ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2553 ข้อ71-80

71.       ลักษณะสำคัญของไพรเมต คืออะไร

(1) เลือดอุ่น     

(2)       มีกระดูกสันหลัง          

(3) เลี้ยงลูกด้วยนม     

(4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 4.         ประกอบ

72.       ลิงโลกเก่า ลิงโลกใหม่ และโฮมินอยดี จัดอยู่ในไพรเมตลำดับย่อยใด

(1) พรอสิมี       

(2)       แอนโทรปอยดี 

(3)       พองจิดี            

(4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 49. ประกอบ

73.       ชิมแปนซี กอริลลา อุรังอุตัง จัดเป็นสัตว์ในวงศ์ (Family) ใด

(1) Hylobatidae          

(2)       Pongidae 

(3)       Hominidae       

(4)       Homo

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 59. ประกอบ

74.       ในทวีปใดที่ไมมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของโฮโม อีเรคตัส

(1) เอเชีย         (2) ยุโรป          (3) อเมริกา      (4) แอฟริกา

ตอบ 3 หน้า 84 - 85 มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ชองสกุลโฮโม อีเรคตัส ในทวีปเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา แต่ไมพบในทวีปอเมริกาและออสเตรเลีย ซึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบนั้นได้แก่ ซากกระดูกของมนุษย์ชวา มนุษย์บักกิ่ง และมนุษย์ไฮเดลเบอร์ก

75.       ชากกระดูกของมนุษย์ชวา มนุษย์ปักกิ่ง มนุษย์ไฮเดลเบอร์ก จัดเป็นซากดึกดำบรรพ์ของสกุลใด

(1) โฮโม อีเรคตัส         (2) โฮโม เซเปียนส์       (3) โฮโม ฮาบิลิส (4) โฮโม เซเปียนส์

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 74. ประกอบ

76.       สังคมกรณ์ เป็นวิธีการใดของมนุษย์

(1) ช่วยมนุษย์ให้ปรับตัวเข้าสังคมได้  (2) ช่วยให้สัตว์เลียนแบบมนุษย์ได้

(3) ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างสังคมกัน          (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 305, (คำบรรยาย) การขัดเกลาทางสังคม (สังคมประกฤต, สังคมกรณ์) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมของสมาชิกในสังคมหรือกลุ่มสังคม รวมถึงพฤติกรรมและ การกระทำที่จะต้องแสดงตามสถานภาพห่รือบทบาทที่เปลี่ยนไป ซึ่งมีผลทำให้บุคคลมีบุคลิก ตามแนวทางที่สังคมต้องการ และช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างราบรื่น

77.       คนชายขอบ’’ หมายถึงอะไร

(1) คนที่ประพฤติตนไม่ดี         (2) คนที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มสังคมนั้น ๆ ได้สนิท

(3) คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน (4) คนที่อยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลจากสังคมเมือง

ตอบ 4 (ความรู้ทั่วไป) คนชายขอบ หมายถึง คนที่มีชีวิตอยู่ห่างไกลจากสังคมเมืองหรือห่างไกลจาก ศูนย์กลางทั้งในทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา ซึ่งคนชายขอบ จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีส่วนในการกำหนดนโยบายใด ๆ ไมมีความสามารถใการเขาถึงทรัพยากร และไม่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา รวมถึงการสาธารณสุขเบื้องต้น ของรัฐเลย

78.       ในหนังสือมานุษยวิทยาเบื้องต้น (AN 113) ยึดถือแนวทางการพัฒนาการของสกุลโฮโมของใคร ที่ระบุว่า สกุลออสตราโลพิธิคัสแยกตัวเองผ่านสาย A. africanus กลายเป็นโฮโม ฮาบิลิส

(1)       ชาร์ลส์ ลีลล์    (2) หลุยส์ ลีกกี้            (3) ยูยีน ดูบัว   (4) ออตโต้ ชูเทนแซค

ตอบ 2 หน้า 83 หนังสือมานุษยวิทยาเบื้องต้น (AN 113) จะยึดแนวคิดการพัฒนาภารสกุลโฮโมของหลุยส์ ลีกกี้ ที่กล่าวว่า สกุลโฮโมแยกตัวเองออกจากสกุลออสตราโลพิธิคัสโดยผ่านสาย A. africanus กลายเป็นโฮโมขั้นต้น (Early Homo) ที่เรียกว่า โฮโม ฮาบิลิส (Homo habilis)

79.       ข้อใดต่อไปนี้ เป็นมนุษย์ที่ปรากฎขึ้นในโลกล่าสุด     

(1) นิแอนเดอร์ธอลส์

(2)       สวอนสโคมบ์  (3) สไตน์เฮม   (4) ทั้งสามข้อปรากฏขึ้นในโลกยุคเดียวกัน

ตอบ 4 หน้า 87 โฮโม เซเบียนส์ (Homo sapiens) ในยุคแรกประกอบไปด้วย

1.         มนุษย์สไตรแฮม (Steinheim) พบในประเทศเยอรมนี มีอายุราว 300,000 - 200,000 ปีมาแล้ว

2.         มนุษย์สวอนสโคมบ์ (Swanscombe) พบในประเทศอังกฤษ ใกล้กรุงลอนดอน โดยมีชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกับมนุษย์สไตน์เฮม         3. มนุษย์นีแอนเดอร์ธอลส์ (Neanderthals)พบในประเทศอิรัก โชเวียต และจีน มีอายุราว 125,000 - 40,000 บีมาแล้ว

80.       มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนพื้นพิภพแห่งนี้ในปัจจุบันเรียกว่าอะไร   

(1) โรโม อีเรคตัส

(2)       โฮโม เซเบียนส์            (3) ออสตราโลพิธิคัส   (4) โฮโม เซเบียนส์ เซเบียนส์

ตอบ 4 หน้า 90 - 91 มนุษย์ในปัจจุบันที่อาศัยอยู่บนพื้นพิภพแห่งนี้ เรียกว่า โฮโม เซเบียนส์ เซเบียนส์ ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสิ่งของ อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนเทคโนโลยี ให้ก้าวหน้าทันสมัย จึงส่งผลให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสะดวกสบายยิ่ง