ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2553 ข้อ111-120

111.    ความคิดเห็นที่ว่า เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะมองสิ่งมีชีวิตทั้งมวลว่าเป็นกระบวนการของระบบที่มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ทุกสิ่งหาได้มีโครงสร้างทางกายภาพที่แน่นอนตายตัวเป็นความคิดเห็นของใคร

(1) ยอร์จ หลุยส์ เลอเคลร์        

(2) คาโรลัส ลินเน่        

(3) กาลิเลโอ    

(4) เซนต์ ออกัสติน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 11. ประกอบ

112.    การขยายตัวของพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการผ่าเหล่า จะมีผลให้เกิดวิวัฒนาการของพันธุ์ใหม่นั้นได้ จะต้องเป็นการผสมพันธุในขั้นตอนใด

(1) มิวเทชั่น     

(2) ไมโอซิส      

(3) เมตาโบชีส 

(4) ไมโตชิส

ตอบ 2 หน้า 39 - 40, 50, 339 การผ่าเหล่า (Mutation) ดือ การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในยีน หรือโครโมโซมของเซลล์สืบพันธุ์ (Sex Cell) จากการผสมพันธุ์ในขั้นตอนไมโอซิส แล้วทำให้ เกิดวิวัฒนาการของพันธุ์ใหม่หรือการผ่าเหล่าขึ้น ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของความแตกต่างทางพันธุกรรม นอกจากนี้หากยีนผ่าเหล่าหรือพันธุ์ใหม่มีการผสมพันธุ์เพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลง ก็จะขยายตัวเป็นพันธุ์ใหมต่อไป

113.    ตามเงื่อนไขของสภาพทางธรรมชาติ สัตว์จะสามารถผสมพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกหลานขึ้นได้ต้องเป็นอย่างไร

(1) อยู่ในสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะ   

(2) อยู่ในสปีชี่เดียวกัน

(3)       อยู่ในระบบการสืบพันธุ์แบบเดียวกัน  

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 43 ภายใต้เงื่อนไขของสภาพทางธรรมชาตินั้น สัตว์ที่อยู่ในสปีชี่เดียวกันเท่านั้นจึงจะ สามารถทำการผสมพันธุเพื่อให้เกิดมีลูกหลานขึ้นได้ เช่น ม้ากับม้า กบกับกบ คนกับคน ฯลฯ ส่วนสัตว์ที่อยู่ต่างสปีซี่กันไม่อาจผสมพันธุ์และผลิตลูกหลานออกมาได้ภายใต้สภาวะของธรรมชาติ เว้นแต่เป็นการผสมข้ามพันธุ์ที่เกิดจากความพยายามของมนุษย์ เช่น ม้ากับลา เป็นต้น

114.    กระบวนการการแบ่งเซลล์แบบใดที่มีกระบวนการการแบ่ง 5 ขั้นตอน

(1) ไมโอซิส      (2)       ไมโตซิส           (3)       เมตาโบซิส       (4) ไมโอซิส

ตอบ 2 หน้า 50 ในการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนั้น จะมีกระบวนการการแบ่ง 5 ขั้นตอน คือ

1. Interphase 2. Prephase 3. Metaphase 4. Anaphase 5. Telophase

115.    โมเลกุลดีเอ็นเอ นอกจากส่วนประกอบที่เป็นสารทางเคมีแล้วยังมีอะไรเป็นส่วนผสมอยู่ด้วย

(1) เกลือแร่      (2)       น้ำตาล (3)       วุ้น        (4) ไขมัน

ตอบ     2 หนา 53 - 54 โมเลกุลดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic Acid : DNA) เป็นสารจำพวกโปรตีนพิเศษที่ถือว่าเป็นตัวนำคุณลักษณะทางชีวภาพของพ่อและแม่ไปส่ลูกหลาน ซึ่งประกอบด้วย สารทางเคมี 4 ตัว ได้แก่ Adenine, Guanine, Cytosine และ Thymine นอกจากนี้ยังมี ส่วนผสมของน้ำตาลและฟอสเฟตอันเป็นตัวนำคุณลักษณะทางพันธุกรรมด้วย

116.    ในยุคใดที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นยุคของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

(1) พาลิโอโซอิก           (2)       เมโสโซอิก        (3)       ซีโนโซอิก         (4) ไพรโมโซอิก

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 14. ประกอบ

117.    นักวิทยาศาสตร์ที่มีความสนใจในการศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์ที่จัดว่ามีชื่อเสียงมากคือใคร

(1) เรมอนด์ ดาร์ท        (2)       โรเบิร์ท บรูม     (3)       หลุยล์ และแมรี่ ลีกกี้ (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 77 - 78 นักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงมากที่สุดที่มีความสนใจในการศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์ มีเพียง 3 คน ได้แก่

1.         เรมอนด์ ดาร์ท (Raymond Dart)

2.         นายแพทย์โรเบิร์ท บรูม (Dr. Robert Broom)

3.         หลุยส์ และแมรี่ ลีกกี้ (Louis and Mary Leakey)

118.    โครงสร้างทางร่างกายของออสตราโลพิธิคัส มีลักษณะอย่างไร

(1) เดินเหินด้วยเท้าทั้งสองข้างเป็นระยะทางไกล       (2) มองเห็นได้รอบทิศ

(3) มีวัฒนธรรมในกลุ่มเรียกว่าโอดูแวนยุคต้น (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 79 ลักษณะโครงสร้างทางร่างกายทั่วไปของออสตราโลพิธิคัส มีดังนี้

1.         สามารถเดินเหินด้วยเท้าทั้งสองข้าง ส่วนมือจะเป็นอิสระและใช้ในการหยิบฉวยถือสิ่งของ รวมทั้งทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งเราเรียกวัฒนธรรมของพวกนี้ว่า วัฒนธรรมโอดูแวนยุคต้น

2.         สามารถมองเห็นได้รอบทิศ อาศัยอยู่ในป่าและตามทุ่งโล่ง

3.         สามารถเดินด้วยสองเท้าเป็นระยะทางไกลเพื่อออกไปล่าสัตว์

119.    มีความเชื่อกันว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มแรกที่เริ่มใช้ภาษาในการสื่อสารได้

(1) โฮโม เซเปียนส์       (2) โฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์

(3) โฮโม อีเรคตัส         (4) ไศเดลเบอร์ก

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 18. ประกอบ

120.    วิชามานุษยวิทยาให้ประโยชน์ใดแกผู้ศึกษา

(1) การวัดสัดส่วนของมนุษย์   (2) การค้าระหว่างประเทศ

(3) การพัฒนา (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 274 - 276, 281 - 282, 284 ผู้ศึกษาสามารถนำวิชามานุษยวิทยา ซึ่งประกอบด้วย สาขามานุษยวิทยากายภาพและสาขามานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

1.         การวัดสัดส่วนมนุษย์ (Anthropometry)

2.         พฤติกรรมของความเป็นผู้นำ 

3. มานุษยวิทยาการแพทย์ (Medical Anthropology)

4.         การพัฒนา     

5. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

6. การค้าระหว่างประเทศ       

7. มิติใหม่ในสาขามานุษยวิทยาประยุกต์