ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2553

0

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2553

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น

คำสั่ง   ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1. นักมานุษยวิทยาคนแรกของโลกคือใคร

(1)       ฮีโรโดตัส         

(2) ทาซิตัส       

(3) คาร์ปินี       

(4) ทาเลส

ตอบ 1 หน้า 4 ในช่วงปี 484 – 426 ก่อนคริสตกาล ฮีโรโดตัส (Herodotus) ถือว่าเป็นนักประวัติศาสตร์คนสำคัญของกรีก ที่ได้ออกเดินทางไปยังประเทศอียิปต์ ปาเลสไตน์ บาบิโลน แม็คคาโดเนีย และตราช แล้วทำการจดบันทึกเรื่องราวของผู้คนที่ได้พบเห็น เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างชาวอียิปต์กับชาวกรีก เป็นต้น ซึ่งจากผลงานเหล่านี้เอง ที่ทำให้นักมานุษยวิทยาสังคมชาวอังกฤษได้ยกย่องเขาว่าเป็นนักมานุษยวิทยาคนแรกของโลก

2.         เปี้ยนโกฮูง คือใคร     

(1) เทวดาของชนเผ่าลีซอ

(2)       ผีใหญ่ของชนเผ่าเย้า  

(3) เทวดาของชนเผ่ากะเหรี่ยง            

(4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 1 ตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกันความเชื่อของการกำเนิดของมนุษย์คือ นิยายปรัมปราของชาวเขาเผ่าเย้า ซึ่งได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษพวกเขาว่าแต่เดิมนั้นมีเทวดาองค์หนึ่งชื่อเปี้ยนโกฮูง เป็นผู้สร้างโลกและสวรรค์  ซึ่งในการสร้างโลกนี้ก็ได้สร้างภูเขา ทะเล แม่น้ำลำคลอง หนองน้ำ ตลอดจนทำให้เกิดมีข้าวและไร่นา นอกจากนั้ก็ได้สร้างมนุษย์ผู้ชาย และผู้หญิง และอนุญาตให้สมสู่เป็นสามีภรรยากันได้ ต่อมาในวันที่ 8 เดือน 4 ของปีหนึ่ง ได้เกิดน้ำท่วมโลกเจ็ดวันเจ็ดคืน ผู้คนล้มตายจนเหลือเพียงหญิงชายคู่หนึ่งซึ่งเป็นพี่น้องกัน เทวดาจึงแปลงตนเป็นชายชราและบอกสองพี่น้องให้แต่งงานกันเพื่อสร้างมนุษย์ต่อไป

3.         ลุ่มแม่นํ้ากกเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมของชนเผ่าใด

(1) เชียงแสน   (2)โยนก          (3) ล้านนา       (4)ไทยใหญ่

ตอบ 3 หน้า 2 ประวัติสาสตร์ล้านนาโบราณ ในยุคเริ่มก่อตั้งชุมชนเจ้านครได้กล่าวถึงความสำคัญ ของลุ่มแม่น้ำกกว่า เป็นแหล่งกำเนิดแห่งแรกของอารยธรรมล้านนาที่ผู้คนสามารถควบคุมน้ำเพื่อการเกษตรแบบนาดำ จนสามารถผลิตอาหารได้มากเพียงพอที่จะส่งมอบให้ชนชั้นปกครอง ในรูปของการภาษีอากรได้ซึ่งบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาว่า มีขึ้นตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ 13 มาแล้ว

4.         ในโลกเรานี้เริ่มมีไพรเมตเกิดขึ้นราวกี่ล้านปีมาแล้ว

(1)       20 ล้านปี         (2) 35 ล้านปี   (3) 65 ล้านปี   (4) 75 ล้านปี

ตอบ 3 หน้า 17 ไพรเมต (Primate) อุบัติหรือเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกราว 65 ล้านปีมานล้ว เป็นสัตว์  เลี้ยงลูกด้วยนม มีเลือดอุ่น และมีกระดูกสันหลัง โดยสัตว์ในลำดับ (Order) นี้แบ่งออกได้เป็น

1.         ลำดับต่ำสุด ได้แก่ ลิงเลมูร์ ลิงทาร์เซีย            2. ลำดับสูง ได้แก่ ลิง ค่าง ชะนี และวานร(เช่น ชิมแปนซี กอริลลา และอุรังอุตัง) ซึ่งต่อมาก็วิวัฒนาการเป็นมนุษย์โบราณและสุดท้าย พัฒนาเป็นโฮโม เซเปียนส์ (Homo Sapiens) หรือมนุษย์ยุคปัจจุบันในที่สุด

5.         ผู้ที่ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของลิงกอริลลาอย่างจริงจังคือใคร

(1) เจน กูดเดล            (2)ไดแอนฟอสซี่           (3)ฟิลลิส ฮอลินาว       (4)บิรุท กอลดิกาส

ตอบ 2 หน้า 1872 – 73 นักมานุษยวิทยากายภาพที่ทำการศึกษาพฤติกรรมของไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์ ในสภาพธรรมชาติ ได้แก่ 1. ไดแอน ฟอสซี่ : ศึกษาพฤติกรรมของลิงกอริลลาในประเทศแองโกล่า

2.         เจน กูดเดล : ศึกษาพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีในประเทศยูกานดา

3.         ฟิลลิส ฮอลินาว : เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของลิงแลงเกอร์ในประเทศอินเดีย

4.         บิรุท กอลดิกาส-บรินดามอร์ : ศึกษาลิงอุรังอุตังในหมู่เกาะบอร์เนียว ลิงแบมบูน ในประเทศแอฟริกา และลิงมาคัสในตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น

6.         ระหว่างลิงอุรังอุตัง ชิมแปนซี ทาร์เซีย และชะนี ประเภทใดที่จัดอยู่ในกลุ่มไพรเมตลำดับที่ต่ำสุด

(1)       อุรังอุตัง           (2) ชิมแปนซี    (3) ทาร์เชีย      (4) ชะนี

ตรม 3  ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ

7.         กระดูกส่วนใดของมนุษย์ที่สามารถบอกได้ว่าเป็นเพศใด

(1) กระดูกทรวงอก      (2) กะโหลกศีรษะ       (3) กระดูกสะโพก       (4) กราม

ตอบ2  หน้า 24 เกณฑ์ที่จะชี้ว่าซากดึกดำบรรพ์ของมนุษย์โบราณเป็นเพศใดนั้น สามารถดูได้จากกระดูกสะโพก โดยกระดูกสะโพกของเพศหญิงจะมีโครงสร้างแบน กว้าง และอยู่ในตำแหน่งต่ำ เพื่อจะสามารถผายออกได้เมื่อตั้งครรภ์ ส่วนกระดูกสะโพกของเพศชายจะอยู่ในระดับสูงและแคบกว่ามาก

8.         ทาเลส มีความเชื่อว่ามนุษย์กำเนิดมาจากอะไร

(1)       จากน้ำ (2) จากพืช       (3) จากสัตว์เซลล์เดียว            (4) จากอาดัม และอีวา

ตอบ 1 หน้า 27 – 28 ทาเลส (Tales) กล่าวว่า สิ่งมีชีวิตมีจุดเริ่มต้นมาจากน้ำ” ซึ่งจากทัศนะนี้เอง แสดงให้เห็นว่า เขาเป็นคนแรกที่นำเสนอแนวคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์แทนการกล่าว ตามนิยายปรัมปรา ดังเช่นคนร่วมสมัยอื่น ๆ ที้ชี้นำว่าสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในโลก ล้วนได้รับการสร้างขึ้นจากอำนาจเหนือธรรมชาติแทบทั้งสิ้น

9.         หนังสือเล่มใดที่เป็นผลงานการเขียนของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน       

(1) Man as Man

(2)       Natural Selection    (3) On Origin of Species    (4) Principles of Evalution

ตอบ 3 หน้า 35 ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้เขียนสรุปข้อคิดเห็นในเรื่องการเลือกสรรตามธรรมชาติเบื้องต้น เมื่อปี ค.ศ. 1844 และต่อมาในปี ค.ศ. 1859 เขาจึงได้พิมพ์เป็นหนังสือชื่อ Or. Origin of Species ซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่นำชื่อเสียงก้องโลกให้แก่เขา และในปี ค.ศ. 1871 หนังสือชื่อ The Descent of Man ก็ได้รับการตีพิมพ์ตามมา

10.       ใครคือผู้ที่มีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกชีวิตในโลกสืบสายตระกูลมาจากอาดัมและอีวา

(1) ทาเลส        (2) เซนต์ ออกัสติน      (3) ยอร์จ คูเวียร           (4) ลูเครติอุส

ตอบ 2 หน้า 28 เซนต์ ออกัสติน อธิบายว่า มนุษย์ทุกชีวิตในโลกสืบสายตระกูลมาจากอาดัมและอีวา ซึ่งเป็นบรรพบุรุษคู่แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นเมื่อราว 6,000 ปีมาแล้ว

11. บุฟฟง คือใคร       

(1) ยอร์จ คูเวียร์

(2) ยอร์จ หลุยส์ เลอเคลร์        

(3) ชาร์ลส์ ดาร์วิน        

(4) อารีมัส ลีลส์

ตอบ 2 หน้า 30 ยอร์จ หลุยส์ เลอเคลร์ (Georges Louis Leclerc) หรือที่รู้จักกันในนาม บุฟฟง” ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับพลวัตของสรรพสิ่งว่า เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะมองสิ่งมีชีวิตทั้งมวลว่าเป็น กระบวนการของระบบที่มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ทุกสิ่งหาได้มีโครงสร้างทางกายภาพ ที่แน่นอนตายตัว

12.       หลักการ Uniformitarionism เป็นแนวความคิดของโคร

(1)       ชาร์ลส์ ดาร์วิน 

(2) ชาร์ลส์ ลีลล์           

(3) ยอร์จ คูเวียร           

(4) ฮีโรโดตัส

ตอบ 2 หน้า 33 ชาร์ลส์ ลีลล์ (Charles Lyll) เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ผู้ซึ่งเสนอหลักยูนิฟอร์ม (Uniformitarionism) ได้คัดด้านทฤษฎีภัยพิบัติของยอร์จ คูเวียร์ โดยกล่าวแย้งว่าชั้นหินของ โลกที่ก่อรูปมาเป็นดังเช่นทุกวันนี้ได้ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ เรื่อยมา

13.       ไดโนเสาร์ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกในยุคใด

(1) พรีแคมเบรียน        

(2)       ซีโนโซอิก         

(3) พาลิโฮโซอิก           

(4)       เมโสโซอิก

ตอบ 4 หน้า 63 ยุคเมโสโซอิก (ระหว่าง 225 – 65 ล้านปีมาแล้ว) เป็นยุคที่น้ำแข็งซึ่งปกคลุมโลก ได้ละลายลง ก่อให้เกิดการพังทลายของภูเขาในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยสิ่งมีชีวิต ที่เกิดขึ้นในช่วงแรก ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในขณะที่สัตว์เลื้อยคลานได้ครองอำนาจ เหนือโลก ต่อมาในช่วงกลางจึงมีนกเกิดขึ้น และช่วงสุดท้ายก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น คือ การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่

14.       ไพรเมต เกิดข็้นในโลกเป็นครั้งแรกในยุคใด

(1) พรีแคมเบรียน        (2)       ซีโนโซอิก         (3) พาลิโอโซอิก           (4)       เมโสโซอิก

ตอบ 2 หน้า 63. 69 ยุคซีโนโซอิก (ระหวาง 65 ล้านปี – 10,000 ปีมาแล้ว) มีสภาพทั่วไปเหมาะสำหรับ การดำรงชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำให้กล่าวกันว่า ยุคนี้เป็นยุคของสัตว์เลี้ยงลูกด้วนม” และมีสัตว์ในตระกูลไพรเมต (Primate) เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ได้แก่ ลิงลมและค่าง หรือที่เรียกว่า พรอสิเมียน (Prosimian) เมื่อราว 65 – 58 ล้านปีมาแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นยุคที่มีการเกิดขึ้น ของสัตว์ประเภทวานร (Ape) และวานรที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์เมื่อราว 25-5 ล้านปีมาแล้วด้วย

15.       ลิงกิบบอน มีแหล่งที่อยู่อาศัยอยู่ที่ใด

(1) เกาะบอร์เนียว       (2)       แอฟริกาใต้      (3) เกาะสุมาตรา         (4) เกาะมาดากัสก้า

ตอบ 3 หน้า 72 Hylobatidae เป็นสัตว์จำพวกชะนีที่ว่องไวผาดโผน มีความสูงไม่เกิน 3 ฟุต สามารถ ปีนป่ายห้อยโหนบนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อเวลาลุกขึ้นยืนนื้วของมันจะยาวจรดกับพื้นได้ และสามารถยืนบนสองเท้าได้เป็นระยะเวลานาน มีปริมาตรสมองราว 100 ลบ.ซม. โดยลิงเหล่านี้ เกิดขึ้นครั้งแรกราว 39 ล้านปีมาแล้ว ซึ่งได้แก่ ลิงกิบบอน ที่สามารถพบได้ในเกาะสุมาตรา

16.       ลิงอุรังอุตังบนเกาะบอร์เนียวได้รับความสนใจทำการศึกษาอย่างจริงจังโดยใคร

(1) เจน กูดเดล            (2)       บิรุท     (3) ไดแอน ฟอสซี่         (4) ยอร์จ คูเวียร์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ

17.       Coming of Age in Samoa เขียนดยใคร

(1) มาร์กาเรต มีด        (2)       ฟิลลิส ฮอลินาว           (3) ไดแอน ฟอสซี่         (4) โรเบิร์ท บรูม

ตอบ 1 หน้า 259291 นักมานุษยวิทยาสตรีชาวอเมริกันที่สร้างผลงานความฮือฮาให้กับวงวิชาการ สาขามานุษยวิทยาอย่างกว้างขวาง โดยวิธีการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา ได้แก่

1.         มาร์กาเรต มีด (Margaret Mead) ซึ่งได้ออกไปศึกษาชีวิตของเด็กสาวบนเกาะซามัว แถบทะเลใต้ และเสนอผลงานชื่อ Coming of Age in Samoa ในปี ค.ศ. 1928

2.         รูธ เบนเนดิกท์ (Ruth Benedict) ซึ่งได้ศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมของชาวอินเดียนแดง เผ่าพิวโบล ควาคิตอล และโดบู ในด้านบุคลิกภาพ และเสนอผลงานชื่อ Patterns of Cultures ในปี ค.ศ. 1934

18.       วัฒนธรรมใดคือวัฒนธรรมของโฮโม อีเรคตัส

(1) มูสเตอเรียน           (2) อาชูเลี่ยน   (3) โอดูแวน     (4) แม็กเดลิเนียน

ตอบ 2 หน้า 838695 วัฒนธรรมของโฮมินิดยุคโฮโม อีเรคตัส (มีชีวิตอยู่ในช่วง 700,000 ปีมาแล้ว) เรียกว่า วัฒนธรรมอาชูเลี่ยน (Acheulian) ซึ่งมีลักษณะสำคัญดังนี้ 1. มีการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ที่สำคัญ คือ เครื่องมือหินสำหรับลับหรือตัด ซึ่งแหล่งทำหินที่สำคัญ ก็คือ อาชูเลี่ยน 2. สามารถสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ล่าลัตว์ขนาดใหญ่ได้      3. อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 4. ริเริ่มใช้ ไฟ” เป็นครั้งแรก 5. เป็นกลุ่มแรกที่ริเริ่มการใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยใช้ ระบบสัญลักษณ์ด้านภาษาพูดเพื่อบ่งบอกถึงความต้องการและความรู้สึกของตน ฯลฯ

19.       เมืองใดคือเมืองที่เก่าแกที่สุดในโลก

(1) เตอโมเรียน            (2) โจวโขวเตี้ยน          (3) เยรูซาเลม  (4) เจอริโช

ตอบ 4 หน้า 91            เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก คือ เมืองเจอริโช อยู่ในประเทศจอร์แดน ปัจจุบันอยู่ในเขตยึดครองของอิสราเอล ซึ่งเมืองนี้สร้างขึ้นเมื่อ 10,500 บีมาแล้ว

20.       ปัจจุบันมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ในโลกเราประมาณกี่ล้านคน

(1) 3,500 ล้าน            (2) 4,000 ล้าน            (3) 4,500 ล้าน            (4) 5,000 ล้าน

ตอบ 4 หน้า 100 ปัจจุบันจะพบว่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกมีจำนวนกว่า 5,000 ล้านคน มีลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันออกไป ซึ่งเราอาจจำแนกความแตกต่างได้ดังนี้

1.         ชาติพันธุ์หรีอเชื้อชาติของมนุษย์ (Race)

2. ขนาดของรางกาย

3. กลุ่มเลือด

21.       ผู้ที่ค้นพบระบบ ABO เป็นคนแรก คือใคร

(1) ลินเน่          

(2) ชาร์ลส์ ดาร์วิน        

(3) โธมัส ฮักช์เล่ห์ 

(4) คาร์ล แลนด์สไตเนอร์

ตอบ 4 หน้า 109 ในบี ค.ศ. 1900 คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ได้ค้นพบการจัดจำแนก กลุ่มเลือดของมนุษย์ตามระบบ ABO (ABO System) ซึ่งถือเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับกัน อย่างแพร่หลายรวมทั้งประเทศไทยด้วย

22.       หลุยส์ เฮนรี่ มอร์แกน ให้ความสนใจศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมของชาวอินเดียนแดงเผ่าอะไร

(1) ออริกาโน    

(2) อิรอข่อย     

(3) โอดูแวน     

(4) อาชูเลส

ตอบ 2 หน้า 139 หลุยส์ เฮนรี่ มอร์แกน ได้ศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมของชาวอินเดียนแดงเผ่าอิรอข่อย โดยเน้นพิจารณาในแงการทำมาหาเลี้ยงชีพ โครงสร้างทางการเมือง ภาษา ครอบครัว ความเชื่อ และศาสนา ลีลาชีวิตที่อยู่ในครัวเรือน ศิลปะและสถาปัตยกรรม แสะการถือครองทรัพย์สิน

23.       ใครคือผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับตำนานของไทยอย่างละเอียด

(1) ชาร์ล ไคน์  

(2) ไมเคิล คาราแวน    

(3) อานันท์ กาญจนพันธุ์ 

(4) ชนัญ วงษ์วิภาค

ตอบ 3 หน้า 2 ดร.อาน้นห์ กาญจนพันธุ นักมานุษย์วิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษา เรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของไทยอย่างละเอียด และกล่าวว่าตำนานได้ให้ภาพความรู้ทาง ประวัติศาสตร์พื้นนเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำนานพระยาเจือง ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตำนานเมืองเงินยางเชียงแสน และตำนานจามเทวีวงศ์ ซึ่งตำนานพื้นเมืองเหล่านี้เขียนเป็น ภาษาบาลี ยกเว้นตำนานมูลศาสนาที่เขียนขึ้นเป็นภาษาไทยเหนือ (ไทยยวน)

24.       ดีเรก ฟรีแมน ได้ทำการศึกษาความเป็นอยู่ของชาวอีบานที่อาศัยอยู่บนเกาะอะไร

(1) ชามัว          (2) อบอร์ริจิน   (3) บอร์เนียว   (4) ซาราวัค

ตอบ 4 หน้า 160 ดีเรก ฟรีแมน ได้ทำการศึกษาความเป็นอยู่ของชนเผ่าอีบานที่อาศัยอยู่บนหมู่เกะ ซาราวัค ซึ่งเป็นสังคมที่มีการปลูกพืชไร่ด้วยการทำไร่เลื่อนลอยหรือการถางป่าแล้วเผาให้ที่ดิน แถบไหลเขาโล่งเตียน เพื่อใช้ในการเพาะปลูก

25.       โรนอลด์ แฟรงกินเบอร์ได้ทำการศึกษาที่ชุมชนใดในประเทศอังกฤษ

(1)       แอชตัน           (2) กลอสสอบ (3) ฮานูน         (4) นอร์โฟค

ตอบ 2 หน้า 161 โรนอลด์ แฟรงกินเบอร์ ได้ทำการศึกษาชุมชนกลอสสอบในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นสังคมเมืองอุตสาหกรรมเล็ก ๆ ที่ผลิตผ้าฝ้ายเป็นหลัก โดยนระหว่างปี ค.ศ. 1900 ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 อุตสาหกรรมผ้าผ่ายของเมืองนี้ก็ได้ถึงจุดขยายตัวสูงสุด

26.       อิกสู” คืออะไร        

(1) ชนเผ่าหนึ่งในแอฟริกาใต้

(2)       ซากดึกดำบรรพ์ของมนุษย์     (3) ที่อยู่อาศัยของชาวไซบีเรีย (4) วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน

ตอบ 3 หน้า 163 ที่อยูอาศัยชองชาวไซบีเรียและเอสกิโมนั้น มักจะสร้างด้วยนํ้าแฃ็งที่เรียกกันในหมู่เอสกิโมว่า อิกลู” ซึ่งลักษณะการสร้างที่พักอาศัยแบบนึ่เหมาะกับสภาพอากาศ ที่หนาวจัดเท่านั้น

27.       ชาวอินเดียนแดงเผ่าควาคิตอล มีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนแบบใด

(1)       กุลา    (2) พอทแลทช (3) อิกสู           (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 173351 ประเพณีหรือวัฒนธรรมพอทแลทชของอินเดียนแดงเผ่าควาคิตอล จะมีการ แลกเปลี่ยนด้วยการเชิญไปกินเลี้ยงและให้ของขวัญในงานวันพิเศษ โดยเฉพาะในวันที่มีการ เปลี่ยนแปลงสถานภาพของชีวิตหรือที่เรียกว่า พิธีผ่านภาวะ (Rites De Passage) เช่น วันเกิด วันเริ่มเข้าสู่วัยสาว วันแต่งงาน และวันตาย ซึ่งงานเลี้ยงจะกระทำขึ้นเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่และ ความร่ำรวยของเจ้าภาพ โดยหลังงานเลี้ยงจะมีการทำลายข้าวของ ภาชนะที่ใส่อาหาร หรือเครื่องครัว เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าภาพ ขณะเดียวกันแขกที่ได้รับเชิญไปในงานเลี้ยงก็ต้องเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยง เพื่อตอบแทนเจ้าภาพเดิม และทำลายข้าวของให้เท่ากับหรือมากกว่างานที่เคยได้รับเชิญไป

28.       เรื่องราวเกี่ยวกับนิยายปรัมปราของชาวเขาเผ่าเย้าที่ได้ยกมาให้เห็นในหนังสือ มานุษยวิทยาเบื้องต้น(AN 113) เป็นตัวอย่างที่ต้องการชี้ให้เห็นอะไร      

(1) ความเชื่อของชาวเขาเผ่าเย้า

(2)       การนับถือเทพเจ้า (3) ความเชื่อของการกำเนิดของมนุษย์     (4) วัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าเย้า

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

29.       ตำนานใดเป็นตำนานที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชนแต่ละกลุ่มของไทยเรา

(1) สุวรรณโคมคำ        (2) สิงหนวัติกุมาร        (3) เมืองเงินยางเชียงแสน       (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 2 ตำนานที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชนแต่ละกลุ่มของไทยเรา ได้แก่ ตำนานสุวรรณโคมคำ ตำนานสิงหนวัติกุมาร และตำนานเมืองเงินยางเชียงแสน ซึ่งเป็นตำนานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของชาวล้านนาโบราณที่กล่าวถึงความสำคัญของลุ่มแม่น้ำกก

30.       คนในสมัยโบราณมักจะทำการจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมของตนและความสัมพันธ์กับคนต่างกลุ่มในรูปแบบใด

(1) ตำนาน       (2) สารคดี       (3) พงศาวดาร (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 2 เมื่อคนตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นปึกแผ่นแล้วก็จะมีการจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในสังคมของตนเองและความสัมพันธ์กับชนต่างกลุ่มในรูปของตำนาน สารคดี และพงศาวดาร ซึ่งในกรณีของตำนานนั้นเป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่เป็นข้อเขียนที่เกิดมีขึ้นมาช้านานแล้ว

31.       ตำนานเหล่านี้ ตำนานใดที่ไม่ได้เขียนเป็นภาษาบาลี

(1) มูลศาสนา  

(2) จามเทวีวงศ์ 

(3) เมืองเงินยางเชียงแสน     

(4) พื้นเมืองเชียงใหม่

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 23. ประกอบ

32.       ข้อใดที่ถือว่าเป็นการเปิดโฉมหน้าของการศึกษาสาขาวิชามานุษยวิทยาของไทยอย่างแท้จริง

(1) ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่   

(2) ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

(3)       งานเขียนของศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน 

(4) พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน

ตอบ 4 หน้า 3-4 งานเขียนเรื่องราวของชนต่างชาติที่ได้รับความสนใจแพร่หลายที่สุด คือ พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ซึ่ง ทรงนิพนธ์ขึ้นเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปในระหว่างปี พ.ศ. 2449 – 2450 โดยพระองศ์ทรงเขียน เป็นพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล (สมเด็จหญิงน้อย) จำนวน 43 ฉบับ ทั้งนี้ถือว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นการเปิดโฉมหน้าของ การศึกษาสาขามานุษยวิทยาของไทยโดยแท้

33.       วิชามานุษยวิทยา มีขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับอะไร

(1) วิวัฒนาการของมนุษย์       

(2) ความแตกต่างระหว่างมนุษย์ยุคปัจจุบัน

(3)       ผลงานที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์           

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 6 – 7 วิชามานุษยวิทยา (Anthropology) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ ในทุกแง่ทุกมุม โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 1. การศึกษาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ ได้แก่ การวิวัฒนาการของมนุษย์ และความแตกต่างระหว่างมนุษย์ยุคปัจจุบัน 2. การศึกษาผลงาน ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์

34.       แนวการศึกษาแบบ ชีววัฒนธรรม” จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์เกี่ยวกับอะไร

(1) วิวัฒนาการทางชีวภาพ      (2) วิวัฒนาการของสิ่งแวดล้อม

(3)       วิวัฒนาการของวัฒนธรรม       (4) การวิวัฒนาการของมนุษย์-สิ่งแวดล้อม-วัฒนธรรม

ตอบ หน้า 1315 แนวการศึกษาแบบ ชีววัฒนธรรม” (Biocultural Approach) ของนักมานุษยวิทยา จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ระหว่างการวิวัฒนาการทางชีวภาพของ มนุษย์-สิ่งแวดล้อม-วัฒนธรรม ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของมนุษย์ อย่างสมบูรณ์

35.       ศิลปะ จำแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้กี่ประเภท

(1) 3 ประเภท  (2) 4 ปรเภ๓ท (3) 5 ประเภท  (4) 6 ประเภท

ตอบ. 1 หน้า 245 ผลงานทางด้านศิลปะ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ศิลปกรรม (การปั้น กราฟิก พลาสติก งานไม้ และงานวัตถุอื่น ๆ) 2. ศิลปะทางด้านภาษา 3. ศิลปะการแสดง

36.       ลักษณะของอะไรที่ใช้ในการสื่อความหมายต่อกัน ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทำให้การดำเนินชีวิต ในสังคมบรรลุผล

(1) ศิลปกรรม  (2) ภาษา         (3) ศิลปะการแสดง     (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 248 ภาษา คือ สัญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างมีระบบโดยสมาชิกของคนในสังคม เพื่อใช้ในการสื่อความหมายต่อกัน โดยภาษาก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และทำให้การดำเนินชีวิต ในสังคมบรรลุผล นอกจากนี้ภาษายังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยอีกด้วย

37.       พีระมิดของชาวอียิปต์โบราณมีลักษณะคล้ายคลึงกับพีระมิดของชนเผ่าอะไร

(1) อบอร์ริจิน   (2) แอชเทค     (3) ซามัว          (4) อิรอข่อย

ตอบ 2 หน้า ใ40, (คำบรรยาย) นักวิชาการสาขาวัฒนธรรมกลุ่มหนึ่งมองว่า รูปแบบวัฒนธรรมที่ ปรากฏขึ้นเป็นผลมาจากการแพร่กระจายมาจากสังคมอื่น (Diffusionism) โดยได้มุ่งศึกษา เรื่องการกระจายวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปยังสังคมอีกแห่งหนึ่ง และมีการสันนิษฐานว่า การสร้างพีระมิดซองชาวมายาและชาวแอซเทคไนทวีปอเมริกาใต้น่าจะเป็นผลมาจากการกระจาย วัฒนธรรมไปจากชาวอียิปต์โบราณ เนื่องจากพีระมิดของชาวอียิปต์โบราณมีลักษณะคล้ายคลึง กับพีระมิดของชาวมายาและชาวแอซเทคนั่นเอง

38.       ใครคือผู้ที่สอนให้ลูกศิษย์ทำหน้าที่เสมือน กล้องถ่ายรูป

(1) ฟรานช์ โบแอส (2) เอ็ดเวอร์ด ไทเลอร์        (3) อัลเฟรด เรดคลิฟ-บราวน์ (4) รูธ เบนเนดิกท์

ตอบ 1 หน้า 256 – 257 ฟรานช์ โบแอส (Franz Boas) นักมานุษยวิทยาชาวเยอรมัน ได้เรียกร้อง ให้นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมทำหน้าที่เป็นเพียง นักชาติพันธุ์วรรณา” โดยให้ความสนใจ ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยเพี่อนำไปใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม และขณะที่ เขาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์สอนวิชามานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เขาก็ได้ พรํ่าสอนลูกศิษย์ให้ทำหน้าที่เสมือนเป็น กล้องถ่ายรูป” ในการจับภาพวัฒนธรรมของสังคม แต่ละสังคมด้วย

39.       นักมานุษยวิทยาท่านหนึ่งได้สอนให้ลูกศิษย์ทำหน้าที่เสมือน กล้องถ่ายรูป” เพื่อเหตุผลอะไร

(1)       เก็บภาพต่าง ๆ ไว้ดูในอนาคต            (2) เพื่อจับภาพวัฒนธรรมของสังคม

(3) เพื่อประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล        (4) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำงานในภาคสนาม

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 38. ประกอบ

40.       อัลเฟรด เรดคลิฟ-บราวน์มีความสนใจในด้านใดอย่างมาก   

(1) โครงสร้างของวัฒนธรรม

(2)       โครงสร้างของการพัฒนาชนบท

(3) โครงสร้างการบริหารงาน

(4) โครงสร้างทางสังคม

ตอบ 4 หน้า 258 – 259 อัลเฟรด เรดคลิฟ-บราวน์ (Alfred R. Radcliffe-Brown) เรียกตัวเองว่า เป็นนักทฤษฎีหน้าที่ประโยชน์นิยม แต่ความสนใจของเขายังได้เน้นถึงความสำคัญของ โครงสร้างทางสังคม” ควบคู่ไปด้วย ดังนั้นเขาจึงได้รับการยอมรับในนามของผู้ก่อตั้งทฤษฎี โครงสร้าง-หน้าที่ประโยชน์นิยม (Structural-Functionalism)

41.       หนังสือ Patterns of Culture เป็นการเขียนเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมใด

(1) เผ่าพิวโบล 

(2) เผ่าโดบู      

(3) เผ่าควาคิตอล        

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 17. ประกอบ

42.       ชนเผ่านานดี มีลักษณะการปกครองเป็นแบบใด

(1) ปกครองโดยกลุ่มคนที่มีอายุใกล้เคียงกัน  

(2) ปกครองโดยสภาหมูบ้าน

(3)       ปกครองโดยระบบวิถีประชา  

(4) ปกครองโดยระบบพ่อ-ลูก

ตอบ 1 หน้า 216352 ชนเผ่านานดี มาไซ และคิคูยู อาศัยอยู่ในแถบแอฟริกาตะวันออก มีการปกครอง ที่ไมอาศัยสายตระกูลหรือเครือญาติเป็นหลัก แต่จะเป็นเผ่าที่ปกครองโดยคนที่อยู่ในกลุ่ม อายุเดียวกัน (Age-Group) ซึ่งได้แก่ ผู้ชายที่ผ่านพิธีกรรมอันเป็นขั้นตอนของความเป็นผูใหญร่วมกัน โดยสมาชิกในกลุ่มนี้จะมีสถานภาพและตำแหน่งคล้ายคลึงกันจวบจนแก่เฒ่า เช่น เป็นนักรบในเวลาเดียวกัน หรือมีครอบครัวในระยะเวลาเดียวกัน เป็นต้น

43.       ตามความเชื่อของชนเผ่าเย้า คนเรามีขวัญในร่างกายรวมทั้งหมดกี่ขวัญ

(1)       3 ขวัญ 

(2) 5 ขวัญ       

(3) 11 ขวัญ     

(4) 15 ขวัญ

ตอบ 3 หน้า 224 พวกเย้ามีความเชื่อว่าในร่างกายคนเรานั้นมีขวัญ (ภาษาเย้าเรียกว่า ววน)อยู่ทั้งหมด 11 ขวัญ โดยอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ ดาว ววน (หัว),หงาน ววน (ตา)หยี ววน (หู)ปี ววน (จมูก)หาว ว่วน (ปาก)เก้ง ววน (คอ),ป๋อ ววน (บ่า)สาว ว่วน (แขน)ซัง ววน (อก)ตู๋ ววน (ท้อง)จั้ว ววน (เท้า)

44.       ผู้หญิงชาวอะไรที่ได้รับการยอมรับให้มีสามีได้หลายคน

(1)       ทิเบต   (2) โตดา          (3) นายาร์        (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 197 – 198352 ครอบครัวประเภทหลายผัวมากเมีย (Polygamy) เป็นการสมรสที่สังคม ยอมให้ชายหรือหญิงมีคู่สมรสได้หลายคนในเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ

1.         ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคนหรือพหุภรรยา (Polygyny) เช่น ในสังคมที่นับถือศาสนาอิสลาม

2.         ผู้หญิงมีสามีได้หลายคนหรือพหุสามี (Polyandry) เช่น ชาวทิเบต ชาวโตดา และชาวนายาร์ เป็นต้น

45.       ออโตโซมของมนุษย้มีจำนวนทั้งสิ้นเท่าใด

(1) 22  (2) 23  (3) 44  (4) 46

ตอบ 1 หน้า 49 โครโมโซมของมนุษย์มีจำนวนทั้งสิ้น 46 ตัว หรือ 23 คู่ โดยในโซมาติกเซลล์(Somatic Cells) จะมีโครโมโซม 2 ประเภท คือ โครโมโซมจำนวน 22 คู (44 เซลล์) เรียกว่า ออโตโซม (Autosomes) ส่วนโครโมโซมคู่ที่ 23 เรียกว่า โครโมโซมทางเพศ (Sex Chromosomes) ซึ่งในเพศหญิงจะใช้อักษรแทนว่า XX ส่วนในเพศชายจะใช้อักษรแทนว่า XY

46.       ข้อใดต่อไปนี้เป็นผลมาจากการปฏิสนธิ

(1) นิวเคลียส   (2) โปรโตตัว    (3) ไซโกต        (4) ไพรเมต

ตอบ.3 หน้า 53 ไซโกต (Zygote) คือ เซลล์ใหม่ที่เกิดจากการปฏิสนธิขึ้นภายในสภาวะปกติ

โดยโครโมโซมของฝ่ายพ่อจะผสมกับของฝ่ายแม่แล้วเกิดเป็นเซลล์ใหม่ขึ้นมา เซลล์ใหม่นี้ จึงเป็นที่รวมคุณลักษณะทางพันธุกรรมจากฝ่ายพ่อครึ่งหนึ่งบวกกับฝ่ายแม่ครึ่งหนึ่ง จากนั้น เซลล์ไซโกตก็จะแบ่งตัวแบบไมโตซิสเพื่อทวีจำนวนเซลล์ให้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นทารกต่อไป

47.       ผู้ที่ค้นพบกฎแห่งพันธุกรรมท่านแรกคือใคร

(1) ชาร์ลส์ ดาร์วิน        (2)       ทาเลส (3)       เมนเดล            (4) ฟรานช์ โบแอส

ตอบ3 หน้า 57 – 60 เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) เกิดที่หมูบ้านซิเลชียน ประเทศออสเตรีย มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1822 – 1884 ถ้านับถึงปัจจุบัน (ปี ค.ศ. 2010) เขาจะมีอายุราว 188 ปี ทั้งนี้เมนเดลเป็นผู้ค้นพบกฎแห่งพันธุกรรมเป็นคนแรก ซึ่งภายหลังจากที่ได้ทำการค้นคว้า ทดลองเป็นเวลานานถึง 8 ปี เขาก็ได้เขียนรายงานการวิจัยและนำเสนอในที่ประชุมของ Natural History Society of Brunn ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1865 แต่ไม่มีผู้ใดให้ความสนใจในงานชิ้นนี้เลย

48.       ในยุคใดที่น้ำแข็งที่ปกคลุมโลกได้ละลายลง และเกิดการพังทลายของภูเขาในทวีปยุโรป

(1) พรีเคมเบรียน         (2)       พาลิโอโซอิก     (3)       ซีโนโซอิก         (4) เมโสโซอิก

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 13. ประกอบ

49.       มีลักษณะหางสัน ฟันกรามเล็ก ขนาดเท่ากับสุนัข คือลักษณะของลิงประเภทใด

(1) ลิงทาร์เชีย  (2) ลิงเลมูร์      (3) ลิงโลกใหม่ (4) ลิงโลกเก่า

ตอบ 4 หน้า 71 – 72 ไพรเมตแอนโทรปอยดี (Sub-order : Anthropoidae) จำแนกออกเป็น 3 วงศ์ใหญ่ (Super-family) ดังนี้ 1. ลิงโลกเก่า ซึ่งมีลักษณะหางสั้น มีฟันกรามเล็ก ๆ สองซึ่อยู่ข้างขากรรไกรแต่ละข้าง และมีขนาดใหญ่เท่ากับสุนัข ได้แก่ ลิงบาบูน

2.         ลิงโลกใหม่ ซึ่งมีลักษณะขนปุกปุย มีขนาดเล็กจนเกือบถึง 3 ฟุต หากินนเวลากลางคืน และอยู่รวมกันเป็นครอบครัวกลุ่มเล็ก ๆ ได้แก่ ลิงแมงมุม ลิงดูกูลิส

3.         โฮมินอยดี ซึ่งเป็นวงศ์ใหญ่ที่จะวิวัฒนาการต่อไปเป็นสายพันธุ์ของมนุษย์

50.       มนุษย์ใดที่สามารถควบคุมการใช้ไฟได้ ทำเครื่องปั้นดินเผาได้

(1) นีแอนเดอร์ธอลส์    (2) โครมันยอง (3) สไตน์แฮม  (4) สวอนสโคมบ์

ตอบ 2 หน้า 90 มนุษย์โครมันยอง (Cro-magnon) มีชีวิตอยู่ในระหว่างครึ่งหลังของยุคน้ำแข็ง รุ่นสุดท้ายที่มีอากาศอบอุ่นและหนาวสลับกันไป โดยพวกเขาสามารถควบคุมการใช้ไฟได้ ทำเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยไม้ กระดูก และเขาสัตว์ได้กว่า 100 ชนิด อีกทั้งสามารถปั้นรูปและ ทำเครื่องปั้นดินเผาได้ นอกจากนี้พวกเขายังสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น วิธีการล่าสัตว์ ศิลปะ และพิธีกรรม ซึ่งทราบได้จากงานแกะสลัก ภาพวาดตามฝาผนัง และมีพิธีฝังศพ เป็นต้น

51.       การแบ่งมนุษยชาติด้วยลักษณะตามธรรมชาติที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนคืออะไร

(1) วิชามานุษยวิทยา   

(2) ลักษณะมนุษย์เบื้องต้น     

(3) ชาติพันธุ์ (สีผิว)      

(4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 102 – 103 นักมานุษยวิทยา กล่าวว่า ชาติพันธุ์หรือเชื้อชาติ (The race of man)คือ การแบ่งมนุษยชาติ โดยอาลัยลักษณะตามธรรมชาติที่สามารถมองเห็นได้ชัด ลักษณะที่แตกต่างกันนี้สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานโดยผ่านทางพันธุ์กรรม

52.       กลุ่มเลือดใดที่ผู้หญิงญี่ปุ่นส่วนใหญ่พึงพอใจที่สุด

(1)       A       

(2) B  

(3) AB         

(4) O

ตอบ 1 (คำบรรยาย) คนญี่ปุ่นจะตระหนักถึงเรื่องของกลุ่มเลือดเสมอ เมื่อเจอกันก็จะถามว่ากลุ่มเลือดอะไร โดยคนญี่ปุ่นมักเชื่อว่าคนในกลุ่มเลือด ดีที่สุดและฉลาดที่สุด ซึ่งความเชื่อเรื่องกลุ่มเลือดกับบุคลิกของคนในทัศนะของคนญี่ปุ่นนั้น มีดังนี้

1.         กลุ่มเลือด เป็นคนจริงจัง ขยัน พึ่งพาได้ คิดก่อนพูด (ผู้หญิงญี่ปุ่นส่วนใหญ่พึงพอใจที่สุด)

2.         กลุ่มเลือด เป็นคนเห็นแกตัว เอาแต่ใจตัวเอง แปลก ๆ มีอัตราการหย่าร้างสูง (ผู้หญิงญี่ปุ่นเกลียดที่สุด) 

3. กลุ่มเลือด AB เป็นคนมีเหตุผล ใจเย็น

4.         กลุ่มเลือด O เป็นคนเอื้ออาทร รักจริง มีฐานะการเงินดี

53.       มานุษยวิทยาวัฒนธรรม มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับข้อใด 

(1) วิชาชาติพันธุ์วรรณา

(2)       วิชาชาติพันธุ์วิทยา      

(3) มองวัฒนธรรมทุกอย่างทั้งหมดเป็นภาพรวม         

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 118136 การศึกษาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน จะใช้วิธีการคือมองวัฒนธรรมทุกอย่างทั้งหมดเป็นภาพรวม (Holistic Approach) และต้องเข้าไปเก็บข้อมูล ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ซึ่งในการศึกษาวิจัยนั้น ทำได้ 2 กรณี คือ 1. ใช้วิชาชาติพันธุ์วรรณา (Ethnography) คือ การศึกษาสังคมวัฒนธรรมของแต่ละสังคม 2. ใช้วิชาชาติพันธุ์วิทยา (Ethnology) คือ การศึกษาสังคมและวัฒนธรรม ของชนกลุ่มต่าง ๆ แล้วนำมาเปรียบเทียบ เพื่อหาแบบแผนและกฎของวัฒนธรรม

54.       มานุษยวิทยาสังคม มีจุดเริ่มแรกมาจากใคร

(1)       ออกัส ค้องท์    (2) อีมิล เดอร์ไคม์        (3) อัลเฟรด เรดคลิฟ-บราวน์   (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 118120 การศึกษาสาขามานุษยวิทยาสังคม ที่มีเป้าหมายหลักคือ การศึกษาเกี่ยวกับ สังคม” (Society) มีจุดกำเนิดหรือได้นำเอาความคิดพื้นฐานเริ่มแรกมาจากนักปรัชญา ชาวฝรั่งเศสชื่อ ออกัส ค้องท์ (August Comte) และเฮอร์เบอร์ท สเปนเซอร์ (Herbert Spencer) ชาวอังกฤษ

55.       วิชาชาติพันธุวรรณา เป็นวิชาที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับอะไร

(1)       สังคมวัฒนธรรมของชนกลุ่มต่าง ๆ และนำมาเปรียบเทียบ

(2.) ความสัมพันธุ์ในสังคม      (3) สังคมวัฒนธรรมของแต่ละสังคม   (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 53. ประกอบ

56.       เหมืองถ่านหินในอังกฤษที่ทำการขุดเป็นครั้งแรกชื่อเหมืองอะไร

(1)       แอชตัน            (2) แมนตัส      (3) กลอสสอบ (4) คาริบู

ตอบ 2 หน้า 154 เมืองแอชตัน มีที่ตั้งอยู่บริเวณเวสต์ไรดิง ในมณฑลยอร์คเชีย ประเทศอังกฤษถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีการผลิตถ่านหินเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหมืองถ่านหินที่ทำการขุด เป็นครั้งแรก (ในปี ค.ศ. 1868) มีชื่อว่า แมนตัส” ทั้งนี้การทำเหมืองถ่านหินทำให้ประชากร เมืองแอชตันทวีจำนวนสูงขึ้นจากเดิม นันคือ ขยายตัวขึ้นจาก 600 – 700 คนในปี ด.ศ. 1851 มาเป็น 13,925 คน ในปี ศ.ศ. 1951

57.       ชาร์ลล์ ดาร์วิน ไค้ทำการศึกษาชีวิตของนกกระจาบที่บริเวณใด

(1)       หลังบ้านของเขาในอังกฤษ      (2) หมู่เกาะซามัว

(3)       หมู่เกาะกาลาปาโกส   (4) บนเริอ H.M.S. Beagle

ตอบ 3 หน้า 35 ชาร์ลส๎ ดาร์วิน (Charles Darwin) ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบนกกระจาบ 13 ชนิด ที่อาศัยอยู่บนเกาะต่าง ๆ ในหมู่เกาะกาลาปาโกส ซึ่งจากการเปรียบเทียบก็พบว่า นกดังกล่าว มีความแตกต่างกันทั้ง ๆ ที่สภาพแวดล้อมของแต่ละเกาะไมได้แตกต่างกันทั้งทางด้าน ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ

58.       สารทางชีวภาพหลักที่สำคัญที่สุดของเซลล์คือสารอะไร

(1) คาร์โบไฮเดรต        (2) ไขมัน          (3) กรดนิวคลิอิก         (4) โปรตีน

ตอบ 4 หน้า 49 เซลล์ประกอบด้วยสารทางชีวภาพหลัก 4 ชนิด คือ

1.         คาร์โบ ไฮเดรต (Carbohydrates)       2.ไขมัน (Lipid)

3.         กรดนิวคลิอิก (Nucleic Acids) 4. โปรตีน (Proteins) (สำคัญที่สุด)

59.       ข้อใดต่อไปนี้ที่อยู่ในวงศ์โฮมินอยดิ

(1) Hylobatidae          (2) Pongidae     (3) Hominidae  (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 72 – 73 วงศ์ใหญ่โฮมินอยดิ (Super-family : Hominoidae) จำแนกออกเป็น 3 วงศ์ (Family) คือ 1. Hylobatidac เป็นสัตว์จำพวกชะนีที่ว่องไวผาดโผน สามารถปีนป่ายห้อยโหน บนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีความสูงไมเกิน 3 ฟุต 2. Pongidae ซึ่งอาจเรียกว่า เอปหรือวานร เป็นลิงชั้นสูงสุด ได้แก่ ชิมแปนซี กอริลลา และอุรังอุตัง 3. Hominidae ถือเป็นวงศ์ที่วิวัฒนาการมาเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์โบราณและจะเป็นมนุษย์ปัจจุบัน

60.       ตัวอย่างของ วัฒนธรรม” คือข้อใดตอไปนี้

(1) ชิมแปนซีใช้ไม้แหย่รังปลวก           (2) อุรังอุตังสอนลูกปีนต้นไม้

(3) กอริลลาสร้างรังสำหรับหลับนอน  (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 7 เราเรียกสิ่งที่มนุษย์คิดค้นและทำขึ้นว่า วัฒนธรรม” (Culture) ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็น ผลผลิตรูปธรรมและผลงานทางนามธรรมที่มนุษย์สร้างและผลิตขึ้น ตลอดจนแต่งเติมเสริมต่อ สิ่งที่เป็นธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์

61.       ลัทธิที่มีความเชื่อในวิญญาณของเหล่าบรรพบุรุษ คือลัทธิใด

(1) Animism       

(2) Totemism    

(3) Shamanism 

(4) Spiritonism

ตอบ 2 หน้า 236357 ลัทธิความเชื่อตัวแทนบรรพบุรุษ (Totemism) เชื่อว่า สายตระกูลหนึ่งจะมีความลัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น ตระกูลช้องนางจะมีไม้ยาง เป็นโทเท็ม (ตัวแทนบรรพบุรุษ) เพราะเชื่อกันว่าวิญญาณของเหล่าบรรพบุรุษตระกูลช้องนาง จะสิงสถิตอยู่ในต้นไม้นั้น

62.       ผีเรือนของชาวเขาเผ่าเย้า คือผีอะไร

(1) ฟามซิ้ง       

(2) จุ๊ซ้งเมี่ยน   

(3) สามดาว     

(4) เมี่ยนเตีย

ตอบ 4 หน้า 223 ผีเรือนหรือผีบรรพบุรุษที่พวกเย้านับถือนั้นภาษาเย้าเรียกว่า เมี่ยนเตีย” นอกจากนี้ ยังมีผีอีกจำพวกหนึ่งที่พวกเย้าถือว่ามีความสำคัญสูงสุดคือ ผีใหญ่ หรือ จุ๊ซ้งเมี่ยน” ซึ่งมี ทั้งหมด 18 ตน มีอำนาจลดหลั่นกัน แต่มีอยู 3 ตนที่พวกเย้าถือว่ามีอำนาจสูงสุดคือ ฟามซิ้ง หรือสามดาว (สามดาว)

63.       ชาวเขาเผ่าเย้าส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไร

(1) คริสต์ศาสนา          

(2) ศาสนาพุทธ           

(3) ลัทธิหมอผี 

(4) ลัทธิขงจื๊อ

ตอบ 3 หน้า 222, .228 – 229 ชาวเขาเผ่าเย้าและชาวเขาเผ่าอื่น ๆ ไม่มีศาสนาใด ๆ เป็นเครื่อง

ยึดเหนี่ยวจิตใจ หากแต่ยึดถือในสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือธรรมชาติ เช่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูตผีปีศาจ และดวงวิญญาณต่าง ๆ โดยจะมีหมอผีเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมหรือเป็นผู้นำทางความเชื่อถือ ของพวกเย้าทุกคนนับตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้นพวกเย้าส่วนใหญ่จึงนับถือลัทธิหมอผี

64.       เรื่องของคนทรงของเกาหลีในสมัยก่อนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีอะไร

(1) ภูตผี           (2) สายตระกูล            (3) ประเพณีเกี่ยวกับบ้านและครอบครัว (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 231 – 232 การศึกษาเรื่อง คนทรง” หรือที่ชาวเกาหลีเรียกว่า มูดัง” ซึ่งถือเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาดั้งเดิมของคนเมืองโสมมาแต่ครั้งอดีตกาลนั้น อาจจะทำให้ผู้ศึกษา เข้าใจถึงความเชื่อและขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เรื่องภูตผี สายตระกูล ประเพณีเกี่ยวกับบ้านและครอบครัว ฯลฯ ของคนเกาหลีได้ดียิ่งขึ้น

65.       ลัทธิใดต่อไปนี้ที่ถือเป็นหลักคำสอนของลัทธิความเชื่อพื้นบ้าน (Little Tradition)

(1) ลัทธิการถือผี          (2) ลัทธิที่เชื่ออำนาจลึกลับ

(3) ลัทธิความเชื่อตัวแทนบรรพบุรุษ    (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 229 – 231235 – 236 ลัทธิความเชื่อพื้นบ้าน (Little Tradition) มีประเด็นสำคัญ ที่ใช้เป็นแนวทางการศึกษา ดังนี้ 1. บุคคลที่เป็นผู้นำและผู้ทำหน้าที่ทางด้านพิธีกรรม ได้แก่ พอมดแม่มด (Witch) หมอผี (Spirit Doctor) คนทรง (Shaman) 2. หลักคำสอน ได้แก่ ลัทธิการถือผีและวิญญาณ ลัทธิที่เชื่ออำนาจลึกลับ ลัทธิความเชื่อตัวแทนบรรพบุรุษ

66.       ข้อใดต่อไปนี้คือองค์ประกอบของศาสนา

(1)       ระบบความเชื่อและการปฏิบัติ            (2) กลุ่มคน

(3) ปรากฏการณ์ที่มีอำนาจนอกเหนือธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์        (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 236 – 237 องค์ประกอบของศาสนา คือ 1. ระบบความเชื่อและการปฏิบัติ

2.         กลุ่มคน 3. ปรากฏการณ์ที่มีอำนาจนอกเหนือธรรมชาติและศักดิ์สิทธิ์

67.       แนวทางใดที่เป็นแนวทางในการศึกษาศาสนา

(1)       ศาสนาเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ตนเชื่อ

(2)       ศาสนาเป็นเรื่องของพฤติกรรมของคน โดยใช้ศาสนาเพื่อประโยชน์ของตนเอง

(3)       ศาสนาเป็นเรื่องของพิธีกรรมและศวามเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดึ๋สิทธิ์

(4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 239 – 240 แนวทางในการศึกษาศาสนาแบงออกเป็น 3 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ

1.         ศาสนาเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลในสังคมที่จะะประพฤติและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเชื่อถือ

2.         ศาสนาเป็นเรื่องของพฤติกรรมของคน โดยอาจใช้ศาสนาเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมของตนเอง

3.         ศาสนาเป็นเรื่องของพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิและสิ่งนอกเหนือธรรมชาติ

68.       ก่อนที่จะมีการตรากฎหมายขึ้นใช้ สังคมสามารถอยู่รวมกันได้ด้วยความเป็นสุขเพราะมีอะไร เป็นสิ่งกำหนดวิถีการดำเนินชีวิตของคน

(1) พระมหากษัตริย์     (2) เทพเจ้า      (3) สถานภาพและบทบาท (4) ศาสนา

ตอบ4 หน้า 241 ในสังคมที่ปราศจากกฎหมายหรือก่อนที่จะมีการตรากฎหมายขึ้นใช้นั้น ศาสนาจะทำหน้าทีกำหนดวิถีการดำเนินชีวิตที่ทำให้คนประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้อยูร่วมกันในสังคม ด้วยความเป็นสุข ซึ่งศาสนาได้ทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันแบบสมัครใจ อีกทั้งได้กำหนดค่านิยม และให้แนวทางแก่คนในสังคมในการทำหรือไมทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และยังเป็นวัฒนธรรมที่ใช้ อบรมสั่งสอนให้แกคนรุ่นหลังอีกด้วย

69.       พงศาวดาร เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

(1)       เล่าพรรณนาความบรรยายถึงเรื่องราวในอดีต

(2)       เรื่องของบุคคลและสังคมที่มีเนื้อหาทางประวัติศาสตร์แฝงอยู่มาก

(3)       เล่าถึงลักษณะของสัตว์หรือบุคคลประเภทพิเศษ เล่าเพื่อให้เกิดความบันเทิง

(4)       คำพูดสั้น ๆ กินความหมายกว้าง อาจเป็นคติสอนใจ

ตอบ 2 หน้า 246 ศิลปะทางด้านภาษา ได้แก่

1.         นิยายปรัมปรา เป็นเรื่องเล่าประเภทพรรณนาความ ซึ่งบรรยายถึงเรื่องราวในอดีตกาล นับตั้งแต่แรกเริ่มหรือก่อนกำเนิดโลกจนถึงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

2.         พงศาวดาร เป็นเรื่องราวของบุคคลและสังคมซึ่งมีเนื้อหาสาระทางประวัติศาสตร์แฝงอยู่มาก

3.         นิทานชาวบ้าน เป็นเรื่องเล่าที่บรรยายถึงลักษณะของสัตว์หรือบุคคลประเภทพิเศษ

ซึ่งเล่าเพื่อให้เกิดความบันเทิง บางครั้งเป็นการให้การศึกษาแกอนุชนและคนทั่วไปด้วย เพราะเป็นเรื่องราวที่ทำให้พลังทางจิตใจเกิดขึ้นและแฝงไว้ด้วยศีลธรรมจรรยา

4.         สุภาษิต เป็นคำพูดสั้น ๆ ที่กินความหมายกว้างขวาง ซึ่งอาจเป็นคติสอนใจและเป็นค่านิยม ของสังคมด้วย ฯลฯ

70.       ศิลปะแบบจำลอง ศิลปะตกแต่ง และศิลปะนามธรรม จัดเป็นงานของศิลปะด้านใด

(1)       ศิลปกรรม        (2) ศิลปะทางด้านภาษา (3) ศิลปะด้านการร้อง         (4) สไตล์และลีลา

ตอบ 4 หน้า 247 – 248 สไตล์และลีลาของงานศิลปะ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.         ศิลปะแบบจำลอง คือ การจำลองสิ่งที่เป็นของจริงออกมา ซึ่งมักจะหมายถึง รูปถ่าย หรือศิลปะที่เป็นแบบธรรมชาติ

2.         ศิลปะตกแต่ง คือ งานที่ผู้สร้างได้ต่อเติมเสริมแต่งให้มีลักษณะต่างไปจากธรรมชาติ เช่น ภาพการ์ตูน แบบโฆษณา หรือภาพแลเงา

3.         ศิลปะนามธรรม คือ ศิลปะที่ผลิตขึ้นแทนความคิดหรือความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การใช้สี ลายเส้น หรือรูปแบบ

71.       ลักษณะสำคัญของไพรเมต คืออะไร

(1) เลือดอุ่น     

(2)       มีกระดูกสันหลัง          

(3) เลี้ยงลูกด้วยนม     

(4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 4.         ประกอบ

72.       ลิงโลกเก่า ลิงโลกใหม่ และโฮมินอยดี จัดอยู่ในไพรเมตลำดับย่อยใด

(1) พรอสิมี       

(2)       แอนโทรปอยดี 

(3)       พองจิดี            

(4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 49. ประกอบ

73.       ชิมแปนซี กอริลลา อุรังอุตัง จัดเป็นสัตว์ในวงศ์ (Family) ใด

(1) Hylobatidae          

(2)       Pongidae 

(3)       Hominidae       

(4)       Homo

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 59. ประกอบ

74.       ในทวีปใดที่ไมมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของโฮโม อีเรคตัส

(1) เอเชีย         (2) ยุโรป          (3) อเมริกา      (4) แอฟริกา

ตอบ 3 หน้า 84 – 85 มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ชองสกุลโฮโม อีเรคตัส ในทวีปเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา แต่ไมพบในทวีปอเมริกาและออสเตรเลีย ซึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบนั้นได้แก่ ซากกระดูกของมนุษย์ชวา มนุษย์บักกิ่ง และมนุษย์ไฮเดลเบอร์ก

75.       ชากกระดูกของมนุษย์ชวา มนุษย์ปักกิ่ง มนุษย์ไฮเดลเบอร์ก จัดเป็นซากดึกดำบรรพ์ของสกุลใด

(1) โฮโม อีเรคตัส         (2) โฮโม เซเปียนส์       (3) โฮโม ฮาบิลิส (4) โฮโม เซเปียนส์

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 74. ประกอบ

76.       สังคมกรณ์ เป็นวิธีการใดของมนุษย์

(1) ช่วยมนุษย์ให้ปรับตัวเข้าสังคมได้  (2) ช่วยให้สัตว์เลียนแบบมนุษย์ได้

(3) ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างสังคมกัน          (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 305, (คำบรรยาย) การขัดเกลาทางสังคม (สังคมประกฤตสังคมกรณ์) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมของสมาชิกในสังคมหรือกลุ่มสังคม รวมถึงพฤติกรรมและ การกระทำที่จะต้องแสดงตามสถานภาพห่รือบทบาทที่เปลี่ยนไป ซึ่งมีผลทำให้บุคคลมีบุคลิก ตามแนวทางที่สังคมต้องการ และช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างราบรื่น

77.       คนชายขอบ’’ หมายถึงอะไร

(1) คนที่ประพฤติตนไม่ดี         (2) คนที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มสังคมนั้น ๆ ได้สนิท

(3) คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน (4) คนที่อยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลจากสังคมเมือง

ตอบ 4 (ความรู้ทั่วไป) คนชายขอบ หมายถึง คนที่มีชีวิตอยู่ห่างไกลจากสังคมเมืองหรือห่างไกลจาก ศูนย์กลางทั้งในทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา ซึ่งคนชายขอบ จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีส่วนในการกำหนดนโยบายใด ๆ ไมมีความสามารถใการเขาถึงทรัพยากร และไม่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา รวมถึงการสาธารณสุขเบื้องต้น ของรัฐเลย

78.       ในหนังสือมานุษยวิทยาเบื้องต้น (AN 113) ยึดถือแนวทางการพัฒนาการของสกุลโฮโมของใคร ที่ระบุว่า สกุลออสตราโลพิธิคัสแยกตัวเองผ่านสาย A. africanus กลายเป็นโฮโม ฮาบิลิส

(1)       ชาร์ลส์ ลีลล์    (2) หลุยส์ ลีกกี้            (3) ยูยีน ดูบัว   (4) ออตโต้ ชูเทนแซค

ตอบ 2 หน้า 83 หนังสือมานุษยวิทยาเบื้องต้น (AN 113) จะยึดแนวคิดการพัฒนาภารสกุลโฮโมของหลุยส์ ลีกกี้ ที่กล่าวว่า สกุลโฮโมแยกตัวเองออกจากสกุลออสตราโลพิธิคัสโดยผ่านสาย A. africanus กลายเป็นโฮโมขั้นต้น (Early Homo) ที่เรียกว่า โฮโม ฮาบิลิส (Homo habilis)

79.       ข้อใดต่อไปนี้ เป็นมนุษย์ที่ปรากฎขึ้นในโลกล่าสุด     

(1) นิแอนเดอร์ธอลส์

(2)       สวอนสโคมบ์  (3) สไตน์เฮม   (4) ทั้งสามข้อปรากฏขึ้นในโลกยุคเดียวกัน

ตอบ 4 หน้า 87 โฮโม เซเบียนส์ (Homo sapiens) ในยุคแรกประกอบไปด้วย

1.         มนุษย์สไตรแฮม (Steinheim) พบในประเทศเยอรมนี มีอายุราว 300,000 – 200,000 ปีมาแล้ว

2.         มนุษย์สวอนสโคมบ์ (Swanscombe) พบในประเทศอังกฤษ ใกล้กรุงลอนดอน โดยมีชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกับมนุษย์สไตน์เฮม         3. มนุษย์นีแอนเดอร์ธอลส์ (Neanderthals)พบในประเทศอิรัก โชเวียต และจีน มีอายุราว 125,000 – 40,000 บีมาแล้ว

80.       มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนพื้นพิภพแห่งนี้ในปัจจุบันเรียกว่าอะไร   

(1) โรโม อีเรคตัส

(2)       โฮโม เซเบียนส์            (3) ออสตราโลพิธิคัส   (4) โฮโม เซเบียนส์ เซเบียนส์

ตอบ 4 หน้า 90 – 91 มนุษย์ในปัจจุบันที่อาศัยอยู่บนพื้นพิภพแห่งนี้ เรียกว่า โฮโม เซเบียนส์ เซเบียนส์ ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสิ่งของ อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนเทคโนโลยี ให้ก้าวหน้าทันสมัย จึงส่งผลให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสะดวกสบายยิ่ง

81.       ข้อใดที่มีความสัมพันธ์กับช่วงโฮโม อีเรคตัส  

(1) มีชีวิตอยู่ในช่วง 700,000 ปี

(2)       วัฒนธรรมอาชูเลียน    

(3) รู้จักใช้ไฟ    

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 18. ประกอบ

82.       ใครคือผู้ที่ให้ความสนใจในการศึกษาและให้ทัศนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการจำแนกชาติพันธุ์ของมนุษย์

(1) ลินเน่          

(2) โธมัส ฮักซ์เล่ห์       

(3) Johann Blumenbach 

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 102 ผู้ที่ให้ความสนใจในการศึกษาและให้ทัศนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการจำแนกชาติพันธ์ ของมนุษย์ คือ 1. ลินเน่ (ค.ศ. 1758)            2. โธมัส ฮักซ์เล่ห์ (ค.ศ. 1870)

3.         Johann Blumenbach (ค.ศ. 1781)

83.       นักมานุษยวิทยาสังคมสนใจทำการศึกษาสังคมมนุษย์ เพื่อเหตุผลใด

(1)       ศึกษาวัฒนธรรมเฉพาะของสังคมนั้น ๆ

(2)       เพื่อเก็บข้อมูลของสังคมนั้นมาทำการวิเคราะห์

(3)       ทำความเข้าใจเรื่องราวของสังคมทั้งสังคมอย่างละเอียด

(4)       เพื่อมีส่วนร่วมกับคนในสังคม

ตอบ 3 หน้า 120 – 121123134 สิ่งที่นักมานุษยวิทยาสังคมสนใจศึกษาก็คือ สังคมมนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวของสังคมทั้งสังคมอย่างละเอียด โดยมีการแบ่งลำดับขั้นของการศึกษา ดังนี้ 1. ยุคต้น        2. ยุคแห่งการวางรากฐานแห่งวิชา    3. ยุคแห่งการแสวงหาทางเลือกใหม่   4. ยุคปัจจุบัน

84.       แอดเดรียน แมยร์ ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับอะไรที่อำเภอเดวาล ประเทศอินเดีย ในปี ค.ศ. 1961

(1)       การขุดบ่อนํ้าที่มีปัญหา            (2) การท่าเหมืองแร่

(3)       ลักษณะการแลกเปลี่ยนของสังคม     (4) การเลือกตั้ง

ตอบ 4 หน้า 127 ในปี ค.ศ. 1961 แอดเตรียน แมยร์ (Adrian Mayer) นักวิจัยของมหาวิทยาลัยลอนดอน ได้ทำการศึกษาการเลือกตั้งที่อำเภอเดวาล แห่งรัฐมัดยาปราเดส ประเทศอินเดีย ซึ่งมีจำนวนพลเมือง 446,901 คน โดยอำเภอนี้ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวง ของรัฐไปทางทิศตะวันตก 75 ไมล์ และพื้นที่บางส่วนมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับ การเพาะปลูก โดยพืชสำคัญที่ทำรายได้ให้คือ ฝ้าย และข้าววีท

85.       ในปี พ.ศ. 2530 รองศาสตราจารย์ชนัญ วงษ์วิภาค ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับด้านใดของชนเผ่าผีตองเหลือง

(1) วัฒนธรรม (2) ความเชื่อเกี่ยวกับผี            (3) ความเป็นอยู่ของสังคม      (4) ระบบเศรษฐกิจ

ตอบ 4 หน้า 159 ในปี พ.ศ. 2530 รองศาสตราจารย์ชนัญ วงษ์วิภาค แห่งภาควิชามานุษยวิทยามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทำการศึกษาระบบเศรษฐกิจการเข้าป่าล่าสัตว์ของชนเผ่าผีตองเหลือง ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ตรงแถบอำเภอสา (เวียงสา) จังหวัดน่าน และอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

86.       “Total Prestation” (กระบวนการการแลกเปลี่ยน) มีหลักอย่างไร

(1) หลักความจำเป็นที่ต้องให้  (2) หลักความจำเป็นที่ต้องรับ

(3)       หลักความจำเป็นที่จะต้องตอบแทนแกผูให้     (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 175185 มาว์เซล มอสล์ (Marcel Mauss) นักมานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศส กล่าวว่า กระบวนการการแลกเปลี่ยนในสังคมดั้งเดิมจะอยู่ภายใต้ระบบทางสังคมที่เรียกว่า “Total Prestation” โดยมีหลักการสำคัญดังนี้     1. หลักความจำเป็นที่จะต้องให้(The Obligation to Give) 2. หลักความจำเป็นที่จะต้องรับ (The Obligation to Receive)  3.            หลักความจำเป็นที่จะต้องตอบแทนแกผู้ห้ (The Obligation to Return)

87.       สังคมไทยในชนบทส่วนใหญ่เป็นครอบครัวประเภทใด

(1) ครอบครัวเดี่ยว       (2) ครอบครัวขยาย      (3) ครอบครัวกลุ่ม       (4) ครอบครัวผสม

ตอบ 1 หน้า 189 จากการศึกษาเรื่องครอบครัวในชนบทของไทยพบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่เป็น ครอบครัวเดี่ยว ดังเช่นในหมู่บ้านเขตสำรวจของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีจำนวนครอบครัวเดี่ยว ถึง 61% จังหวัดอยุธยามี 70% จังหวัดขอนแก่นมี 56% และจังหวัดสงขลามี 46%

88.       กลุ่มใดต่อไปนี้ที่ระบบความสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นพื้นฐานสำคัญทางการเมือง

(1) พวกบุชแมน           (2) พวกฮอทเตนทอทล์ (3) เผ่านานดี มาไซ     (4) เผ่าคิคูยู

ตอบ 1 หน้า 214 พวกบุชแมน เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงระบบความสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็น พื้นฐานสำคัญทางการเมือง โดยคนพวกนี้จะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ๆ ประกอบด้วยจำนวนคน ประมาณเผ่าละ 25 – 50 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกครอบครัวขยายเดียวกัน ดังนั้น ตำแหน่งหัวหน้าก็คือ หัวหน้าของกลุ่มครอบครัวขยายนั่นเอง ทั้งนี้ตำแหน่งหัวหน้าจะสืบต่อกัน โดยอาคัยเพศชายเป็นหลัก

89.       ในหนังสือมานุษยวิทยาเบื้องต้น (AN 113) ได้ยกตัวอย่าง ลัทธิความเชื่อของชาวเขาเผ่าเย้า” มาแสดงไว้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงสิ่งสำคัญข้อใด

(1)       เห็นความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าเย้า

(2)       ให้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของชาวเขาเผ่าเย้า

(3)       ประเพณีความเชื่อเป็นกฎเกณฑ์การควบคุมทางสังคม

(4)       ความเชื่อถือเกี่ยวกับผีในรูปแบบต่าง ๆ

ตอบ 3 หน้า 221 ส่วนท้องถิ่นตามชนบทที่อยู่ห่างไกลซึ่งศาสนาหลักยังเข้าไปไมถึงหรือลัทธิความเชื่อ ยังไมพัฒนาถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นศาสนาได้นั้น สมาชิกของสังคมเหล่านั้นก็จะมีประเพณีความเชื่อ ที่น่าสนใจและมีแบบแผนที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสังคม ซึ่งลัทธิประเพณีความเชื่อเหล่านี้ จะมีอิทธิพลต่อวิถีทางการดำเนินชีวิต และเป็นเสมือนกฎเกณฑ์การควบคุมทางสังคมเพื่อป้องกัน มิให้มีการประพฤติตนออกนอกลู่นอกทาง เช่น ลัทธิความเชื่อของชาวเขาเผ่าเย้า ฯลฯ

90.       ศาสนาจะทำหน้าที่อย่างไรให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในสังคมที่ปราศจากกฎหมาย

(1) ทำให้เกิดการรวมกันแบบสมัครใจ

(2) กำหนดค่านิยมให้สังคมทำตามหรือไม่กระทำ

(3)       เป็นวัฒนธรรมที่ใช้อบรมสั่งสอนคนรุ่นหลัง

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 68. ประกอบ

91.       ศิลปะประเภทใด ที่เป็นเรื่องราวของบุคคลและสังคมซึ่งมีเนื้อหาสาระทางประวัติศาสตร์แฝงอยู่

(1) นิยายปรัมปรา       

(2) พงศาวดาร 

(3) นิทานชาวบ้าน       

(4) สุภาษิต

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 69. ประกอบ

92.       ผู้ใดคือผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาวิชามานุษยวิทยาของไทยเป็นอย่างมาก

(1) นายหลีกวงหยง     

(2) นายยง       

(3) พระยาอนุมานราชธน         

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 261 – 262, (ค่าบรรยาย) พระยาอนุมานราชธน เดิมมีชื่อว่า หลีกวงหยง” ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อไทยว่า ยง” อีกทั้งยังได้รับนามสกุลพระราชทานว่า เสถียรโกเศศ” เป็นผู้ที่มี คุณูปการต่อการศึกษาวิชามานุษยวิทยาของไทยเป็นอย่างมาก จึงทำให้ได้รับการยอมรับว่าเป็น ปรมาจารย์สาขามานุษยวิทยารุ่นแรกของไทย

93.       เมื่อนักมานุษยวิทยาต้องการจะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึ่ง เขาจะใช้ เครื่องมืออะไรในการศึกษาวิจัย

(1) วิธีวิทยาการวิจัย    

(2) วิธีมานุษยวิทยาประยุกต์ 

(3) วิธีวิจัยประยุกต์       

(4) วิธีวิจัยวิทยา

ตอบ 1 หน้า 289 วิธีวิทยาการวิจัยหรือระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) คือ เครื่องมือ ที่นักมานุษยวิทยาจะนำไปใช้ในการหาข้อมูลเมื่อต้องการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสังคมและ วัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึ่ง

94.       สภาพนิเวศเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อสิ่งใดในสังคม

(1) วิถีทางการดำเนินชีวิต        (2) แนวทางการทำมาหากิน    (3) การพัฒนาชุมชน    (4) ข้อ 1 และ 2

ตอบ 4 หน้า 150 สภาพนิเวศเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อวิถีทางการดำเนินชีวิตและแนวทาง การทำมาหากินของคนในแต่ละสังคม ซึ่งอาจแบ่งสภาพนิเวศออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.         สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือลักษณะของภูมิศาสตร์กายภาพ

2.         ขนาดของประชากรและแบบแผนการตั้งถิ่นฐาน

95.       ข้อใดต่อไปนี้ที่จัดอยู่ในประเภทของสภาพนิเวศ

(1) สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ         (2) ลักษณะของภูมิศาสตร์กายภาพ

(3) ขนาดของประชากรและแบบแผนการตั้งถิ่นฐาน (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 94. ประกอบ

96.       นักมานุษยวิทยาใช้ปัจจัยอะไรในภารวิเคราะห์วัฒนธรรมทางด้านเศรษฐกิจของสังคม

(1) สภาพนิเวศ            (2) ระบบเศรษฐกิจหรือแนวทางแบบแผนการทำมาหากิน

(3) เทคโนโลยี  (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 149 ปัจจัยสำคัญที่มักนำมาใช้ในการวิเคราะห์วัฒนธรรมทางด้านเศรษฐกิจของสังคม ได้แก่ 1. สภาพนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2. ระบบเศรษฐกิจหรือแนวทาง/แบบแผน การทำมาหากิน          3. เทคโนโลยี

97.       พระยาอนุมานราชธนได้เขียนหนังสือใดที่ถือเป็นพี้นฐานในการศึกษาสถาบันครอบครัวของไทย

(1) แนวคิดและประเพณีการแต่งงาน  (2) ประเพณีการปลูกเรือนของไทย

(3) ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด-การตาย           (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 187204 พระยายนุมานราชธน (เสถียรโกเศศ) ได้รวบรวมแนวคิดและประเพณี

การแต่งงานและการปลูกเรือนของไทยไว้อย่างละเอียด ในหนังสือเรื่อง ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต : การปลูกเรือน-แต่งงาน” นอกจากนี้ท่านยังเขียนหนังสือเรื่อง ประเพณีเกี่ยวกับการเกิดและ การตาย” เพื่อยํ้าให้เห็นถึงสภาพและปรากฏการณ์ในครอบครัวหรือเครือญาติของชนชาวไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนังสือพื้นฐานในการศึกษาสถาบันครอบครัวของไทย

98.       การแต่งงานซึ่งเป็นวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มสังคมนั้นมีลักษณะอย่างไร

(1) การฉุดคร่า (2) เขยขวัญสะใภ้แก้ว            (3) สมัยนิยม   (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 195 – 197 ลักษณะวิธีแต่งงาน แบงออกเป็น 3 ลักษณะ ตามรูปแบบวัฒนธรรมของ แต่ละกลุ่ม ซึ่งได้แก่            1. การฉุดคร่า  2. เขยขวัญสะใภ้แก้ว 3. สมัยนิยม

99.       การเกาะเกี่ยวของเส้นความสัมพันธ์ เส้นความสัมพันธ์ที่ส่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ความเข้มของ ความสัมพันธ์ ขอบเขต จัดเป็นคุณลักษณะสำคัญของสายใยในแง่ใด

(1)       รูปลักษณ์ของสายใย (2) ปฏิสัมพันธ์ต่อกันทางสังคม

(3) ความสัมพันธ์ทางตรง        (4) ความหนาแน่นของสังคม

ตอบ 1 หน้า 126 คุณลักษณะสำคัญของสายใยในแง่รูปลักษณ์ของสายใย (Morphological Characteristics) ได้แก่ 1. การเกาะเกี่ยวของเส้นความสัมพันธ์ (Anchorage)

2. เส้นความสัมพันธ์ที่ส่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง (Reachability). 3. ความเข้มของความสัมพันธ์ (Density)   4. ขอบเขต (Range)

100.    นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษและประเทศในเครือจักรภพ ทำการศึกษาโดยยึดถือสิ่งใดเป็นตัวแปรหลักในการ ศึกษา 

(1) กิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น

(2)       ความสัมพันธ์ทางสังคม          (3) ชาติพันธุ์วรรณา     (4) ชาติพันธุ์วิทยา

ตอบ 2 หน้า 136 นักมานุษยวิทยาสังคมในประเทศอังกฤษและประเทศในเครือจักรภพ ได้ยึด ความสัมพันธ์ทางสังคม” เป็นตัวแปรหลักในการศึกษาสาขามานุษยวิทยา ซึ่งกลุ่มของ ความสัมพันธ์นี้จะเรียกรวมกันว่าเป็นสถาบันทางสังคม

101.    สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในสกุลก่อนที่จะเป็นไพรเมต มีลักษณะอย่างไร

(1) มีหางยาว   

(2) ขนาดเท่าหนู          

(3) มีจมูกยาว  

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 71 สัตว์ที่อยูในสกุลก่อนที่จะเป็นไพรเมตนั้น เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีหางยาว มีลักษณะคล้ายกระแต มีขนาดเท่าหนู มีจมูกยาว กินแมลงเป็นอาหาร ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ตามกิ่งไม้ เตี้ยๆ มีบริเวณสมองส่วนรับรู้กลิ่นขนาดใหญ่จึงยังชีพด้วยการใช้จมูกสูดดมกลิ่น มีนัยน์ตาอยู่ด้านข้างของใบหน้า และใช้หางในการทรงตัวบนกิ่งไม้

102.    จากผลการทดลองของเมนเดล รูปลักษณ์ที่ปรากฎให้เห็น (Phenotype) จากการผสมพันธ์พืช จะมีสัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อย เป็นสัดส่วนเท่าใดในลูกรุ่นที่สอง

(1) 1 : 3           

(2) 3 : 1           

(3) 1 : 2           

(4) 2 : 1

ตอบ 2 หน้า 58 – 59 จากผลการทดลองผสมถั่วพันธ์ขรุขระแท้ลักษณะเด่น (Dominant. Trait)กับพันธ์กลมแท้ลักษณะด้อย (Recessive Trait) ของเมนเดลนั้น รูปลักษณ์ที่ปรากฎให้เห็นด้วยสายตา (Phenotype) ในลูกรุ่นที่ 2 จะปรากฏเป็นถั่วพันธ์ขรุขระ 3 ส่วน และถั่วพันธุกลมแท้ 1 ส่วน หรืออัตราส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยที่มองเห็น คือ 3 : 1

103.    จากผลการทดลองของเมนเดลลักษณะที่ปรากฏภายในยีน (Genotype) จากการผสมพันธุ์พืช จะมีสัดส่วนของพันธุ์แท้ลักษณะเด่น ลูกผสม และพันธุแท้ลักษณะด้อยอย่างไร

(1) 2 : 1 : 2     

(2) 1 : 2 : 1     

(3) 3 : 1 : 3      

(4) 1 : 3 : 1

ตอบ 2 หน้า 58 – 59 จากผลการทดลองผสมถั่วพันธุ์ขรุขระแท้ลักษณะเด่นกับถั่วพันธุ์กลมแท้ ลักษณะด้อยของเมนเดล ซึ่งเป็นลักษณะที่ปรากฏภายในยีน (Genotype) หรือมองไม่เห็น ด้วยสายตานั้น ในลูกรุ่นที่ 2 จะมีถั่วพันธุ์ขรุขระแท้ลักษณะเด่น 1 ส่วน ลูกผสมที่มียีนของ ถั่วพันธุขรุขระและพันธุ์กลม 2 ส่วน และถั่วพันธุ์กลมแท้ลักษณะด้อย 1 ส่วน หรือ ตามอัตราส่วนคือ 1:2:1

104.    ในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของมนุษยชาตินั้น คุณลักษณะทางพันธุกรรมที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับ การสืบพันธุ์ จำนวนกี่ชนิด

(1) 171 ชนิด   (2)       947 ชนิด         (3) 1,218 ชนิด            (4)       1,356 ชนิด

ตอบ 1 หน้า 61 คุณลักษณะทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปยังลูกหลานในหมู่มนุษยชาติมีจำนวน2,300 ชนิด ซึ่งในจำนวนนี้เป็นคุณลักษณะเด่นราว 1,218 ชนิด คุณลักษณะด้อยราว 947 ชนิด และเป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ 171 ชนิด

105.    ยุคทางธรณีวิทยายุคใดต่อไปนี้ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด

(1) พาลิโอโซอิก           (2)       ซีโนโซอิก         (3) เมโสโซอิก  (4)       โฮโมโซอิก

ตอบ 1 หน้า 62 – 63 ลำดับยุคทางธรณีวิทยาที่มีผลต่อการวิวัฒนาการของมนุษย์ จัดลำดับได้ดังนี้

1.         ยุคพาลิโอโซอิก (ระหว่าง 570 – 225 ล้านปีมาแล้ว) ซึ่งเป็นยุคที่มีอายุเก่าแกที่สุด

2.         ยุคเมโสโซอิก (ระหว่าง 225 – 65 ล้านปีมาแล้ว)

3.         ยุคซีโนโซอิก (ระหว่าง 65 ล้านปี – 10,000 ปีมาแล้ว) (ดูคำอธิบายข้อ 13. และ 14. ประกอบ)

106.    ข้อใดต่อไปนี้ที่เป็นลักษณะของไพรเมต

(1) มีนิ้วมือนิ้วเท้าข้างละ 4 นิ้ว (2) ไมมีกระดูกไหปลาร้า

(3)       ตัวผู้จะอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างถาวร   (4) ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพ่อแม่เพื่อเรียนรู้พฤติกรรม

ตอบ 3 หน้า 68 แบบแผนหลักทางด้านสรีรวิทยาและพฤติกรรมของไพรเมต มีดังนี้ – 1. มีนิ้วมือและนิ้วเท้าอยู่ข้างละ 5 นิ้ว

2.         มีเล็บมือเล็บเท้าแทนการมีกรงเล็บแบบสัตว์

3.         มือและเท้าสามารถยืดและหดเข้าออกได้ง่าย

4.         มีกระดูกไหปลาร้า ซึ่งจะไม่พบในสัตว์สี่เท้าชนิดอื่น

5.         สามารถกินอาหารได้ทุกประเภทโดยไม่เลือก

6.         จำเป็นต้องพึ่งพาพ่อแม่เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมต่าง ๆ

7.         ตัวผู้ (เพศชาย) จะอาคัยอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างถาวร ฯลฯ

107. นักมานุษยวิทยาสาขาใดที่ให้ความสนใจศึกษาการวิวัฒนาการของมนุษย์และความแตกต่างในหมู่มนุษยชาติ

(1) นักมานุษยวิทยาชีวภาพ    (2) นักมานุษยวิทยากายภาพ

(3) นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม            (4) นักมานุษยวิทยาสังคม

ตอบ 2 หน้า 16 นักมานุษยวิทยากายภาพสนใจศึกษา 2 หัวข้อใหญ่ คือ

1.         การวิวัฒนาการชองมนุษย์ (Human Evolution)

2.         ความแตกต่างในหมู่มนุษยชาติในยุคปัจจุบัน (Human Variations in Modern Population)

108.    วิธีการทางวิทยาคาสตร์วิธีใดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ในการคำนวณหาช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ของซากต่างๆ

(1) โปแตสเชียม อาร์กอน (2) คาร์บอน-12      (3) แคลเซียม-14         (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 24 การคำนวณหาอายุหรือช่วงวลาที่มีชีวิตอยู่ของซากดึกดำบรรพ์นั้น มักจะใช้การคำนวณ ด้วยวิธีคาร์บอน-14 และวิธีโปแตสเชียม อาร์กอน กับซากกระดูกของมนุษย์โบราณซึ่งเป็น วิธีการทางวิทยาคาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก จึงทำให้คาดคะเนกาลเวลาได้ค่อนข้างแม่นยำ

109.    นักปราชญ์ท่านใดที่ได้อธิบายว่า ได้มีการพัฒนาจากจุลินทรีย์มาเป็นพืช และในโลกนี้มีชุมชนของสรรพสิ่ง อยู่ในธรรมชาติ

(1)       ทาเลส            (2) เฮราคลิตัส (3) อริสโตเติล  (4) ลูเครติอุส

ตอบ 3 หน้า 28 อริสโตเติล (Aristotle) อธิบายว่า ได้มีการพัฒนาจากจุลินทรีย์มาเป็นพืช และ ในโลกนี้มีชุมชนของสรรพสิ่งอยู่ในธรรมชาติ” ซึ่งคำว่าชุมชนตามแนวคิดนี้หมายถึง การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีการเกิด-แตกดับของมวลสิ่งมีชีวิตในโลก

110.    ในช่วงหลังปี ค.ศ. 1758 ได้มีคำกล่าวที่ว่า พระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งขึ้นบนโลก ส่วนใครที่เป็นผู้จัดจำแนกสรรพสิ่งเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ”    

(1) ยลร์จ หลุยส์ เลอเคลร์

(2)       คาโรลัส ลินเน่ (3) กาลิเลโอ    (4) เซนต์ ออกัสติน

ตอบ 2 หน้า 29 – 30 คาโรลัส ลินเน่ (Carolus Linnaeus) ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการจำแนกพืช และสัตว์ชื่อ Systema Naturae โดยได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1758 ซึ่งนับว่าเป็น ผลงานที่ทำให้ลินน่มีชื่อเสียงอย่างมากเพราะเขาได้จำแนกพืชและสัตว์ออกเป็นกลุ่ม ๆ อย่างเป็นระบบ จนก่อให้เกิดคำกล่าวขวัญที่ว่า พระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งขึ้นบนโลก ส่วนลินเน่เป็นผู้จัดจำแนกอย่างเป็นระบบ

111.    ความคิดเห็นที่ว่า เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะมองสิ่งมีชีวิตทั้งมวลว่าเป็นกระบวนการของระบบที่มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ทุกสิ่งหาได้มีโครงสร้างทางกายภาพที่แน่นอนตายตัว” เป็นความคิดเห็นของใคร

(1) ยอร์จ หลุยส์ เลอเคลร์        

(2) คาโรลัส ลินเน่        

(3) กาลิเลโอ    

(4) เซนต์ ออกัสติน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 11. ประกอบ

112.    การขยายตัวของพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการผ่าเหล่า จะมีผลให้เกิดวิวัฒนาการของพันธุ์ใหม่นั้นได้ จะต้องเป็นการผสมพันธุในขั้นตอนใด

(1) มิวเทชั่น     

(2) ไมโอซิส      

(3) เมตาโบชีส 

(4) ไมโตชิส

ตอบ 2 หน้า 39 – 4050339 การผ่าเหล่า (Mutation) ดือ การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในยีน หรือโครโมโซมของเซลล์สืบพันธุ์ (Sex Cell) จากการผสมพันธุ์ในขั้นตอนไมโอซิส แล้วทำให้ เกิดวิวัฒนาการของพันธุ์ใหม่หรือการผ่าเหล่าขึ้น ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของความแตกต่างทางพันธุกรรม นอกจากนี้หากยีนผ่าเหล่าหรือพันธุ์ใหม่มีการผสมพันธุ์เพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลง ก็จะขยายตัวเป็นพันธุ์ใหมต่อไป

113.    ตามเงื่อนไขของสภาพทางธรรมชาติ สัตว์จะสามารถผสมพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกหลานขึ้นได้ต้องเป็นอย่างไร

(1) อยู่ในสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะ   

(2) อยู่ในสปีชี่เดียวกัน

(3)       อยู่ในระบบการสืบพันธุ์แบบเดียวกัน  

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 43 ภายใต้เงื่อนไขของสภาพทางธรรมชาตินั้น สัตว์ที่อยู่ในสปีชี่เดียวกันเท่านั้นจึงจะ สามารถทำการผสมพันธุเพื่อให้เกิดมีลูกหลานขึ้นได้ เช่น ม้ากับม้า กบกับกบ คนกับคน ฯลฯ ส่วนสัตว์ที่อยู่ต่างสปีซี่กันไม่อาจผสมพันธุ์และผลิตลูกหลานออกมาได้ภายใต้สภาวะของธรรมชาติ เว้นแต่เป็นการผสมข้ามพันธุ์ที่เกิดจากความพยายามของมนุษย์ เช่น ม้ากับลา เป็นต้น

114.    กระบวนการการแบ่งเซลล์แบบใดที่มีกระบวนการการแบ่ง 5 ขั้นตอน

(1) ไมโอซิส      (2)       ไมโตซิส           (3)       เมตาโบซิส       (4) ไมโอซิส

ตอบ 2 หน้า 50 ในการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนั้น จะมีกระบวนการการแบ่ง 5 ขั้นตอน คือ

1. Interphase 2. Prephase 3. Metaphase 4. Anaphase 5. Telophase

115.    โมเลกุลดีเอ็นเอ นอกจากส่วนประกอบที่เป็นสารทางเคมีแล้วยังมีอะไรเป็นส่วนผสมอยู่ด้วย

(1) เกลือแร่      (2)       น้ำตาล (3)       วุ้น        (4) ไขมัน

ตอบ     2 หนา 53 – 54 โมเลกุลดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic Acid : DNA) เป็นสารจำพวกโปรตีนพิเศษที่ถือว่าเป็นตัวนำคุณลักษณะทางชีวภาพของพ่อและแม่ไปส่ลูกหลาน ซึ่งประกอบด้วย สารทางเคมี 4 ตัว ได้แก่ Adenine, Guanine, Cytosine และ Thymine นอกจากนี้ยังมี ส่วนผสมของน้ำตาลและฟอสเฟตอันเป็นตัวนำคุณลักษณะทางพันธุกรรมด้วย

116.    ในยุคใดที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นยุคของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

(1) พาลิโอโซอิก           (2)       เมโสโซอิก        (3)       ซีโนโซอิก         (4) ไพรโมโซอิก

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 14. ประกอบ

117.    นักวิทยาศาสตร์ที่มีความสนใจในการศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์ที่จัดว่ามีชื่อเสียงมากคือใคร

(1) เรมอนด์ ดาร์ท        (2)       โรเบิร์ท บรูม     (3)       หลุยล์ และแมรี่ ลีกกี้ (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 77 – 78 นักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงมากที่สุดที่มีความสนใจในการศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์ มีเพียง 3 คน ได้แก่

1.         เรมอนด์ ดาร์ท (Raymond Dart)

2.         นายแพทย์โรเบิร์ท บรูม (Dr. Robert Broom)

3.         หลุยส์ และแมรี่ ลีกกี้ (Louis and Mary Leakey)

118.    โครงสร้างทางร่างกายของออสตราโลพิธิคัส มีลักษณะอย่างไร

(1) เดินเหินด้วยเท้าทั้งสองข้างเป็นระยะทางไกล       (2) มองเห็นได้รอบทิศ

(3) มีวัฒนธรรมในกลุ่มเรียกว่าโอดูแวนยุคต้น (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 79 ลักษณะโครงสร้างทางร่างกายทั่วไปของออสตราโลพิธิคัส มีดังนี้

1.         สามารถเดินเหินด้วยเท้าทั้งสองข้าง ส่วนมือจะเป็นอิสระและใช้ในการหยิบฉวยถือสิ่งของ รวมทั้งทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งเราเรียกวัฒนธรรมของพวกนี้ว่า วัฒนธรรมโอดูแวนยุคต้น

2.         สามารถมองเห็นได้รอบทิศ อาศัยอยู่ในป่าและตามทุ่งโล่ง

3.         สามารถเดินด้วยสองเท้าเป็นระยะทางไกลเพื่อออกไปล่าสัตว์

119.    มีความเชื่อกันว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มแรกที่เริ่มใช้ภาษาในการสื่อสารได้

(1) โฮโม เซเปียนส์       (2) โฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์

(3) โฮโม อีเรคตัส         (4) ไศเดลเบอร์ก

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 18. ประกอบ

120.    วิชามานุษยวิทยาให้ประโยชน์ใดแกผู้ศึกษา

(1) การวัดสัดส่วนของมนุษย์   (2) การค้าระหว่างประเทศ

(3) การพัฒนา (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 274 – 276281 – 282284 ผู้ศึกษาสามารถนำวิชามานุษยวิทยา ซึ่งประกอบด้วย สาขามานุษยวิทยากายภาพและสาขามานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

1.         การวัดสัดส่วนมนุษย์ (Anthropometry)

2.         พฤติกรรมของความเป็นผู้นำ

3. มานุษยวิทยาการแพทย์ (Medical Anthropology)

4.         การพัฒนา

5. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

6. การค้าระหว่างประเทศ

7. มิติใหม่ในสาขามานุษยวิทยาประยุกต์