ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2553 ข้อ51-60

51.       การแบ่งมนุษยชาติด้วยลักษณะตามธรรมชาติที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนคืออะไร

(1) วิชามานุษยวิทยา   

(2) ลักษณะมนุษย์เบื้องต้น     

(3) ชาติพันธุ์ (สีผิว)      

(4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 102 - 103 นักมานุษยวิทยา กล่าวว่า ชาติพันธุ์หรือเชื้อชาติ (The race of man)คือ การแบ่งมนุษยชาติ โดยอาลัยลักษณะตามธรรมชาติที่สามารถมองเห็นได้ชัด ลักษณะที่แตกต่างกันนี้สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานโดยผ่านทางพันธุ์กรรม

52.       กลุ่มเลือดใดที่ผู้หญิงญี่ปุ่นส่วนใหญ่พึงพอใจที่สุด

(1)       A       

(2) B  

(3) AB         

(4) O

ตอบ 1 (คำบรรยาย) คนญี่ปุ่นจะตระหนักถึงเรื่องของกลุ่มเลือดเสมอ เมื่อเจอกันก็จะถามว่ากลุ่มเลือดอะไร โดยคนญี่ปุ่นมักเชื่อว่าคนในกลุ่มเลือด A ดีที่สุดและฉลาดที่สุด ซึ่งความเชื่อเรื่องกลุ่มเลือดกับบุคลิกของคนในทัศนะของคนญี่ปุ่นนั้น มีดังนี้

1.         กลุ่มเลือด A เป็นคนจริงจัง ขยัน พึ่งพาได้ คิดก่อนพูด (ผู้หญิงญี่ปุ่นส่วนใหญ่พึงพอใจที่สุด)

2.         กลุ่มเลือด B เป็นคนเห็นแกตัว เอาแต่ใจตัวเอง แปลก ๆ มีอัตราการหย่าร้างสูง (ผู้หญิงญี่ปุ่นเกลียดที่สุด) 

3. กลุ่มเลือด AB เป็นคนมีเหตุผล ใจเย็น

4.         กลุ่มเลือด O เป็นคนเอื้ออาทร รักจริง มีฐานะการเงินดี

53.       มานุษยวิทยาวัฒนธรรม มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับข้อใด 

(1) วิชาชาติพันธุ์วรรณา

(2)       วิชาชาติพันธุ์วิทยา      

(3) มองวัฒนธรรมทุกอย่างทั้งหมดเป็นภาพรวม         

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 118, 136 การศึกษาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน จะใช้วิธีการคือมองวัฒนธรรมทุกอย่างทั้งหมดเป็นภาพรวม (Holistic Approach) และต้องเข้าไปเก็บข้อมูล ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ซึ่งในการศึกษาวิจัยนั้น ทำได้ 2 กรณี คือ 1. ใช้วิชาชาติพันธุ์วรรณา (Ethnography) คือ การศึกษาสังคมวัฒนธรรมของแต่ละสังคม 2. ใช้วิชาชาติพันธุ์วิทยา (Ethnology) คือ การศึกษาสังคมและวัฒนธรรม ของชนกลุ่มต่าง ๆ แล้วนำมาเปรียบเทียบ เพื่อหาแบบแผนและกฎของวัฒนธรรม

54.       มานุษยวิทยาสังคม มีจุดเริ่มแรกมาจากใคร

(1)       ออกัส ค้องท์    (2) อีมิล เดอร์ไคม์        (3) อัลเฟรด เรดคลิฟ-บราวน์   (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 118, 120 การศึกษาสาขามานุษยวิทยาสังคม ที่มีเป้าหมายหลักคือ การศึกษาเกี่ยวกับ สังคม" (Society) มีจุดกำเนิดหรือได้นำเอาความคิดพื้นฐานเริ่มแรกมาจากนักปรัชญา ชาวฝรั่งเศสชื่อ ออกัส ค้องท์ (August Comte) และเฮอร์เบอร์ท สเปนเซอร์ (Herbert Spencer) ชาวอังกฤษ

55.       วิชาชาติพันธุวรรณา เป็นวิชาที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับอะไร

(1)       สังคมวัฒนธรรมของชนกลุ่มต่าง ๆ และนำมาเปรียบเทียบ

(2.) ความสัมพันธุ์ในสังคม      (3) สังคมวัฒนธรรมของแต่ละสังคม   (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 53. ประกอบ

56.       เหมืองถ่านหินในอังกฤษที่ทำการขุดเป็นครั้งแรกชื่อเหมืองอะไร

(1)       แอชตัน            (2) แมนตัส      (3) กลอสสอบ (4) คาริบู

ตอบ 2 หน้า 154 เมืองแอชตัน มีที่ตั้งอยู่บริเวณเวสต์ไรดิง ในมณฑลยอร์คเชีย ประเทศอังกฤษถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีการผลิตถ่านหินเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหมืองถ่านหินที่ทำการขุด เป็นครั้งแรก (ในปี ค.ศ. 1868) มีชื่อว่า แมนตัสทั้งนี้การทำเหมืองถ่านหินทำให้ประชากร เมืองแอชตันทวีจำนวนสูงขึ้นจากเดิม นันคือ ขยายตัวขึ้นจาก 600 - 700 คนในปี ด.ศ. 1851 มาเป็น 13,925 คน ในปี ศ.ศ. 1951

57.       ชาร์ลล์ ดาร์วิน ไค้ทำการศึกษาชีวิตของนกกระจาบที่บริเวณใด

(1)       หลังบ้านของเขาในอังกฤษ      (2) หมู่เกาะซามัว

(3)       หมู่เกาะกาลาปาโกส   (4) บนเริอ H.M.S. Beagle

ตอบ 3 หน้า 35 ชาร์ลส๎ ดาร์วิน (Charles Darwin) ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบนกกระจาบ 13 ชนิด ที่อาศัยอยู่บนเกาะต่าง ๆ ในหมู่เกาะกาลาปาโกส ซึ่งจากการเปรียบเทียบก็พบว่า นกดังกล่าว มีความแตกต่างกันทั้ง ๆ ที่สภาพแวดล้อมของแต่ละเกาะไมได้แตกต่างกันทั้งทางด้าน ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ

58.       สารทางชีวภาพหลักที่สำคัญที่สุดของเซลล์คือสารอะไร

(1) คาร์โบไฮเดรต        (2) ไขมัน          (3) กรดนิวคลิอิก         (4) โปรตีน

ตอบ 4 หน้า 49 เซลล์ประกอบด้วยสารทางชีวภาพหลัก 4 ชนิด คือ

1.         คาร์โบ ไฮเดรต (Carbohydrates)       2.ไขมัน (Lipid)

3.         กรดนิวคลิอิก (Nucleic Acids) 4. โปรตีน (Proteins) (สำคัญที่สุด)

59.       ข้อใดต่อไปนี้ที่อยู่ในวงศ์โฮมินอยดิ

(1) Hylobatidae          (2) Pongidae     (3) Hominidae  (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 72 - 73 วงศ์ใหญ่โฮมินอยดิ (Super-family : Hominoidae) จำแนกออกเป็น 3 วงศ์ (Family) คือ 1. Hylobatidac เป็นสัตว์จำพวกชะนีที่ว่องไวผาดโผน สามารถปีนป่ายห้อยโหน บนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีความสูงไมเกิน 3 ฟุต 2. Pongidae ซึ่งอาจเรียกว่า เอปหรือวานร เป็นลิงชั้นสูงสุด ได้แก่ ชิมแปนซี กอริลลา และอุรังอุตัง 3. Hominidae ถือเป็นวงศ์ที่วิวัฒนาการมาเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์โบราณและจะเป็นมนุษย์ปัจจุบัน

60.       ตัวอย่างของ วัฒนธรรมคือข้อใดตอไปนี้

(1) ชิมแปนซีใช้ไม้แหย่รังปลวก           (2) อุรังอุตังสอนลูกปีนต้นไม้

(3) กอริลลาสร้างรังสำหรับหลับนอน  (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 7 เราเรียกสิ่งที่มนุษย์คิดค้นและทำขึ้นว่า วัฒนธรรม” (Culture) ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็น ผลผลิตรูปธรรมและผลงานทางนามธรรมที่มนุษย์สร้างและผลิตขึ้น ตลอดจนแต่งเติมเสริมต่อ สิ่งที่เป็นธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์