ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ข้อ81-90

81.       มนุษย์โครมันยอง ได้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศใด

(1) อังกฤษ      

(2) ฝรั่งเศส      

(3) เยอรมนี      

(4) อิตาลี

ตอบ 2 หน้า 89 - 90 มนุษย์โครมันยอง (Cro-ma§non) เป็นโฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์ในยุคต้น ซึ่งถูกค้นพบเป็นครั้งแรกที่หมู่บ้านโครมันยอง บริเวณตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส มนุษย์กลุ่มนี้ มีชีวิตอยู่ในระหว่างครึ่งหลังของยุคนํ้าแข็งรุ่นสุดท้ายที่มีอากาศอบอุ่นและหนาวสลับกันใป เป็นมนุษย์ที่มีความสามารถในการทำเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยไม้ กระดูกและเขาสัตว์ ปั้นรูป ทำเครื่องปั้นดินเผา และสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมอื่น ๆ ได้ เช่น วิธีการล่าสัตว์ ศิลปะ และ พิธีกรรม นอกจากนี้ยังริเริ่มพิธีการฝังศพด้วย

82.       นายแพทย์เดวิดสัน แบล็ค ได้ตั้งชื่อซากโฮมินิดที่ค้นพบว่าอะไร

(1) มนุษย์ปักกิ่ง          

(2) ซิแนนโธรปัส          

(3) มนุษย์ชวา  

(4) ข้อ 1 และ 2

ตอบ 4 หน้า 85 นายแพทย์เดวิดสัน แบล็ค (Davidson Black) แห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์กรุงปักกิ่ง ได้รวบรวมนักวิชาการมาทำการค้นหาซากโฮมินิดที่หมู่บ้านโจวโขว่เตี้ยนอย่างจริงจังในปี ค.ศ. 1928 ซึ่งกลุ่มนักวิจัยได้ค้นพบซากกระดูกจำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อซากโฮมินิดที่ค้นพบนี้ว่า ซิแนนโธรปัส” (Sinanthropus) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า มนุษย์ปักกิ่ง

83.       ยูยีน ดูบัว ได้ค้นพบหัวกะโหลกและกระดูกโคนขาในปี ค.ศ. ใด

(1) 1928         

(2) 1951         

(3) 1891         

(4) 1867

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 76. ประกอบ

84.       คำอธิบายว่า ได้มีการพัฒนาจากจุลินทรีย์มาเป็นพืช และในโลกนี้มีชุมชนของสรรพสิ่งอยู่ในธรรมาติเป็นคำอธิบายของใคร

(1) เฮราคลิตัส (2) อริสโตเติล  (3) ลูเครติอุส   (4) เซนต์ ออกัสติน

ตอบ 2 หน้า 28 อริสโตเติล (Aristotle) อธิบายว่า ได้มีการพัฒนาจากจุลินทรีย์มาเป็นพืช และในโลกนี้มีชุมชนของสรรพสิ่งอยู่ในธรรมชาติซึ่งคำวาชุมชนตามแนวคิดนี้หมายถึง การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีการเกิด –แตกดับของมวลสิ่งมีชีวิตในโลก

85.       ชาวแอฟริกันเผ่าไนโลติก มีความสูงเฉลี่ยราวกี่เซนติเมตร

(1) ตํ่ากว่า 140 ซม.     (2) ตํ่ากว่า 150 ซม.     (3) ตํ่ากว่า 180 ซม.     (4) สูงกว่า 180 ซม.

ตอบ 4 หน้า 107 ชาวแอฟริกันเผ่าไนโลติกที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขตร้อนจะมีความสูงเฉลี่ย180 เซนติเมตรฃึ้นไป ผอม เอวบาง ลำตัวและแขนขายาว ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะมีความเหมาะสม ต่อการมีชีวิตอยู่ในเขตร้อน

86.       คนกลุ่มเลือด A พบมากในทวีปใด

(1) เอเชีย         (2) อเมริกา      (3) ยุโรป          (4) แอฟริกา

ตอบ 3 หน้า 110 การกระจายตัวของมนุษย์ตามกลุ่มเลือดต่าง ๆ มีดังนี้

1.         กลุ่มเลือด A จะพบมากในทวีปยุโรป และพบน้อยมากในทวีปอเมริกากลางและใต้

2.         กลุ่มเลือด B จะพบมากในแถบตะวันออกกลางและตามเทือกเขาหิมาลัย และพบน้อยที่สุด ในหมู่ชาวโพลีนีเชีย

3.         กลุ่มเลือด O จะพบมากในหมู่ชาวอินเดียนแดงแถบทวีปอเมริกา ซึ่งมีความถี่สูงถึง 100% แต่ในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางมีเพียง 60 - 70%

87.       วัฒนธรรม มุสเตอเรียนมีมาแล้วประมาณกี่ปี

(1) 1,000จ      (2) 40,000ปี   (3) 100,000ปี (4) 400,000ปี

ตอบ 4 หน้า 137 วัฒนธรรมของโฮมินิด มีดังนี้

1.         วัฒนธรรมโอดูแวน เกิดขึ้นราว 1 - 5 ล้านปีมาแล้ว

2.         วัฒนธรรมอาชูเลี่ยน เกิดขึ้นราว 700,000 ปีมาแล้ว

3.         วัฒนธรรมมุสเตอเรียน เกิดขึ้นราว 400,000 ปีมาแล้ว

4.         วัฒนธรรมแม็กเดลิเนียน เกิดขึ้นราว 10,000 ปีมาแล้ว

88.       มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดของอังกฤษได้เริ่มเปิดสอนวิชาชาติพันธุ์วิทยาในปี ค.ศ. ใด

(1) 1785                   (2) 1884         (3) 1898         (4) 1913

ตอบ 2 หน้า 123 มหาวิทยาลัยของอังกฤษทีเปิดสอนวิชาชาติพันธุ์วิทยา (Ethnology) มีดังนี้

1.         มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด เปิดสอนในปี ค.ศ. 1884

2.         มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เปิดสอนในปี ค.ศ. 1900

3.         มหาวิทยาลัยลอนดอน เปิดสอนในปี ค.ศ. 1908

89.       วัฒนธรรมใดที่เกิดขึ้นในช่วง 1 - 5 ล้านปีมาแล้ว

(1) โอดูแวน     (2) แม็กเดลิเนียน        (3) อาชูเลี่ยน   (4) มุสเตอเรียน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 87. ประกอบ

90.       อำเภอเดวาส ที่แอดเดรียน แมยร์ ทำการศึกษาอยู่ในประเทศใด

(1) อินโดนีเซีย (2) จีน  (3) ศรีลังกา     (4) อินเดีย

ตอบ 4 หน้า 127 ในปี ค.ศ. 1961 แอดเดรียน แมยร์ (Adrian Mayer) นักวิจัยของมหาวิทยาลัยลอนดอน ได้ทำการศึกษาการเลือกตั้งที่อำเภอเดวาส แห่งรัฐมัดยาปราเดส ประเทศอินเดีย โดยอำเภอนี้ มีพลเมืองจำนวน 446,901 คน เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงของรัฐไปทางทิศตะวันตก75 ไมล์ และพื้นที่บางส่วนมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะปลูก โดยมีพืชสำคัญ ที่ทำรายได้ให้คือ ฝ้าย และข้าววีท