ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ข้อ101-110

101.    กุลาเป็นการแลกเปลี่ยนของสังคมใด

(1) เผ่าควาคิตอล        

(2) เผ่าโทรเบียน          

(3) เผ่าเฟอร์     

(4) เผ่าบุชแมน

ตอบ2  ดูคำอธิบายข้อ 98. ประกอบ

102.    ชนเผ่านัวในแอพ่ริกา มีความนับถือญาติสายใด

(1) ผู้มีอาวุโสสูงสุด      

(2) ผู้ที่แข็งแรงที่สุด     

(3) ฝ่ายชาย     

(4) ฝ่ายหญิง

ตอบ 3 หน้า 192 ลักษณะของครอบครัวและการนับวงศาคณาญาติของชาวเผ่านัวในแอพ่ริกา กับครอบครัวของคนเกาหลีมีลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือ ผู้เป็นพ่อเป็นใหญ่ในบ้าน มีความนับถือและนับสายตระกูลจากฝ่ายชายเป็นหลัก รวมถึงการถ่ายทอดอำนาจ ในการปกครองครอบครัวและทรัพย์สมบัติก็จะส่งผ่านจากพ่อไปยังลูกชายคนโตด้วย

103.    ในอดีตคนเกาหลีนิยมสร้างบ้านที่มีลักษณะอย่างไร

(1) รูปตัว I     

(2) รูปตัว L    

(3) รูปตัว U    

(4) ข้อ 2 และ 3

ตอบ 4 หน้า 194 ในอดีตคนเกาหลีจะอาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านที่มีลักษณะเป็นอักษรรูปตัว U หรือ L ในภาษาอังกฤษ โดยครอบครัวหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยสมาชิกจาก 2-4 ชั่วอายุคน กล่าวคือ จะมีปู่ย่า และทวดอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวของพ่อแม่และลูกด้วย ซึ่งจะจัดแบ่งห้องที่อยู่ เป็นห้องของปู่ ห้องของพ่อ ห้องของลูกชาย ห้องของผู้หญิง ห้องครัว และห้องรับแขก เป็นต้น

104.    ลักษณะครอบครัวของชนชาติใดที่มีลักษณะคล้ายกับครอบครัวของเผ่านัว

(1) คนจีน         (2) คนเกาหลี   (3) คนอเมริกัน (4) คนแอฟริกัน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 102. ประกอบ

105.    โชคบูของเกาหลี สามารถบอกอะไรได้

(1) คำสอนของศาสนาพุทธ     (2) รัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้

(3) ลำดับญาติ            (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 195 ในสังคมของคนเกาหลี ครอบครัวถือเป็นหน่วยหรือสถาบันสำศัญที่ทำหน้าที่สืบทอด เชื้อสายจากบรรพบุรุษ โดยแต่ละตระกูลจะมีสมุดบันทึกลำดับสายตระกูล (ลำดับญาติ) ของตน หรือที่เรียกว่า โชคบูซึ่งเก็บไว้ให้ลูกหลานเพื่อให้รับรู้และบันทึกผู้สืบต่อสายเลือดเดียวกันต่อไป

106.    มนุษย์สกุลใดที่สามารถใช้ไฟได้เป็นพวกแรก

(1) โฮโม เซเปียนส์ (2) โฮโม อีเรคตัส  (3)       ไพรเมต            (4)       นีแอนเดอร์ธอลส์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 73. ประกอบ

107.    ลิงเลมูร์ มีลักษณะคล้ายอะไร

(1) ชะนี           (2) สุนัขจิ้งจอก            (3)       ช้าง      (4)       ลิงลม

ตอบ 2 หน้า 71 ลิงลมหรือลิงเลมูร์ เป็นไพรเมตที่มีจมูกยาว มีลักษณะคล้ายสุนัขจิ้งจอก โดยมีขนาด ตั้งแต่เท่าหนูไปจนถึงเท่าสุนัข มีหางใช้ในการทรงตัว แต่ไม่อาจใช้เกาะเกี่ยวกิ่งไม้

108.    วัฒนธรรมของมนุษย์นีแอนเดอร์ธอลส์เรียกว่าอะไร

(1) อาชูเลี่ยน   (2) มุสเตอเรียน           (3)       คาแดน            (4)       โอดูแวน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 80. ประกอบ

109.    มนุษย์ยุคต้นโฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์ เรียกว่าอะไร

(1) ชวา            (2) โครมันยอง (3) ปักกิ่ง         (4) สวอนสโคมบ์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 81. ประกอบ

110.    มนุษย์กลุ่มใดที่สามารถใช้ระบบสัญลักษณ์ในการสื่อสารได้เป็นครั้งแรก

(1) โฮโม อีเรคตัส         (2) โฮโม เซเปียนส์       (3)       นีแอนเดอร์ธอลส์         (4)       ออสตราโลพิธิคัส

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 73. ประกอบ