    (3)       4          (4)       5

ตอบ 4 หน้า 35 ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้รับเชิญให้เดินทางรอบโลกไปกับเรือชื่อ H.M.S. Beagle โดยเริ่ม ออกเดินทางจากเมืองท่าของประเทศอังกฤษในวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1831 และกลับถึง ประเทศอังกฤษในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1836 รวมเวลาเดินทางรอบโลกราว 5 ปี

48.       ใครคือผู้ที่ทำการจำแนกพืชและสัตว์ออกเป็นกลุ่มสปีชี่

(1) ชาร์ลส์ ดาร์วิน        (2) ลินเน่          (3)       เซนต์ ออกัสติน            (4)       อริสโตเติล

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 41. ประกอบ

49.       ใครคือผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น บิดาแห่งการศึกษาสาขาสัตววิทยา

(1) ทาเลส        (2) ยอร์จ คูเวียร์           (3)ฮีโรโดตส     (4)       ชาร์ลส์ ดาร์วิน

ตอบ 2 หน้า 33 ยอร์จ คูเวียร์ (George Cuvier) นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้รับการขนานนามว่าเป็น บิดาแห่งการศึกษสาขาสัตววิทยา” ที่เชียวชาญในการศึกษาด้านกระดูก โดยเขาไม่เชื่อว่า สิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ที่บังเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการวิวัฒนาการจากพันธุ์เก่า แต่เห็นว่าสิ่งที่มีชีวิต ทุกกลุ่มทุกพันธุ์ได้รับการกำหนดโครงสร้างของรูปร่างให้เป็นเช่นนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัว แต่เมื่อโลกต้องพบกับภัยพิบัติอย่างร้ายแรง จะทำให้สิ่งมีชีวิตบางส่วนถูกทำลายลง จากนั้น สิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ก็จะอุบัติขึ้นและขยายพันธุ์ต่อไป

50.       หนังสือเล่มดที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ ชาร์ลส์ ดาร์วิน มากที่สุด

(1) De Rerum Natura         (2) On Origin of Species

(3)       Fossil of Human       (4) Emergency of Man

ตอบ 2 หน้า 34 – 35 ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1809 – 1882 เป็นนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติชาวอังกฤษ โดยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในปี ค.ศ. 1831 และมีผลงานที่สำคัญดังนี้      1. ปี ค.ศ. 1844 ได้เขียนสรุปข้อคิดเห็นในเรื่องการเลือกสรรตามธรรมชาติเบื้องต้น    2. ปี ค.ศ. 1859 ตีพิมพ์หนังสือชื่อ On Origin of Species ซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่สร้างชื่อเสียงก้องโลกให้แก่เขา 3. ปี ค.ศ. 1871 ตีพิมพ์หนังสือ ชื่อ The Descent of Man

51.       ยุคมืดของยุโรปสิ้นสุดลงในช่วงคริสต์ศตวรรษที่เท่าใด

(1) 12         

(2) 14  

(3) 16  

(4) 18

ตอบ 3 หน้า 28 – 29, (คำบรรยาย) ยุคมืดของยุโรป เป็นยุคที่ความเจริญทางวิทยาศาสตร์หยุดนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว ทั้งนี้เพราะผู้คนต้องยอมรับและกระทำตามคำอธิบายของศาสนาในเรื่องการกำเนิด ของสิ่งมีชีวิตและมนุษยชาติทั้งมวล โดยยุคมืดของยุโรปได้สิ้นสุดลงในคริสต์ศตวรรษที่ 16 เมื่อศาสนจักรได้รับการท้าทายจากปรัชญาเมธีทางการเมืองที่พยายามผลักดันอำนาจของ สันตะปาปาที่กรุงโรมให้พ้นจากอำนาจทางการเมือง

52.       ชาร์ลส์ ดาร์วิน จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยใด

(1) ออกฟอร์ด  

(2) เคมบริดจ์   

(3) ลอนดอน    

(4) แมนเชสเตอร์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 50. ประกอบ

53.       หลักยูนิฟอร์ม” เป็นแนวคิดของผู้ใด

(1) ยอร์จ คูเวียร์           

(2) ชาร์ลส์ ดาร์วิน        

(3) ชาร์ลส์ ลิลล์           

(4) เซนต์ ออกัสติน

ตอบ 3 หน้า 33 ชาร์ลส์ ลีลล์ (Charles Lyll) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เป็นผู้เสนอ หลักยูนิฟอร์ม” (Uniformitarionism) เขาโต้คัดค้านทฤษฎีภัยพิบัติของคูเวียร์ โดยกล่าวแย้งว่าชั้นหินของโลก ที่ก่อรูปมาเป็นดังเช่นทุกวันนี้ได้ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ เรื่อยมา

54.       เซลล์ใดในร่างกายมนุษย์ที่จะมีการสร้างขึ้นใหม่ทดแทนเซลล์เก่าในทุก ๆ 7 ปี

(1)       เซลล์สืบพันธุ์  (2) นิวเคลียส   (3) โซมาติกเซลล์         (4) ไซโตโมซิสเซลล์

ตอบ 3 หน้า 47 เซลล์ในร่างกายของมนุษย์ จำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.         โซมาติกเซลล์ (Somatic Cells) โดยในร่างกายของคนเรานั้นจะประกอบด้วยเนื้อเยื่อ (Tissues) หลายประเภทที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกาย เช่น ผิวหนัง กล้ามเนื้อ และตับ เป็นต้น ซึ่งเนื้อเยื่อเหล่านี้เป็นที่รวมของโซมาติกเซลล์นับเป็นจำนวนหลายพันล้านเซลล์โดยจะมี การสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์เก่าที่ตายไปในทุก ๆ 7 ปี

2.         เซลล์สืบพันธุ์ (Sex Cells) จะทำหน้าที่นำรหัสที่เป็นคุณลักษณะของพ่อแม่ถ่ายทอดไปยัง ลูกหลานทางพันธุกรรม

55.       มอริช วิลกินส์ มีความสำคัญอย่างไร 

(1) ค้นพบโครโมโซม

(2)       ค้นพบ DNA          (3) ค้นพบส่วนประกอบของเซลล์       (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 54 การค้นพบโมเลกุลดีเอ็นเอ (DNA) ในระหว่างปี ค.ศ. 1951 – 1953 นั้น เป็นผล มาจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้ที่ค้นพบโมเลกุลดีเอ็นเอ คือ เจมส์ ดี. วัทสัน (James D. Watson), ฟรานซิส คริค (Francis Crick) และมอริช วิลกินส์ (Maurice Wilkins) โดยผลงานดังกล่าวทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งสามได้รับรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์และกายวิภาคศาสตร์ในปี ค.ศ. 1962

56.       เกรเกอร์ เมนเดล เกิดในหมู่บ้านใด

(1) สวอนซี       (2) ซิเลเซียน    (3) ไบรตัน       (4) อิกลู

ตอบ 2 หน้า 57 – 60 เกรเกอร์ เมนเดล (Gre§or Mendel) พระชาวออสเตรีย เป็นลูกชาวนา เกิดที่หมู่บ้านซิเลเซียน ประเทศออสเตรีย เขาได้ค้นพบกฎแห่งพันธุกรรม (พันธุศาสตร์) เป็นคนแรก โดยได้ทำการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับกฎแห่งพันธุกรรมเป็นเวลา 8 ปี ด้วยการผสมถั่วข้ามพันธุ์ ซึ่งพบว่าลูกผสมที่เกิดขึ้นมีแบบแผนของรูปลักษณ์ที่ปรากฎออกมาแน่นอนและคล้ายคลึงกัน ในการทดลองทุกครั้ง จากผลงานการวิจัยดังกล่าวทำให้เขาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ภายหลังจากมีผู้นำผลงานของเขาไปศึกษาอย่างจริงจัง และได้รับการยอมรับเมื่อราวปี ค.ศ. 1900 หรือภายหลังจากที่เขาเสียซีวิตไปแล้ว 16 ปี

57.       ผลการวิจัยของเกรเกอร์ เมนเดล ได้รับการยอมรับเมื่อใด

(1) เมื่อมีการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์            (2) เมื่อเขาได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

(3)       หลังจากที่เขาได้ทำการวิจัยเสร็จแล้ว 7 ปี       (4) เมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้ว 16 ปี

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 56. ประกอบ

58.       สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เกิดขึ้นในยุคใด

(1) พาลิโอโซอิก           (2) ออสตราโลพิธิคัส   (3) เมโสโซอิก  (4) ซีโนโซอิก

ตอบ 3 หน้า 63 ยุคเมโสโซอิก (ระหว่าง 225 – 65 ล้านปีมาแล้ว) เป็นยุคที่นํ้าแข็งซึ่งปกคลุมโลกได้ละลายลง ก่อให้เกิดการพังทลายของภูเขาในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือโดยสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้น ในช่วงแรก ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในขณะที่สัตว์เลื้อยคลานได้ครองอำนาจเหนือโลก ต่อมาในช่วงกลางจึงมีนกเกิดขึ้น และช่วงสุดท้ายก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น คือ การสูญพันธุ ของไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่

59.       สัตว์ในตระกูลไพรเมต เกิดขึ้นในยุคใด

(1) พาลิโอโซอิก           (2) ออสตราโลพิธิคัส   (3) เมโสโซอิก  (4) ซีโนโซอิก

ตอบ 4 หน้า 6369 ยุคซีโนโซอิก (ระหว่าง 65 ล้านปี – 10,000 ปีมแล้ว) มีสภาพทั่วไปเหมาะสำหรับ การดำรงชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำให้กล่าวกันว่า ยุคนี้เป็นยุคของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม” และมีสัตว์ในตระกูลไพรเมต (Primate) เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ได้แก่ ลิงลมและค่าง หรือที่เรียกว่า พรอสิเมียน (Prosimian) เมื่อราว 65 – 58 ล้านปีมาแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นยุคที่มีการเกิดขึ้น ของสัตว์ประเภทวานร (Ape) และวานรที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์เมื่อราว 25-5 ล้านปีมาแล้วด้วย

60.       คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลิอิก เป็นส่วนประกอบของข้อใด

(1) ดีเอ็นเอ      (2) อาร์เอ็นเอ   (3) นิวเคลียส   (4) เซลล์

ตอบ 4 หน้า 49 เซลล์ (Cell) ประกอบด้วยสารทางชีวภาพหลัก 4 ชนิด คือ

1.         คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrates) 2. ไขมัน (Lipid)

3.         กรดนิวคลิอิก (Nucleic Acids)  4. โปรตีน (Proteins) (สำคัญที่สุด)

61.       จะได้อะไรเกิดขึ้นหลังจากมีการปฏิสนธิ

(1) โมเลกุล      

(2) ไซโกท        

(3) นิวเคลียส   

(4) โครโมโซม

ตอบ 2 หน้า 53 ไซโกท (Zygote) คือ เซลล์หม่ที่เกิดจากการปฏิสนธิของโครโมโซมของฝ่ายพ่อกับ ฝ่ายแม่ โดยไซโกทถือเป็นที่รวมคุณลักษณะทางพันธุกรรมของฝ่ายพ่อครึ่งหนึ่งบวกกับฝ่ายแม่ ครึ่งหนึ่ง

62.       มนุษยชาติมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปยังลูกหลานจำนวนกี่ชนิด

(1) 700            

(2)1,500  

(3) 2,300        

(4) 4,800

ตอบ 3 หน้า 61 มนุษยชาติมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปยังลูกหลานราว 2,300 ชนิด โดยแบ่งออกเป็นคุณลักษณะเด่น 1,218 ชนิด คุณลักษณะด้อย 947 ชนิด และคุณลักษณะ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ 171 ชนิด

63.       แบคทีเรีย และเห็ดรา เกิดขึ้นในโลกครั้งแรกในยุคใด

(1) ซีโนโซอิก    

(2)       เมโสโซอิก        

(3) พรีแคมเบรียน        

(4) พาลิโอโซอิก

ตอบ 3 หน้า 62 นับตั้งแต่เปลือกโลกแข็งตัวเมื่อราว 3,500 ล้านปีมาแล้ว ได้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นบนโลก เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นสัตว์เซลล์เดียวที่มีลักษณะคล้ายกับแบคทีเรียและพวกเห็ดราที่ขึ้นตาม ที่ชื้นแฉะ โดยช่วงเวลานี้เรียกว่า พรีแคมเบรียน (Precambrian)

64.       เมนเดลได้ใช้เวลาในการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับกฎแห่งพันธุกรรมเป็นเวลากี่ปีจึงค้นพบกฎนี้

(1)3ปี  (2)5ปี  (3)8ปี  (4) 12ปี

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 56. ประกอบ

65.       ไดโนเสารได้สูญพันธุ์ไปจากโลกในช่วงยุคใด

(1) ซีโนโซอิก    (2)       เมโสโซอิก        (3)       พรีแคมเบรียน  (4)       พาลิโอโซอิก

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 58. ประกอบ

66.       เมนเดลได้ทำการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับกฎแห่งพันธุกรรม โดยใช้พืชขนิดใดเป็นตัวทำการทดลอง

(1) มะพร้าว     (2)       ดอกทิวลิป       (3)       ถั่ว        (4)       ฟัก

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 56. ประกอบ

67.       นักมานุษยวิทยา เจน กูดเดลล์ สนใจศึกษาลิงที่ประเทศใด

(1) เคนยา        (2)       เอธิโอเปีย        (3)       ยูกานดา          (4)       ไนจีเรีย

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ

68.       ไพรเมตรุ่นแรกเกิดขึ้นในโลกราวกี่ล้านปีมาแล้ว

(1) 65 ล้านปี   (2) 82 ล้านปี   (3) 115 ล้านปี (4) 180 ล้านปี

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 31. ประกอบ

69.       โฮมินิด หมายถึงอะไร

(1) สัตว์เซลล์เดียว       (2)       สัตว์เลื้อยคลาน           (3)       สัตว์ครึ่งบกครึ่งนํ้า       (4)       มนุษย์

ตอบ 4 หน้า 20 – 2173 – 74 โฮมินิด (Hominid) เป็นคำนามที่เรียกสิ่งมีชีวิตในวงค์โฮมินิเดีย(Hominidae) ในความหมายว่า มนุษย์ (Man) โดยลักษณะเด่นทางชีวภาพและการดำรงชีวิต ของโฮมินิด คือ ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นดินแทนการห้อยโหนบนต้นไม้ใช้ขาทั้งสองข้างเวลาเดินและใช้มือหยิบสิ่งของเดินตัวตรงและตั้งฉากกับพื้นดินเมื่อพัฒนาถึงจุดสูงสุด และมีขนาดมันสมองใหญ่ขึ้นและสามารถสร้าง วัฒนธรรม” ได้

70.       โฮโม ฮาบิลิส มีขนาดสมองกี่ ลบ.ซม.

(1) 250 ลบ.ซม.          

(2) 775 ลบ.ซม.          

(3) 1,250 ลบ.ซม.      

(4) 2,350 ลบ.ซม.

ตอบ2 หน้า 79 ริชาร์ด ลิกกี้ (Richard Leakey) ได้ค้นพบซากโครงกระดูก ซึ่งคาดว่าได้วิวัฒนาการ สูงขึ้นจากสกุลออสตราโลพิธิคัสมาเป็นสกุลโฮโม โดยเขาตั้งชื่อว่า โฮโม ฮาบิลิส (Home Habilis) ซึ่งมีขนาดของสมองราว 775 ลบ.ซม. และมีอายุราว 250,000 ปีมาแล้ว

71.       โฮมินิดสกุลออสตราโลพิธิคัส ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ราวกี่ปีมาแล้ว

(1) 5,000ปี      

(2) 80,000ปี   

(3)220,000จ   

(4)500.000ปี

ตอบ 4 หน้า 79 – 80 โอมินิดสกุลออสตราโลพิธิคัส (Australopithecus) ได้สูญพันธุ์จากโลกไปกว่า 500,000 ปีมาแล้ว เป็นโฮมินิดที่สามารถเดินได้ด้วยเท้าทั้งสองข้าง มีลำตัวเกือบตั้งตรง ในขณะเดิน มีฟันหลังและฟันกรามขนาดใหญ่ในการกินเนื้อ รวมทั้งเป็นลุ่มแรกที่สามารถสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยหินได้ เราจึงเรียกวัฒนธรรมของโฮมินิดสกุลนี้ว่า วัฒนธรรมโอดูแวน”

72.       Australopithecus  Africanus มีรูปร่างลักษณะอย่างไร

(1) เล็ก โปร่งบาง        

(2) สูง โปร่ง     

(3) ใหญ่ หนา  

(4) เตี้ย หนา

ตอบ 1 หน้า 80 ออสตราโลพิธิคัส แอฟริกานัส (Australopithecus  Africanus) มีลักษณะรูปร่างดังนี้

1.         รูปร่างเล็ก โปร่งบาง    2. ความสูงเฉลี่ยราว 4 – 4  1/2 ฟุต

3.         นํ้าหนักเฉลี่ย 60 ปอนด์           4. ใบหน้ากลมแคบ

5. ฟันหน้าและฟันหลังมีขนาดใหญ่     6. ขนาดของสมองราว 442 ลบ.ซม. ฯล

73.       มนุษย์กลุ่มใดที่เริ่มมีการใช้ภาษาในการสื่อสารกัน

(1) Homo Sapiens      

(2) Homo Erectus

(3) Homo Heidelbergensis         

(4) Ramapithecus

ตอบ 2 หน้า 838695 วัฒนธรรมของโฮมินิดยุคโฮโม อีเรคตัส (Homo Erectus) เรียกว่า วัฒนธรรมอาชูเลี่ยน (Acheulian) ซึ่งมีลักษณะสำคัญดังนี้

1.         มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่สำคัญ คือ เครื่องมือหินสำหรับสับหรือตัด ซึ่งแหล่งทำหิน ที่สำคัญ ก็คือ อาชูเลี่ยน            2. สามารถสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่ได้

3. อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม     4. ริเริ่มใช้ ไฟ” เป็นครั้งแรก

5. เป็นกลุ่มแรกที่ริเริ่มการใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยใช้ระบบสัญลักษณ์ด้านภาษาพูด เพื่อบ่งบอกถึงความต้องการและความรู้สึกของตน ฯลฯ

74.       ข้อใดต่อไปนี้ที่อยู่ในวงศ์แอนโทรปอยดี

(1) ลิงโลกเก่า  (2) ลิงโลกใหม่ (3) โฮมินอยดี  (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 71 – 72 ไพรเมตในลำดับย่อยแอนโทรปอยดี จำแนกออกเป็น 3 วงศ์ใหญ่ คือ

1.         ลิงโลกเก่า ซึ่งมีลักษณะหางสั้น มีฟันกรามเล็ก ๆ สองซี่อยู่ข้างขากรรไกรแต่ละข้าง และ มีขนาดใหญเท่ากับสุนัข ได้แก่ ลิงบาบูน

2.         ลิงโลกใหม่ ซึ่งมีลักษณะขนปุกปุย มีขนาดเล็กจนเกือบถึง 3 ฟุต หากินในเวลากลางคืน และอยู่รวมกันเป็นครอบครัวกลุ่มเล็ก ๆ ได้แก่ ลิงแมงมุม ลิงตูกูลิส

3.         โฮมินอยดี ซึ่งเป็นวงศ์ใหญ่ที่จะวิวัฒนาการต่อไปเป็นสายพันธุ์ของมนุษย์

75.       นักมานุษยวิทยาท่านใดที่มีความใกล้ชิดกับลิงกอริลลามากที่สุด

(1) เจน กูดเดลส์          (2) ยอร์จ ชาล์เลอร์      (3) เรมอนด์ ดาร์ท        (4) โรเบิร์ต บรูม

ตอบ 2 หน้า 73 นักมานุษยวิทยากายภาพที่ทำการศึกษาชีวิตของลิงกอริลลาอย่างใกล้ชิด มีดังนี้

1.         ยอร์จ ชาล์เลอร์ (George BSchaller) เป็นนักมานุษยวิทยาคนแรกที่ทำการศึกษาชีวิต ของลิงกอริลลาในระหว่างปี ค.ศ. 1959 – 1960

2.         ไดแอน ฟอสซี่ (Dian Fossey) เป็นนักมานุษยวิทยาหญิงที่ทำการศึกษาชีวิตของลิงกอริลลา ในประเทศแองโกล่าในระหว่างปี ค.ศ. 1967 – 1970 (ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ)

76.       ใครคือผู้ที่ค้นพบซากกระดูกมนุษย์ชวาเป็นท่านแรก

(1) โรเบิร์ต บรูม           (2)       เรมอนด์ ดาร์ท  (3)       ยูยีน ดูบัว        (4)       หลุยส์ ลีกกี้

ตอบ 3 หน้า 84 ยูยีน ดูบัว (Eugene Dubois) ชาวฮอลันดา ได้ค้นพบหัวกะโหลกและกระดูกโคนขา ในชวาประเทศอินโดนีเซียเมื่อเดือนสิงหาคม บ ค.ศ. 1891 จึงนำมาศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด และเขียนเป็นบทความออกมาเผยแพร่ โดยได้ตั้งชื่อสิ่งที่ค้นพบว่า พิธิแคนโธรปัส อีเรคตัส” (Pethecanthropus Erectus) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า มนุษย์ชวา

77.       วัฒนธรรมของออสตราโลพิธิคัสเรียกว่าอะไร

(1) อาชูเลี่ยน   (2)       มุสเตอเรียน     (3)       คาแดน            (4)       โอดูแวน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 71.       ประกอบ

78.       มนุษย์เริ่มทำการเพาะปลูกมาเป็นเวลาราวกี่ปีแล้ว

(1) 1,000 ปี     (2)       5,000 ปี          (3)       10,000            ปี         (4)       100,000          ปี

ตอบ 3 หน้า 91 มนุษย์เริ่มทำการเพาะปลูกเมื่อ 10,000 ปีมาแล้ว โดยบริเวณแหล่งเพาะปลูกโบราณ ที่สำคัญในยุคต้น ได้แก่ ตอนเหนือของจีน เม็กซิโก และเปรู โดยมีผู้ค้นพบหลักฐานว่าดินแดน แถบสุวรรณภูมิของเรานี้เริ่มเพาะปลูกเมื่อ 9,000 ปีมาแล้ว

79.       เจอริโช” คีออะไร

(1) เมืองโบราณในกรุงโรม      (2) เมืองที่ค้นพบมัมมี่ในอียิปต์

(3) เมืองเก่าแก่ที่สุดในโลก      (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 91 เจอริโช คือ เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีที่ตั้งอยู่ในประเทศจอร์แดน ปัจจุบันอยูใน เขตยึดครองของอิสราเอล ซึ่งเมืองนี้สร้างขึ้นเมื่อ 10,500 ปีมาแล้ว

80.       วัฒนธรรม มุสเตอเรียน” เป็นวัฒนธรรมของมนุษย์กลุ่มใด

(1) สไตน์เฮม  

(2) สวอนสโคมบ์        

(3) โฮโม อีเรคตัส        

(4) นีแอนเดอร์ธอลส์

ตอบ 124 หน้า 8795 โฮโม เซเปียนส์ มีวัฒนธรรมแบบ มุสเตอเรียน” (Mousterian) โดย โฮโม เซเปียนส์ในยุคแรก (ยุคต้น) ได้แก่

1.         มนุษย์สไตน์เฮม (Steinheim) พบในประเทคเยอรมนี มีอายุราว 300,000 – 200,000 ปีมาแล้ว

2.         มนุษย์สวอนสโคมบ์ (Swanscombe) พบใบประเทศอังกฤษ ใกล้กรุงลอนดอน โดยมีชีวิตอยู่ ในช่วงเดียวกับมนุษย์สไตน์เฮม

3.         มนุษย์นีแอนเดอร์ธอลส์ (Neanderthals) พบในประเทศอิรัก โซเวียต และจีน มีอายุราว 125,000 – 40,000 ปีมาแล้ว ซึ่งมนุษย์นีแอนเดอร์ธอลส์นี้ถือว่าเป็นมนุษย์ขั้นสุดท้ายที่จะ วิวัฒนาการกลายเป็นโฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์

81.       มนุษย์โครมันยอง ได้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศใด

(1) อังกฤษ      

(2) ฝรั่งเศส      

(3) เยอรมนี      

(4) อิตาลี

ตอบ 2 หน้า 89 – 90 มนุษย์โครมันยอง (Cro-ma§non) เป็นโฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์ในยุคต้น ซึ่งถูกค้นพบเป็นครั้งแรกที่หมู่บ้านโครมันยอง บริเวณตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส มนุษย์กลุ่มนี้ มีชีวิตอยู่ในระหว่างครึ่งหลังของยุคนํ้าแข็งรุ่นสุดท้ายที่มีอากาศอบอุ่นและหนาวสลับกันใป เป็นมนุษย์ที่มีความสามารถในการทำเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยไม้ กระดูกและเขาสัตว์ ปั้นรูป ทำเครื่องปั้นดินเผา และสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมอื่น ๆ ได้ เช่น วิธีการล่าสัตว์ ศิลปะ และ พิธีกรรม นอกจากนี้ยังริเริ่มพิธีการฝังศพด้วย

82.       นายแพทย์เดวิดสัน แบล็ค ได้ตั้งชื่อซากโฮมินิดที่ค้นพบว่าอะไร

(1) มนุษย์ปักกิ่ง          

(2) ซิแนนโธรปัส          

(3) มนุษย์ชวา  

(4) ข้อ 1 และ 2

ตอบ 4 หน้า 85 นายแพทย์เดวิดสัน แบล็ค (Davidson Black) แห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์กรุงปักกิ่ง ได้รวบรวมนักวิชาการมาทำการค้นหาซากโฮมินิดที่หมู่บ้านโจวโขว่เตี้ยนอย่างจริงจังในปี ค.ศ. 1928 ซึ่งกลุ่มนักวิจัยได้ค้นพบซากกระดูกจำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อซากโฮมินิดที่ค้นพบนี้ว่า ซิแนนโธรปัส” (Sinanthropus) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า มนุษย์ปักกิ่ง

83.       ยูยีน ดูบัว ได้ค้นพบหัวกะโหลกและกระดูกโคนขาในปี ค.ศ. ใด

(1) 1928         

(2) 1951         

(3) 1891         

(4) 1867

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 76. ประกอบ

84.       คำอธิบายว่า ได้มีการพัฒนาจากจุลินทรีย์มาเป็นพืช และในโลกนี้มีชุมชนของสรรพสิ่งอยู่ในธรรมาติ” เป็นคำอธิบายของใคร

(1) เฮราคลิตัส (2) อริสโตเติล  (3) ลูเครติอุส   (4) เซนต์ ออกัสติน

ตอบ 2 หน้า 28 อริสโตเติล (Aristotle) อธิบายว่า ได้มีการพัฒนาจากจุลินทรีย์มาเป็นพืช และในโลกนี้มีชุมชนของสรรพสิ่งอยู่ในธรรมชาติ” ซึ่งคำวาชุมชนตามแนวคิดนี้หมายถึง การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีการเกิด –แตกดับของมวลสิ่งมีชีวิตในโลก

85.       ชาวแอฟริกันเผ่าไนโลติก มีความสูงเฉลี่ยราวกี่เซนติเมตร

(1) ตํ่ากว่า 140 ซม.     (2) ตํ่ากว่า 150 ซม.     (3) ตํ่ากว่า 180 ซม.     (4) สูงกว่า 180 ซม.

ตอบ 4 หน้า 107 ชาวแอฟริกันเผ่าไนโลติกที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขตร้อนจะมีความสูงเฉลี่ย180 เซนติเมตรฃึ้นไป ผอม เอวบาง ลำตัวและแขนขายาว ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะมีความเหมาะสม ต่อการมีชีวิตอยู่ในเขตร้อน

86.       คนกลุ่มเลือด พบมากในทวีปใด

(1) เอเชีย         (2) อเมริกา      (3) ยุโรป          (4) แอฟริกา

ตอบ 3 หน้า 110 การกระจายตัวของมนุษย์ตามกลุ่มเลือดต่าง ๆ มีดังนี้

1.         กลุ่มเลือด จะพบมากในทวีปยุโรป และพบน้อยมากในทวีปอเมริกากลางและใต้

2.         กลุ่มเลือด จะพบมากในแถบตะวันออกกลางและตามเทือกเขาหิมาลัย และพบน้อยที่สุด ในหมู่ชาวโพลีนีเชีย

3.         กลุ่มเลือด O จะพบมากในหมู่ชาวอินเดียนแดงแถบทวีปอเมริกา ซึ่งมีความถี่สูงถึง 100% แต่ในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางมีเพียง 60 – 70%

87.       วัฒนธรรม มุสเตอเรียน” มีมาแล้วประมาณกี่ปี

(1) 1,000จ      (2) 40,000ปี   (3) 100,000ปี (4) 400,000ปี

ตอบ 4 หน้า 137 วัฒนธรรมของโฮมินิด มีดังนี้

1.         วัฒนธรรมโอดูแวน เกิดขึ้นราว 1 – 5 ล้านปีมาแล้ว

2.         วัฒนธรรมอาชูเลี่ยน เกิดขึ้นราว 700,000 ปีมาแล้ว

3.         วัฒนธรรมมุสเตอเรียน เกิดขึ้นราว 400,000 ปีมาแล้ว

4.         วัฒนธรรมแม็กเดลิเนียน เกิดขึ้นราว 10,000 ปีมาแล้ว

88.       มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดของอังกฤษได้เริ่มเปิดสอนวิชาชาติพันธุ์วิทยาในปี ค.ศ. ใด

(1) 1785                   (2) 1884         (3) 1898         (4) 1913

ตอบ 2 หน้า 123 มหาวิทยาลัยของอังกฤษทีเปิดสอนวิชาชาติพันธุ์วิทยา (Ethnology) มีดังนี้

1.         มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด เปิดสอนในปี ค.ศ. 1884

2.         มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เปิดสอนในปี ค.ศ. 1900

3.         มหาวิทยาลัยลอนดอน เปิดสอนในปี ค.ศ. 1908

89.       วัฒนธรรมใดที่เกิดขึ้นในช่วง 1 – 5 ล้านปีมาแล้ว

(1) โอดูแวน     (2) แม็กเดลิเนียน        (3) อาชูเลี่ยน   (4) มุสเตอเรียน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 87. ประกอบ

90.       อำเภอเดวาส ที่แอดเดรียน แมยร์ ทำการศึกษาอยู่ในประเทศใด

(1) อินโดนีเซีย (2) จีน  (3) ศรีลังกา     (4) อินเดีย

ตอบ 4 หน้า 127 ในปี ค.ศ. 1961 แอดเดรียน แมยร์ (Adrian Mayer) นักวิจัยของมหาวิทยาลัยลอนดอน ได้ทำการศึกษาการเลือกตั้งที่อำเภอเดวาส แห่งรัฐมัดยาปราเดส ประเทศอินเดีย โดยอำเภอนี้ มีพลเมืองจำนวน 446,901 คน เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงของรัฐไปทางทิศตะวันตก75 ไมล์ และพื้นที่บางส่วนมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะปลูก โดยมีพืชสำคัญ ที่ทำรายได้ให้คือ ฝ้าย และข้าววีท

91.       ใครคือผู้ที่ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ของชาวอินเดียนแดง และเขียนหนังสือชื่อ Golden Bough

(1) มอร์แกน     

(2) โบแอส       

(3) เฟรเซอร์     

(4) เดอร์ไคม์

ตอบ 3 หน้า 123138 – 139, (คำบรรยาย) เจมส์ เฟรเซอร์ (james Frazer) ศาสตราจารย์สาขา มานุษยวิทยาสังคมคนแรกของประเทศอังกฤษ เป็นผู้ที่ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ ของชาวอินเดียนแดง และเขียนหนังสือชื่อ Golden Bough

92.       ประชาชนในเมืองแอชตัน มีอาชีพใดเป็นอาชีพหลัก

(1) กรรมกรเหมืองแร่   

(2) ทำนา         

(3) ขุดถ่านหิน  

(4) เกษตรกร

ตอบ 3 หน้า 154 เมืองแอชตัน มีที่ตั้งอยู่บริเวณเวสต์ไรดิง ในมณฑลยอร์คเชีย ประเทศอังกฤษ ถือเป็น แหล่งอุตสาหกรรมที่มีการผลิตถ่านหินเป็นจำนวนมาก อาชีพการขุดถ่านหินจึงถือเป็นอาชีพหลัก ของประชาชนในเมืองแอชตัน โดยเหมืองถ่านหินที่ทำการขุดเป็นครั้งแรก (ในปี ค.ศ. 1868)มีชื่อว่า แมนตัส

93.       ที่อยู่อาศัยของชาวเอสกิโม เรียกว่าอะไร

(1) แอสโร        

(2) อิกลู           

(3) กิโนเร         

(4) แอสริน

ตอบ 2 หน้า 163 ที่อยู่อาศัยของซาวไซบีเรียและเอสกิโมนั้น มักจะสร้างด้วยนํ้าแข็งที่เรียกกันในหมู่ เอสกิโมว่า อิกลู” ซึ่งลักษณะการสร้างที่พักอาศัยแบบนี้เหมาะกับสภาพอากาศที่หนาวจัดเท่านั้น

94.       ไมเคิล คาราแวน คือนักมานุษยวิทยาที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการปลูกพืชหมุนเวียนที่ไหน

(1) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่        (2) ตำบลสระมะเขือ จังหวัดปราจีนบุรี

(3) อำเภอนาดี จังหวัดกาฬสินธุ์          (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 147 ไมเคิล คาราแวน (Michael M. Calavan) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการปลูกพืชหมุนเวียนที่หมู่บ้านสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ในหน้าฝนชาวบ้านจะปลูกข้าวตามกรรมวิธีที่เริยกว่า นาดำ ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ก็จะปลูกกระเทียม แตงโม ยาสูบ หรือถั่วลิสงในนาผืนเดียวกัน โดยมิได้ปล่อยที่ดินให้ว่าง เพื่อการฟื้นตัวเลย

95.       ชนชาวอีบาน อาศัยอยู่บริเวณใด

(1) เกาะบอร์เนียว       (2) เกาะสุมาตรา         (3) เกาะมาเลนีเซีย      (4) เกาะซาราวัค

ตอบ 4 หน้า 160 ดีเรก ฟรีแมน ได้ทำการศึกษาความเป็นอยู่ของชนชาวอีบานที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะ ซาราวัค ซึ่งเป็นสังคมที่มีการปลูกพืชไร่ด้วยการทำไร่เลื่อนลอยหรือการถางป่าแล้วเผาให้ที่ดิน แถบไหลเขาโล่งเตียน เพื่อใช้ในการเพาะปลูก

96.       สิ่งใดที่จัดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชนเผ่าบุชแมน

(1) สัตว์นํ้า       (2) สัตว์ป่า       (3) อาหาร        (4) นํ้า

ตอบ  4 หน้า 150 ชนเผ่าบุชแมน ซึ่งอาศัยอยู่ตามบริเวณทะเลทรายกาลาฮีรี ถือว่า น้ำ” คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต จึงเก็บนํ้าไว้ในเปลือกไข่ของนกกระจอกเทศและนำไปฝังเพื่อ นำใปใช้ในยามขาดแคลน

97.       ประเทศไทยได้ทำการยกเลิกการใช้เบี้ยแทนเงินในปี พ.ศ. ใด

(1) พ.ศ. 1854 (2)       พ.ค. 1914       (3)       พ.ศ. 1957       (4)       พ.ศ. 2345

ตอบ 4 หน้า 181 – 182 “เบี้ย” คือ หอยชนิดหนึ่งที่ใช้แทนเงินตราของไทยในสมัยโบราณ กล่าวกันว่า แต่เดิมนั้นเอามาจากแม่นํ้าโขง ต่อมาภายหลังพวกพ่อค้าเอามาจากทะเลแถวเกาะมัลติเวสและ เกาะพิลิปปินส์ ซึ่งประเภทของเบี้ยนั้นมี 8 ประเภท ได้แก่ เบี้ยโพล้ง เบี้ยแก้ เบี้ยจัน เบี้ยนาง เบี้ยหมู เบี้ยพองลม เบี้ยบัว และเบี้ยตุ้ม โดยเบี้ยทั้ง 8 ประเภทนี้มีค่าเท่ากันหมด สำหรับประเทศไทยนั้นได้ทำการยกเลิกการใช้เบี้ยเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนแทนเงินตราเมื่อปี พ.ศ. 2345

98.       ชาวเกาะโทรเบียน อาศัยอยูที่ใด

(1) เกาะบอร์เนียว       (2)       เกาะสุมาตรา   (3)       เกาะมาเลนีเซีย           (4)       เกาะซาราวัค

ตอบ 3 หน้า 172,351 ชาวเกาะโทรเบียน ซึ่งอาศัยอยู่ในหมูเกาะมาเลนีเชีย แถบทะเลใต้ของ

มหาสมุทรแปซิฟิก มีประเพณีการแลกเปลี่ยนระหว่างสังคมที่เรียกว่า กุลา” (Kula) เป็นประเพณี การแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างเผ่าที่มีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับสถานภาพทางสังคมของผู้ให้และ ผู้รับ และคุณค่าทางเวทมนต์คาถาของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะทำให้เกิดบูรณาการระหว่างสังคมขึ้น โดยคนในเผ่าต่าง ๆ จะมีความสัมพันธ์ต่อกันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เนื่องจากมีภาระผูกพัน ที่จะต้องชดใช้ของคืนหมุนเวียนกันไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น

99.       ใครคือผู้ที่ทำการศึกษาสังคมของชาวเฟอร์

(1) มาว์เซล มอสส์       (2)       เฟรดริค บาร์ธ  (3)       มาร์แชล ซาลินส์          (4)       จอร์จ โฮแมน

ตอบ 2 หน้า 173185 ศาสตราจารย่เฟรดริค บาร์ธ (Fredrik Barth) ได้ทำการศึกษาสังคมของชาวเฟอร์ ซึ่งในสังคมนี้สามีและภรรยาไม่ได้อาศัยอยู่รวมกันเป็น หน่วยทางเศรษฐกิจ” แบบครอบครัว แต่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต่างผลิตและต่างก็บริโภคสิ่งที่ตนทำขึ้น โดยไม่เกียวข้องซึ่งกันและกัน

100.    การกระทำใดของชาวอินเดียนแดงเผ่าควาคิตอลที่สื่อให้เห็นว่าเป็นคนมีเกียรติยศ มีชื่อเสียงในสังคม

(1) การจัดอหารเลี้ยงอย่างดี (2) การให้ของที่ระลึกต่อแขกที่มาเยือน

(3) การทำลายภาชนะหลังการจัดเลี้ยง           (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 173351 ประเพณีหรือวัฒนธรรม พอทแลทช” ของอินเดียนแดงเผ่าควาคิตอล จะมี การแลกเปลี่ยนด้วยการเชิญไปกินเลี้ยงและให้ของขวัญในงานวันพิเศษโดยเฉพาะในวันที่มี การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของชีวิตหรือที่เรียกว่า พิธีผ่านภาวะ (Rites De Passage) เช่น วันเกิด วันเริ่มเข้าสู่วัยสาว วันแต่งงาน และวันตาย โดยหลังงานเลี้ยงจะมีการทำลายข้าวของ ภาชนะที่ใส่อาหาร หรือเครื่องครัวเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีเกียรติยศและชื่อเสียงทางสังคม ของเจ้าภาพ ขณะเดียวกันแขกที่ได้รับเชิญไปในงานเลี้ยงก็ต้องเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงเพื่อ ตอบแทนเจ้าภาพเดิม และทำลายข้าวของให้เท่ากับหรือมากกว่างานที่เคยได้รับเชิญไป

101.    กุลา” เป็นการแลกเปลี่ยนของสังคมใด

(1) เผ่าควาคิตอล        

(2) เผ่าโทรเบียน          

(3) เผ่าเฟอร์     

(4) เผ่าบุชแมน

ตอบ2  ดูคำอธิบายข้อ 98. ประกอบ

102.    ชนเผ่านัวในแอพ่ริกา มีความนับถือญาติสายใด

(1) ผู้มีอาวุโสสูงสุด      

(2) ผู้ที่แข็งแรงที่สุด     

(3) ฝ่ายชาย     

(4) ฝ่ายหญิง

ตอบ 3 หน้า 192 ลักษณะของครอบครัวและการนับวงศาคณาญาติของชาวเผ่านัวในแอพ่ริกา กับครอบครัวของคนเกาหลีมีลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือ ผู้เป็นพ่อเป็นใหญ่ในบ้าน มีความนับถือและนับสายตระกูลจากฝ่ายชายเป็นหลัก รวมถึงการถ่ายทอดอำนาจ ในการปกครองครอบครัวและทรัพย์สมบัติก็จะส่งผ่านจากพ่อไปยังลูกชายคนโตด้วย

103.    ในอดีตคนเกาหลีนิยมสร้างบ้านที่มีลักษณะอย่างไร

(1) รูปตัว I     

(2) รูปตัว L    

(3) รูปตัว U    

(4) ข้อ 2 และ 3

ตอบ 4 หน้า 194 ในอดีตคนเกาหลีจะอาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านที่มีลักษณะเป็นอักษรรูปตัว U หรือ ในภาษาอังกฤษ โดยครอบครัวหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยสมาชิกจาก 2-4 ชั่วอายุคน กล่าวคือ จะมีปู่ย่า และทวดอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวของพ่อแม่และลูกด้วย ซึ่งจะจัดแบ่งห้องที่อยู่ เป็นห้องของปู่ ห้องของพ่อ ห้องของลูกชาย ห้องของผู้หญิง ห้องครัว และห้องรับแขก เป็นต้น

104.    ลักษณะครอบครัวของชนชาติใดที่มีลักษณะคล้ายกับครอบครัวของเผ่านัว

(1) คนจีน         (2) คนเกาหลี   (3) คนอเมริกัน (4) คนแอฟริกัน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 102. ประกอบ

105.    โชคบู” ของเกาหลี สามารถบอกอะไรได้

(1) คำสอนของศาสนาพุทธ     (2) รัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้

(3) ลำดับญาติ            (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 195 ในสังคมของคนเกาหลี ครอบครัวถือเป็นหน่วยหรือสถาบันสำศัญที่ทำหน้าที่สืบทอด เชื้อสายจากบรรพบุรุษ โดยแต่ละตระกูลจะมีสมุดบันทึกลำดับสายตระกูล (ลำดับญาติ) ของตน หรือที่เรียกว่า โชคบู” ซึ่งเก็บไว้ให้ลูกหลานเพื่อให้รับรู้และบันทึกผู้สืบต่อสายเลือดเดียวกันต่อไป

106.    มนุษย์สกุลใดที่สามารถใช้ไฟได้เป็นพวกแรก

(1) โฮโม เซเปียนส์ (2) โฮโม อีเรคตัส  (3)       ไพรเมต            (4)       นีแอนเดอร์ธอลส์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 73. ประกอบ

107.    ลิงเลมูร์ มีลักษณะคล้ายอะไร

(1) ชะนี           (2) สุนัขจิ้งจอก            (3)       ช้าง      (4)       ลิงลม

ตอบ 2 หน้า 71 ลิงลมหรือลิงเลมูร์ เป็นไพรเมตที่มีจมูกยาว มีลักษณะคล้ายสุนัขจิ้งจอก โดยมีขนาด ตั้งแต่เท่าหนูไปจนถึงเท่าสุนัข มีหางใช้ในการทรงตัว แต่ไม่อาจใช้เกาะเกี่ยวกิ่งไม้

108.    วัฒนธรรมของมนุษย์นีแอนเดอร์ธอลส์เรียกว่าอะไร

(1) อาชูเลี่ยน   (2) มุสเตอเรียน           (3)       คาแดน            (4)       โอดูแวน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 80. ประกอบ

109.    มนุษย์ยุคต้นโฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์ เรียกว่าอะไร

(1) ชวา            (2) โครมันยอง (3) ปักกิ่ง         (4) สวอนสโคมบ์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 81. ประกอบ

110.    มนุษย์กลุ่มใดที่สามารถใช้ระบบสัญลักษณ์ในการสื่อสารได้เป็นครั้งแรก

(1) โฮโม อีเรคตัส         (2) โฮโม เซเปียนส์       (3)       นีแอนเดอร์ธอลส์         (4)       ออสตราโลพิธิคัส

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 73. ประกอบ

111.    นักมานุษยวิทยาท่านใดที่ทำการศึกษาอุรังอุตังที่เกาะบอร์เนียว

(1) ยอร์จ ชาล์เลอร์      

(2) เจน กูดเดลล์

(3) ไดแอน ฟอสซี่      

(4) บิรุท

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ

112.    มนุษย์ใดที่อยู่ในขั้นสุดท้ายก่อนการวิวัฒนาการเป็นโฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์

(1) โฮโม อีเรคตัส         

(2) นีแอนเดอร์ธอลส์    

(3)       สวอนสโคมบ์   

(4)       ชวา

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 80. ประกอบ

113.    มนุษย์ใดอยู่ในยุคต้นของโฮโม เซเปียนส์

(1) สไตน์เอม   

(2) สวอนสโคมบ์         

(3)       นีแอนเดอร์ธอลส์         

(4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 80. ประกอบ

114.    ตามข้อเขียนในหนังสือ The Descent of Man ได้กล่าวว่า พบวานรที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์อยู่ในทวีปใด

(1) เอเชีย         (2) ยุโรป          (3)       แอฟริกา           (4)       อเมริกาใต้

ตอบ 3 หน้า 3576 ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) ได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อ The Descent of Man เมื่อปี ค.ค. 1871 ว่า ปัจจุบันเราพบวานรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์มากที่สุด อาทิเช่น ชิมแปนซี และกอริลลานั้น มีถิ่นที่อยู่ในทวีปแอฟริกา จึงน่าจะเชื่อได้ว่าบรรพบุรุษ ของมนุษย์น่าจะมีถิ่นกำเนิดครั้งแรกในบริเวณกาฬทวีป (ทวีปแอฟริกา) แห่งนี้มากกว่าที่จะเกิดขึ้นในทวีปอื่น

115.    วงศ์ใดมีวิวัฒนาการมาเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์โบราณและปัจจุบัน

(1) Prosimii        (2) Pongidae     (3) hominidae  (4) Taungidae

ตอบ 3 หน้า 72 – 73 วงศ์ใหญ่โฮมินอยดี (Hominoidae) จำแนกออกเป็น 3 วงศ์ คือ

1.         Hylobatidae เป็นสัตว์จำพวกชะนีที่ว่องไวผาดโผน สามารถปีนป่ายห้อยโหนบนต้นไม้ ได้อย่างคล่องแคล่ว และมิความสูงไม่เกิน 3 ฟุต

2.         Pongidae ซึ่งอาจเรียกว่า เอปหรีอวานร เป็นลิงชั้นสูงสุด ได้แก่ ชิมแปนซี กอริลลา และอุรังอุตัง

3.         Hominidae ถือเป็นวงศ์ที่วิวัฒนาการเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์โบราณและจะกลายมาเป็นมนุษย์ปัจจุบัน

116.    ชิมแปนซี อยู่ในวงศ์ใด

(1) Pongidae      (2) Hylobatidae         (3) Hominoidae         (4) Taung

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 115. ประกอบ

117.    ใครคือผู้ที่เขียนหนังสือ The Descent of Man

(1) เจน กูดเดลล์          (2) ไดแอน ฟอสซี่         (3) ชาร์ลส์ ดาร์วิน        (4) ยอร์จ คูเวียร์

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 50. และ 114. ประกอบ

118.    ใครคือผู้ที่มีแนวความคิดว่า สภาพแวดล้อมทำให้โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตดำรงคงอยู่ หากสภาพแวดล้อม เปลี่ยนแปลง โครงสร้างทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตก็จะเปลี่ยนไปด้วย’’

(1) ชาร์ลส์ ลีลล์           (2) ยอร์จ คูเวียร์           (3) ลามาร์ค     (4) อีรามัส ดาร์วิน

ตอบ 3 หน้า 33 ลามาร์ค (Lamarch) นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศส มีความเชื่อวา โครงสร้างทางร่างกาย ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่ดำรงอยู่ในลักษณะเช่นนี้เป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เกิด การคงสภาพของโครงสร้างดังที่เป็นอยู่ หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป โครงสร้างทาง ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ก็จะเปลี่ยนไปด้วย

119.    Genetic Drift คืออะไร

(1) การเปลี่ยนแปลงของยีน    (2) โอกาสการจับคู่ของยีน

(3) การย้ายถิ่นของยีน (4) การจัดระเบียบใหม่ในโครงสร้างของยีน

ตอบ 2 หน้า 39 – 42 สาเหตุที่ทำให้เกิดการวิวัฒนาการ ได้แก่

1.         การผ่าเหล่าหรือมิวเทชั่น (Mutation)

2.         การเคลื่อนย้ายของยีนหรือไมเกรชั่น (Migration)

3.         โอกาสในการจับคู่ของยีน (Genetic Drift)

4.         การจัดระเบียบใหม่ภายในโครงสร้างของยีน (Recombination)

5.         การเลือกสรรทางธรรมชาติ (Natural Selection)

120.    ชาร์ลส์ ดาร์วิน สนใจศึกษาในสาขาใด

(1) มานุษยวิทยากายภาพ       (2) มานุษยวิทยา

(3) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ       (4) โบราณคดี

ตอบ 3 หน้า 34 ชาร์ลล้ ดาร์วิน (Charles Darwin) สนใจศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ” เมื่อได้เป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ทางพฤกษศาสตร์ชื่อ จอห์น สตีเวนส์ เฮนสโลว์ ซึ่งเป็น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โดยเขามักจะติดตามอาจารย์ออกไปค้นคว้าหาพันธุพืช ตามสถานที่ต่าง ๆ เสมอ