ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2553 ข้อ91-100

91.       ศิลปะประเภทใด ที่เป็นเรื่องราวของบุคคลและสังคมซึ่งมีเนื้อหาสาระทางประวัติศาสตร์แฝงอยู่

(1) นิยายปรัมปรา       

(2) พงศาวดาร 

(3) นิทานชาวบ้าน       

(4) สุภาษิต

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 69. ประกอบ

92.       ผู้ใดคือผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาวิชามานุษยวิทยาของไทยเป็นอย่างมาก

(1) นายหลีกวงหยง     

(2) นายยง       

(3) พระยาอนุมานราชธน         

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 261 - 262, (ค่าบรรยาย) พระยาอนุมานราชธน เดิมมีชื่อว่า หลีกวงหยงต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อไทยว่า ยงอีกทั้งยังได้รับนามสกุลพระราชทานว่า เสถียรโกเศศเป็นผู้ที่มี คุณูปการต่อการศึกษาวิชามานุษยวิทยาของไทยเป็นอย่างมาก จึงทำให้ได้รับการยอมรับว่าเป็น ปรมาจารย์สาขามานุษยวิทยารุ่นแรกของไทย

93.       เมื่อนักมานุษยวิทยาต้องการจะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึ่ง เขาจะใช้ เครื่องมืออะไรในการศึกษาวิจัย

(1) วิธีวิทยาการวิจัย    

(2) วิธีมานุษยวิทยาประยุกต์ 

(3) วิธีวิจัยประยุกต์       

(4) วิธีวิจัยวิทยา

ตอบ 1 หน้า 289 วิธีวิทยาการวิจัยหรือระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) คือ เครื่องมือ ที่นักมานุษยวิทยาจะนำไปใช้ในการหาข้อมูลเมื่อต้องการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสังคมและ วัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึ่ง

94.       สภาพนิเวศเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อสิ่งใดในสังคม

(1) วิถีทางการดำเนินชีวิต        (2) แนวทางการทำมาหากิน    (3) การพัฒนาชุมชน    (4) ข้อ 1 และ 2

ตอบ 4 หน้า 150 สภาพนิเวศเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อวิถีทางการดำเนินชีวิตและแนวทาง การทำมาหากินของคนในแต่ละสังคม ซึ่งอาจแบ่งสภาพนิเวศออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.         สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือลักษณะของภูมิศาสตร์กายภาพ

2.         ขนาดของประชากรและแบบแผนการตั้งถิ่นฐาน

95.       ข้อใดต่อไปนี้ที่จัดอยู่ในประเภทของสภาพนิเวศ

(1) สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ         (2) ลักษณะของภูมิศาสตร์กายภาพ

(3) ขนาดของประชากรและแบบแผนการตั้งถิ่นฐาน (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 94. ประกอบ

96.       นักมานุษยวิทยาใช้ปัจจัยอะไรในภารวิเคราะห์วัฒนธรรมทางด้านเศรษฐกิจของสังคม

(1) สภาพนิเวศ            (2) ระบบเศรษฐกิจหรือแนวทางแบบแผนการทำมาหากิน

(3) เทคโนโลยี  (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 149 ปัจจัยสำคัญที่มักนำมาใช้ในการวิเคราะห์วัฒนธรรมทางด้านเศรษฐกิจของสังคม ได้แก่ 1. สภาพนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2. ระบบเศรษฐกิจหรือแนวทาง/แบบแผน การทำมาหากิน          3. เทคโนโลยี

97.       พระยาอนุมานราชธนได้เขียนหนังสือใดที่ถือเป็นพี้นฐานในการศึกษาสถาบันครอบครัวของไทย

(1) แนวคิดและประเพณีการแต่งงาน  (2) ประเพณีการปลูกเรือนของไทย

(3) ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด-การตาย           (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 187, 204 พระยายนุมานราชธน (เสถียรโกเศศ) ได้รวบรวมแนวคิดและประเพณี

การแต่งงานและการปลูกเรือนของไทยไว้อย่างละเอียด ในหนังสือเรื่อง ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต : การปลูกเรือน-แต่งงานนอกจากนี้ท่านยังเขียนหนังสือเรื่อง ประเพณีเกี่ยวกับการเกิดและ การตายเพื่อยํ้าให้เห็นถึงสภาพและปรากฏการณ์ในครอบครัวหรือเครือญาติของชนชาวไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนังสือพื้นฐานในการศึกษาสถาบันครอบครัวของไทย

98.       การแต่งงานซึ่งเป็นวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มสังคมนั้นมีลักษณะอย่างไร

(1) การฉุดคร่า (2) เขยขวัญสะใภ้แก้ว            (3) สมัยนิยม   (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 195 - 197 ลักษณะวิธีแต่งงาน แบงออกเป็น 3 ลักษณะ ตามรูปแบบวัฒนธรรมของ แต่ละกลุ่ม ซึ่งได้แก่            1. การฉุดคร่า  2. เขยขวัญสะใภ้แก้ว 3. สมัยนิยม

99.       การเกาะเกี่ยวของเส้นความสัมพันธ์ เส้นความสัมพันธ์ที่ส่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ความเข้มของ ความสัมพันธ์ ขอบเขต จัดเป็นคุณลักษณะสำคัญของสายใยในแง่ใด

(1)       รูปลักษณ์ของสายใย (2) ปฏิสัมพันธ์ต่อกันทางสังคม

(3) ความสัมพันธ์ทางตรง        (4) ความหนาแน่นของสังคม

ตอบ 1 หน้า 126 คุณลักษณะสำคัญของสายใยในแง่รูปลักษณ์ของสายใย (Morphological Characteristics) ได้แก่ 1. การเกาะเกี่ยวของเส้นความสัมพันธ์ (Anchorage)

2. เส้นความสัมพันธ์ที่ส่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง (Reachability). 3. ความเข้มของความสัมพันธ์ (Density)   4. ขอบเขต (Range)

100.    นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษและประเทศในเครือจักรภพ ทำการศึกษาโดยยึดถือสิ่งใดเป็นตัวแปรหลักในการ ศึกษา 

(1) กิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น

(2)       ความสัมพันธ์ทางสังคม          (3) ชาติพันธุ์วรรณา     (4) ชาติพันธุ์วิทยา

ตอบ 2 หน้า 136 นักมานุษยวิทยาสังคมในประเทศอังกฤษและประเทศในเครือจักรภพ ได้ยึด ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นตัวแปรหลักในการศึกษาสาขามานุษยวิทยา ซึ่งกลุ่มของ ความสัมพันธ์นี้จะเรียกรวมกันว่าเป็นสถาบันทางสังคม