ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ข้อ11-20

11.       ชาวยุโรปท่านใดที่เคยถูกจับขึ้นศาลของพวกมองโกล

(1) ทาซิตัส       

(2) ฮีโรโดตัส    

(3) คาร์ปินี       

(4) ทาเลส

ตอบ 3 หน้า 5 ในคริสต์ศตวรรษที่ 3 เมื่อพวกมองโกลขยายอาณาบริเวณมาทางภาคตะวันตกของ ทวีปเอเชีย มีชาวยุโรปสองคนชื่อ คาร์ปินีและรูโบรค ถูกจับและถูกนำขึ้นศาลของพวกมองโกล โดยชายทั้งสองได้เขียบเล่าถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่านี้และนำไปเผยแพร่ในยุโรป

12.       ชาวยุโรปท่านใดที่เคยได้รับราชการในจีนสมัยกุบไลข่าน

(1) รูโบรค        

(2) ทาซิตัส       

(3) มาร์โคโปโล            

(4) ฮีโรโดตัส

ตอบ 3 หน้า 5 ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 3 มาร์โคโบโล ผู้ซึ่งเคยรับราชการในสมัยกุบไลข่าน เป็นเวลานานถึง 17 ปี ได้เขียนเรื่องราวของคนจีนและอารยธรรมอับสูงส่งของชนในซีกโลก ตะวันออกเผยแพร่ในยุโรป ส่งผลให้ความเชื่อของชาวยุโรปที่ว่า ศูนย์กลางของอารยธรรม ของโลกมีอยู่เฉพาะในทวีปยุโรปนั้นค่อย ๆ ลดลง

13.       เปี้ยนโกฮูงเป็นเทวดาของชนกลุ่มใด

(1)       ชาวล้านนา      

(2) ชาวเย้า      

(3) ชาวม้ง        

(4) ชาวมูเซอ

ตอบ.2 หน้า 1 - 2 นิยายปรัมปราของชาวเขาเผ่าเย้า เล่าว่า ในวันที่แปดเดือนสี่ของปีหนึ่ง ได้เกิด นำท่วมโลกเจ็ดวันเจ็ดคืน ผู้คนล้มตายจนเหลือเพียงหญิงชายคู่หนึ่งซึ่งเป็นพี่น้องกัน เทวดา องค์หนึ่งชื่อ เปี้ยนโกฮูงซึ่งเป็นผู้สร้างโลกและสวรรค์ และเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขาเผ่าเย้า ได้แปลงตนเป็นชายชราและบอกสองพี่น้องให้แต่งงานกันเพื่อสร้างมนุษย์ ต่อมาเมื่อน้องสาว คลอดลูกเป็นฟัก จึงมีเทวดาองค์หนึ่งเสด็จลงมาผ่าลูกฟักพร้อมกับรับสั่งว่า ให้โยนเมล็ดฟักลงบน พื้นราบ ส่วนเนื้อฟักให้โยนขึ้นบนดอย แต่พี่ชายเกิดจำคำสั่งไขว้เขว คือได้โยนเนื้อฟักลงบนพื้นราบ ต่อมาได้กลายเป็นผู้คนทำมาหากินในที่ราบ ส่วนเมล็ดฟักได้โยนขึ้นไปบนดอย และกลายเป็นชาวเขาเผ่าเย้าที่ทำมาหากินอยู่บนดอย

14.       เขตสุวรรณภูมิ มีชนเผ่าต่าง ๆ ทั้งหมดราวกี่เผ่า

(1)       35       (2) 50  (3) 65  (4) 70

ตอบ. 3 หน้า 2, 10 อาณาบริเวณเขตสุวรรณภูมิหรือบนผืนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียอาคเนย์มีชนเผ่า ต่าง ๆ อาศัยอยู่ราว 65 เผ่า โดยจำแนกออกเป็นเผ่าต่าง ๆ ตามภาษาตระกูลมอญ-เขมร

15.       ภาษาไทยยวน เป็นภาษาที่ใช้แบบไหน         

(1) ใช้เป็นภาษาพูดของชาวล้านนา

(2)       ใช้เป็นภาษาพูดระหว่างชนเผ่าต่าง ๆ (3) ใช้เป็นภาษาเขียน  (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3หน้า 10 อาณาจักรล้านนา ได้แก่ บริเวณที่ชาวพื้นเมืองใช้ภาษาคำเมือง (ไทยเหนือ) เป็นสื่อ ในการพูดและภาษาไทยยวนเป็นภาษาเขียน โดยในยุคต้นนั้นอาณาจักรล้านนาประกอบด้วย เมืองโยนกเชียงแสน เมืองฝาง (ไชยปราการ) เมืองหริภุญชัย (ลำพูน) และเมืองเชียงราย (มังราย) ส่วนในปัจจุบันอาณาจักรล้านนาประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน

16.       เมืองใดที่อยู่ในอาณาจักรล้านนา

(1)       เชียงแสน         (2) เชียงราย    (3) ฝาง            (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 15. ประกอบ

17.       มานุษยวิทยา" ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร

(1) Humanity     (2) Homology    (3) Anthropology      (4) Sociology

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ

18.       ใครคือผู้ที่มีทัศนะว่า สิ่งที่เราศึกษาต้องมีกรอบเป็นเครื่องรองรับ จึงจะทำให้เกิดความเข้าใจ

(1) ดร.ประเสริฐ ณ นคร          (2) ดร.อานันท์ กาญจนดุลย์

(3)       พระยาอนุมานราชธน (4) พระยาประเสริฐ สุนทราศรัย

ตอบ 3 หน้า 3, 8 พระยาอนุมานราชธน (เสถียรโกเศศ) ได้กล่าวอยู่เสมอว่า สิ่งที่เราศึกษาต้องมีกรอบ เป็นเครื่องรองรับ จึงจะทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และเป็นเหตุผลอันง่ายต่อการเสริมเติมแต่ง ความรู้ต่อไปในอนาคตซึ่งหมายความว่า ท่านได้เริ่มให้ความสนใจที่จะใช้กรอบความคิด และ ระเบียบวิธีศึกษาทางมานุษยวิทยาตะวันตกมาเป็นแนวทางในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม จึงเป็นผลทำให้สาขามานุษยวิทยาในประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและก้าวหน้า มาจนถึงทุกวันนี้

19.       เทวดาองค์ใดที่ชาวเขาเผ่าเย้านับถือ

(1) ตวนกู         (2) เปียนกง     (3)       ปันมุมจอม       (4)       เปี้ยนโกฮูง

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 13. ประกอบ

20.       สิ่งที่เป็นผลงานที่มนุษย์สร้างและผลิตขึ้น ตลอดจนแต่งเติมเสริมต่อสิ่งที่เป็นธรรมชาติเรียกว่าอะไร

(1) ค่านิยม      (2) นวัตกรรม   (3)       สิ่งประดิษฐ์     (4)       วัฒนธรรม

ตอบ 4 หน้า 7 เราเรียกสิ่งที่มนุษย์คิดค้นและทำขึ้นว่า วัฒนธรรม” (Culture)ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็น ผลผลิตรูปธรรมและผลงานทางนามธรรมที่มนุษย์สร้างและผลิตขึ้น ตลอดจนแต่งเติมเสริมต่อ สิ่งที่เป็นธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์