ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ข้อ21-30

21.       ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนามีขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่เท่าไร

(1)       10        

(2) 13  

(3)       15        

(4)       16

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 10. ประกอบ

22.       ใครคือผู้ที่ทำการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ ตำนานพระยาเจือง”     

(1) ดร.ดำรงค์ ฐานดี

(2)       ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์         

(3) ดร.ประเสริฐ ณ นคร          

(4) ดร.วิคเตอร์ ริคก์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

23.       Human Evolution หมายถึงอะไร     

(1) การเจริญเติบโตของมนุษย์

(2)       การวิวัฒนาการของมนุษย์      

(3) พฤติกรรมของมนุษย์         

(4) สังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์

ตอบ 2 หน้า 6 Human Evolution หมายถึง การวิวัฒนาการของมนุษย์ ซึ่งเป็นจุดเน้นหรือขอบเขตที่วิชามานุษยวิทยานำมาใช้ในการศึกษา เพื่อตอบคำถามว่า มนุษย์มาจากไหนใครคือบรรพบุรุษของมนุษย์”, “มนุษย์กับสัตว์คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไรและ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

24.       ตามคำกล่าวของฮีโรโดตัส ผู้ชายอียิปต์ส่วนใหญ่ทำอะไร

(1) ค้าขาย       (2) ออกล่าสัตว์            (3) ทำการเกษตร         (4) ทอผ้า

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

25.       วัฒนธรรม หมายถึงอะไร

(1) สิ่งมีชีวิตในโลกแต่ละกลุ่มคิดค้นขึ้นมา      (2) สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นแล้วคนนำมาใช้

(3)       สิ่งที่คนทำขึ้นเพื่อใช้สนอความต้องการ        (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 20.ประกอบ

26.       มานุษยวิทยาสังคม เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด

(1)       ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในโลก

(2)       ความสัมพันธ์ของคนในแต่ละสังคมที่ประพฤติร่วมกัน

(3)       ความสัมพันธ์ของคนและสัตว์ที่สืบสายพันธุเดียวกัน (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 8 มานุษยวิทยาสังคม (Social Anthropology) เป็นสาขาวิชาที่เน้นศึกษาเนื้อหาสาระ ด้านความสัมพันธ์ของคนในแต่ละสังคมที่ร่วมกันสร้างและประพฤติปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม ต่อกันในกิจกรรมทางสังคมในแง่ครอบครัว เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนาและความเชื่อ การศึกษา และฝึกฝนอบรมการเรียนรู้ทางสังคม และนันทนาการ

27.       มนุษย์ปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เซลล์เดียว และกลายมาเป็นสกุลโฮโม เซเปียนส์ เมื่อราวกี่ปีมาแล้ว

(1) 2,000 ปี     (2)       8,000 ปี          (3)       15,000 ปี        (4)       40,000 ปี

ตอบ4 หน้า 5 จากการศึกษาพบว่า มนุษย์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันได้วิวัฒนาการมาจากสัตว์เซลล์เดียว และกลายมาเป็นสกุลโฮโม เซเปียนส์ เมื่อราว 40,000 ปีมาแล้ว

28.       สิ่งใดที่ใช้เป็นหลักฐานในการวิเคราะห์สำหรับการศึกษาเรื่องราวของการวิวัฒนาการของมนุษย์

(1) บันทึกความจำ       (2)       ศิลาจารึก         (3)       ซากดึกดำบรรพ์           (4)       นิทานพื้นบ้าน

ตอบ 3 หน้า 16 นักมานุษยวิทยากายภาพศึกษาเรื่องราวของการวิวัฒนาการของมนุษย์โดยอาศัย การวิเคราะห์ซากกระดูกและอวัยวะซึ่งเรียกว่า ซากดึกดำบรรพ์ ซากเน่าเปื่อย หรือฟอสซิล (Fossil) ของสิ่งมีชีวิตที่เคยมีชีวิตในอดีต แล้วนำมาเปรียบเทียบกับโครงสร้างกายวิภาคของสัตว์และมนุษย์ ในยุคปัจจุบัน เพื่อสืบสาวเรื่องราวเกี่ยวกับสายการวิวัฒนาการจนกลายเป็นโฮโม เซเปียนส์

29.       นักมาบุษยวิทยากายภาพท่านใดที่ศึกษาพฤติกรรมของลิงในแถบแอฟริกาตะวันออก

(1) ไดแอน       (2)       บิรุท     (3)       เจน กูดเดลล์   (4)       ฟิลลิส ฮอลินาว

ตอบ 3 หน้า 18, 72 - 73 นักมานุษยวิทยากายภาพที่ทำการศึกษาพฤติกรรมของไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์ ในสภาพธรรมชาติ ได้แก่

1.         ไดแอน ฟอสซี่ ศึกษาพฤติกรรมของลิงกอริลลาในประเทศแองโกล่า

2.         เจน กูดเดลล์ ศึกษาพฤติกรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของลิงในแถบแอฟริกาตะวันออก และชิมแปนซีในประเทศยูกานดา

3.         ฟิลลิส ฮอลินาว ศึกษาพฤติกรรมของลิงแลงเกอร์ในประเทศอินเดีย

4.         บิรุท กอลดิกาส-บรินดามอร์ ศึกษาพฤติกรรมของลิงอุรังอุตังในหมู่เกาะบอร์เนียว ลิงแบมบูน ในแอฟริกา และลิงมาคัสในตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น

30.       นักมานุษยวิทยาใช้แนวการศึกษาแบบใดมาเป็นกรอบเพื่อค้นหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิวัฒนาการของมนุษย์

(1) ชีววิทยากายภาพ   (2) ชีววิทยาสังคม        (3) มานุษยวิทยา         (4) ชีววัฒนธรรม

ตอบ 4 หน้า 6-7, 15 นักมานุษยวิทยากายภาพใช้แนวการศึกษาแบบ ชีววัฒนธรรม” (Biocultural Approach) มาเป็นกรอบเพื่อค้นหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องสรีรวิทยาของมนุษย์ ซึ่งเป็นจุดเน้น ของการศึกษาการวิวัฒนาการของมนุษย์ โดยนำเอาความรู้สาขาชีววิทยา สัตวศาศตร์ พันธุศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา และวัฒนธรรมมาผสมผสานกันเพื่อสร้างกรอบการวิเคราะห์ใหม่