ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ข้อ41-50

41.       หนังสือ Systema Naturae เขียนเกี่ยวกับอะไร        

(1) ระบบธรรมชาติวิทยา

(2)       ระบบการสืบพันธุ์ของสัตว์     

(3) ระบบการจำแนกพืชและสัตว์        

(4) ระบบพันธุกรรมศาสตร์

ตอบ 3 หน้า 29 - 30 คาโรลัส ลินเน่ (Carolus Linnaeus) นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1707 - 1773 ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับระบบการจำแนกพืชและสัตว์ชื่อ “Systema Naturae" โดยได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1758 ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่ทำให้ ลินเน่มีชื่อเสียงอย่างมากเพราะเขาได้จำแนกพืชและสัตว์ออกเป็นกลุ่ม ๆ อย่างเป็นระบบและ ตั้งชื่อเรียกพืชและสัตว์แต่ละประเภทตามสปีซี่ โดยพิจารณาถึงโครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพ ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ความสำเร็จของลินเน่ก่อให้เกิดคำกล่าวที่ว่า พระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง ขึ้นบนโลก ส่วนลินเน่เป็นผู้จัดจำแนกอย่างเป็นระบบ

42.       ใครคือผู้ที่ทำการศึกษารวบรวมเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

(1) ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์     

(2) นายแพทย์สุด แสงวิเชียร

(3)       นายแพทย์เขียน ธีรเวช           

(4) พระยาอนุมานราชธน

ตอบ 2 หน้า 24 ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร ได้รับการยกย่องว่าเป็น ปรมาจารย์ด้าน มานุษยวิทยากายภาพของไทย’’ โดยท่านได้ทำการศึกษาและรวบรวมเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ ไว้ที่พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

43.       ลักษณะใดคือลักษณะของไพรเมต

(1)       เลือดอุ่น          

(2) เลี้ยงลูกด้วยนม     

(3) มีกระดูกสันหลัง    

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ.4 ดูคำอธิบายข้อ 31. ประกอบ

44.       การปรับตัวของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อม เป็นศาสตร์แขนงใด           

(1) มานุษยวิทยาชีวภาพ

(2)       มานุษยวิทยากายภาพ           (3) มนุษยนิเวศวิทยา   (4) มานุษยวิทยาภูมิทัศน์

ตอบ 3 หน้า 20, 335 มนุษยนิเวศวิทยาหรือนิเวศวิทยามนุษย์ (Human Ecology) เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งในด้านโครงสร้างและการพัฒนาชุมชนหรือสังคมว่า มนุษย์ได้ปรับปรุงสภาพชีวิตของตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง ในสังคมวิทยาบางครั้งใช้คำนี้ในความหมายเดียวกับคำว่า “Social Ecology”

45.       ผู้ดศึกษาชีวิตของชิมแปนซี

(1) ทาเลส        (2) เจน กูดเดลล์          (3) ฮีโรโดตัส                (4) ชาร์ลส์ ดาร์วิน

ตอบ2 ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ

46.       ใครคือผู้ที่กล่าวว่า สิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากนํ้า

(1) Aristotle       (2) Tales    (3) Heraclitus    (4) Linnaeus

ตอบ 2 หน้า 27 - 28 ทาเลส (Tales) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี 640 - 546 ก่อนคริสต์ศักราช กล่าวว่า สิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากนํ้าซึ่งจากทัศนะนี้เองทำให้ทาเลสเป็นคนแรกที่นำเสนอ แนวคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์แทนการกล่าวตามนิยายปรัมปราดังเช่นคนร่วมสมัยอื่น ๆ ที่ชี้นำว่าสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในโลกล้วนได้รับการสร้างขึ้นจากอำนาจเหนือธรรมชาติ แทบทั้งสิ้น

47.       ชาร์ลส์ ดาร์วินใช้เวลาในการเดินทางรอบโลกรวมกี่ปี

(1) 2    (2) 3    (3)       4          (4)       5

ตอบ 4 หน้า 35 ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้รับเชิญให้เดินทางรอบโลกไปกับเรือชื่อ H.M.S. Beagle โดยเริ่ม ออกเดินทางจากเมืองท่าของประเทศอังกฤษในวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1831 และกลับถึง ประเทศอังกฤษในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1836 รวมเวลาเดินทางรอบโลกราว 5 ปี

48.       ใครคือผู้ที่ทำการจำแนกพืชและสัตว์ออกเป็นกลุ่มสปีชี่

(1) ชาร์ลส์ ดาร์วิน        (2) ลินเน่          (3)       เซนต์ ออกัสติน            (4)       อริสโตเติล

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 41. ประกอบ

49.       ใครคือผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น บิดาแห่งการศึกษาสาขาสัตววิทยา

(1) ทาเลส        (2) ยอร์จ คูเวียร์           (3)ฮีโรโดตส     (4)       ชาร์ลส์ ดาร์วิน

ตอบ 2 หน้า 33 ยอร์จ คูเวียร์ (George Cuvier) นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้รับการขนานนามว่าเป็น บิดาแห่งการศึกษสาขาสัตววิทยาที่เชียวชาญในการศึกษาด้านกระดูก โดยเขาไม่เชื่อว่า สิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ที่บังเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการวิวัฒนาการจากพันธุ์เก่า แต่เห็นว่าสิ่งที่มีชีวิต ทุกกลุ่มทุกพันธุ์ได้รับการกำหนดโครงสร้างของรูปร่างให้เป็นเช่นนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัว แต่เมื่อโลกต้องพบกับภัยพิบัติอย่างร้ายแรง จะทำให้สิ่งมีชีวิตบางส่วนถูกทำลายลง จากนั้น สิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ก็จะอุบัติขึ้นและขยายพันธุ์ต่อไป

50.       หนังสือเล่มดที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ ชาร์ลส์ ดาร์วิน มากที่สุด

(1) De Rerum Natura         (2) On Origin of Species

(3)       Fossil of Human       (4) Emergency of Man

ตอบ 2 หน้า 34 - 35 ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1809 - 1882 เป็นนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติชาวอังกฤษ โดยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในปี ค.ศ. 1831 และมีผลงานที่สำคัญดังนี้      1. ปี ค.ศ. 1844 ได้เขียนสรุปข้อคิดเห็นในเรื่องการเลือกสรรตามธรรมชาติเบื้องต้น    2. ปี ค.ศ. 1859 ตีพิมพ์หนังสือชื่อ On Origin of Species ซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่สร้างชื่อเสียงก้องโลกให้แก่เขา 3. ปี ค.ศ. 1871 ตีพิมพ์หนังสือ ชื่อ The Descent of Man